Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:419 Publicerad den 8 maj 2018Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)Utfärdad den 3 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256. föreskrivs att 16 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.16 kap.3 §3 §Om rätten vid handläggningen av ett mål i Migrationsöverdomstolen finner att avgörandet kan få stor principiell betydelse får målet eller, om det är möjligt, en viss fråga i målet avgöras av Migrationsöverdomstolen med sju lagfarna ledamöter. Behörig att vara rättens ordförande i ett sådant fall är den som är kammarrättspresident eller kammarrättslagman.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)