Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:319

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 5 och 18 a §§, 6 kap. 2 b § och 9 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 c kap., av följande lydelse.

3) I denna lag finns föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2018:67.

 • lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),

 • villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige (2 kap.),

 • visering (3 kap.),

 • uppehållsrätt (3 a kap.),

 • flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),

 • uppehållstillstånd (5 kap.),

 • ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),

 • arbetstillstånd (6 kap.),

 • EU-blåkort (6 a kap.),

 • tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),

 • tillstånd för säsongsarbete (6 c kap.),

 • återkallelse av tillstånd (7 kap.),

 • avvisning och utvisning (8 kap.),

 • utvisning på grund av brott (8 a kap.),

 • kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),

 • förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),

 • hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),

 • verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),

 • handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m. (13 kap.),

 • överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),

 • nöjdförklaring (15 kap.),

 • migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),

 • skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),

 • offentligt biträde (18 kap.),

 • kostnadsansvar (19 kap.),

 • bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),

 • tillfälligt skydd (21 kap.),

 • tribunalvittnen (22 kap.), och

 • särskilda bemyndiganden (23 kap.).

4) Bestämmelser om kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd finns i 6 a–6 c kap.

4)

Senaste lydelse 2018:67.

5) Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft

5)

Senaste lydelse 2018:67.

 1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete, eller

 2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.

Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella verksamheten.

6) Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller uppehållstillstånd för arbete enligt 10 § om han eller hon har ett av Sverige utfärdat EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete. Detsamma gäller om utlänningen har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige och han eller hon har återtagits enligt 6 a kap. 14 §.

6)

Senaste lydelse 2018:67.

En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas för en familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om utlänningen beviljas uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges där.

7) Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges till en utlänning som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som dels är etablerat i Sverige eller i en annan EU-stat, dels är en enhet som tillhör samma företag eller företag inom samma koncern.

7)

Senaste lydelse 2018:67.

Första stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier som är undantagna i 6 b kap. 3 §.

Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte heller ges till en utlänning som har erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här.

Tredje stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier som är undantagna i 6 c kap. 4 §.

Tillstånd för säsongsarbete

Förutsättningar för tillstånd

En utlänning som har erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här ska beviljas ett tillstånd för säsongsarbete om förutsättningarna i 2–6 §§ är uppfyllda.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas i form av

 1. ett arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen inte överstiger 90 dagar, eller

 2. ett uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen överstiger 90 dagar.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas om

 1. anställningen gör det möjligt för utlänningen att försörja sig,

 2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen,

 3. utlänningen kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige,

 4. utlänningen kan visa att han eller hon under sin vistelse kommer att ha tillgång till en bostad med lämplig standard, och

 5. rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.

Om säsongsanställningen avser ett reglerat yrke ska utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas om

 1. det finns risk för att utlänningen inte har för avsikt att lämna Sverige när tillståndstiden har löpt ut, eller

 2. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Om arbetsgivaren upplåter eller förmedlar en bostad till utlänningen får ett tillstånd för säsongsarbete beviljas endast om

 1. hyran för bostaden inte står i missförhållande till utlänningens lön eller boendets standard,

 2. hyran för bostaden inte dras från utlänningens lön i andra fall än enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt,

 3. arbetsgivaren har tillhandahållit utlänningen en skriftlig handling med hyresvillkoren, och

 4. bostaden uppfyller allmänna säkerhets- och hälsobestämmelser.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas en utlänning som

 1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,

 2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare, eller

 3. bedriver verksamhet på ett i en annan medlemsstat etablerat företags vägnar inom ramen för tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas en utlänning som visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.

Ett tillstånd för säsongsarbete får vägras om

 1. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att ha haft en utlänning anställd utan nödvändiga tillstånd,

 2. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att ha lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt eller avgift och uppgifterna rör redovisning av arbete,

 3. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter i förhållande till utlänningar som har beviljats tillstånd för säsongsarbete,

 4. arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter, arbetsvillkor eller anställningsvillkor, eller

 5. arbetsgivarens verksamhet håller på att avvecklas eller har avvecklats genom en konkurs eller om arbetsgivaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet.

Ett tillstånd för säsongsarbete får även vägras om utlänningen tidigare har haft ett tillstånd för säsongsarbete och inte följt villkoren för det tillståndet.

Ansökan om tillstånd

En utlänning som vill ha ett tillstånd för säsongsarbete ska ha ansökt om och beviljats tillståndet före inresan i EU. En ansökan får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller inte om utlänningen

 1. ansöker om förlängning av ett tillstånd för säsongsarbete, eller

 2. har ett tillstånd för säsongsarbete och ansöker om ett nytt sådant tillstånd.

En utlänning som inom giltighetstiden för ett tillstånd för säsongsarbete ansöker om en förlängning av tillståndet eller om ett nytt sådant tillstånd, får arbeta som säsongsarbetare i Sverige till dess tillståndsfrågan har avgjorts.

Tillståndstid

Ett tillstånd för säsongsarbete får inte beviljas för längre tid än anställningstiden och inte för längre tid än utlänningens pass gäller.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera tillstånd för säsongsarbete får inte överstiga sex månader under en tolvmånadersperiod.

Förlängning av tillståndstiden

Tillståndstiden för ett tillstånd för säsongsarbete får efter ansökan förlängas upp till den tid som framgår av 9 §.

Tillståndstiden får inte förlängas om

 1. förutsättningarna i 1–4 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda,

 2. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt, eller

 3. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende.

En förlängning av tillståndstiden får vägras om det finns grund för avslag enligt 6 §.

Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd för säsongsarbete ska återkallas om

 1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,

 2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,

 3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet beviljades för, eller

 4. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Ett tillstånd för säsongsarbete får återkallas om

 1. förutsättningarna i 1–4 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda, i andra fall än som anges i 12 § 4, eller

 2. det finns grund för avslag enligt 6 § första stycket.

Anmälningsskyldighet

En utlänning som har ansökt om eller som har ett tillstånd för säsongsarbete ska anmäla till Migrationsverket om han eller hon byter bostad.

Beslutande myndighet

Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Bemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 2 § första stycket 4.

Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för arbetsgivare som upplåter eller förmedlar en bostad till en utlänning som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete att lämna uppgifter om bostaden,

 2. skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete att lämna uppgifter om de anställningsvillkor som gäller för utlänningen, och

 3. hur uppgiftsskyldigheten enligt 1 och 2 ska uppfyllas.

8) En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd är skyldig att låta Migrationsverket, en utlandsmyndighet eller Regeringskansliet fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck. Samma skyldighet gäller om bevis om uppehållstillstånd (uppehållstillståndskort) ska utfärdas enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land av annan anledning än att en utlänning ansöker om uppehållstillstånd.

8)

Senaste lydelse 2011:709.

Skyldigheten att låta en myndighet ta fingeravtryck gäller inte om utlänningen är under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen att lämna fingeravtryck. Den gäller inte heller om utlänningen omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i uppehållstillståndskortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska omedelbart förstöras när uppehållstillståndskortet har lämnats ut eller ärendet om uppehållstillstånd har avgjorts utan att utlänningen har beviljats uppehållstillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:319

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)