Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1093

Utkom från trycket den 28 november 2017
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716);
utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 7 e § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:212, bet. 2017/18:SfU7, rskr. 2017/18:41.

7 e §

2) Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om

2)

Senaste lydelse 2014:776.

  1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, eller

  2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag påbörjat arbetet.

Om utlänningens anställning har upphört sedan utlänningen underrättats om att en utredning om återkallelse enligt första stycket har inletts, men innan beslut om återkallelse fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 3 § första stycket 2. Tiden ska då vara fyra månader i stället för tre.

Trots vad som anges i första stycket 1 behöver ett tillstånd inte återkallas om arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1093

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)