Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:180 Publicerad den 9 april 2019Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)Utfärdad den 4 april 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159. föreskrivs att 9 kap. 3 e § utlänningslagen (2005:716)Senaste lydelse av 9 kap. 3 e § 2006:447. ska upphöra att gälla vid utgången av april 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Rantén(Justitiedepartementet)