Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:523

Utkom från trycket den 14 juni 2017
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2016/17:150, bet. 2016/17:SfU21, rskr. 2016/17:282.

dels att 12 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 9 a §, och närmast före 12 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Verkställighet av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

Om en utlänning har överklagat ett beslut som Migrationsverket eller Polismyndigheten har fattat om överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (Dublinförordningen), och inom överklagandetiden har yrkat inhibition av beslutet, får beslutet inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition. Detta gäller endast första gången utlänningen yrkar inhibition. Ett beslut att avslå ett sådant yrkande om inhibition ska vara motiverat.

2) Om det i andra fall finns särskilda skäl till det, får Migrationsverket besluta om inhibition.

2)

Senaste lydelse 2016:1243.

Bestämmelser om inhibition finns också i 8 a, 9 a, 16 a, 18–19 a och 20 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:523

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)