Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:822 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)Utfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 13 kap. 9 och 13 §§ och 14 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.13 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2014:198. I ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och återkallelse av permanent uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i Sverige tillämpas bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation endast om utlänningen är bosatt eller annars vistas i Sverige.13 §13 §Om Migrationsverket finner att ett beslut som verket har meddelat som första instans är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska verket ändra beslutet, om det inte blir till nackdel för utlänningen.I säkerhetsärenden tillämpas 38 § förvaltningslagen (2017:900) i stället för vad som föreskrivs i första stycket.Om Migrationsverket har meddelat ett beslut som första instans och beslutet har överklagats, får verket ändra beslutet enbart i sådana fall som avses i första och andra styckena och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till en migrationsdomstol.14 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2014:655. Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket enligt denna lag får överklagas särskilt, och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, när myndighetens beslut avserfråga om offentligt biträde, ellerersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag.Första stycket gäller även Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller Migrationsverkets beslut om avvisande av ombud eller biträde eller om jäv.Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra styckena fåröverklagas till en migrationsdomstol.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)