Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1963

Publicerad den 4 december 2018
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

dels att rubriken närmast före 16 kap. 3 § ska lyda ”Sammansättningen i Migrationsöverdomstolen”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Det som föreskrivs i 12 § sjunde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar om att prövningstillstånd i vissa fall får meddelas av en lagfaren ledamot, gäller inte i Migrationsöverdomstolen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1963

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)