Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Publicerad den 25 april 2019
Utfärdad den 18 april 2019

1 §

Det avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna som undertecknades i Stockholm den 15 oktober 2015 ska gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

2 §

Vid tillämpning av avtalet ska avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Bilaga

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

 

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området för social trygghet, som har beslutat att ingå ett avtal i detta syfte, har kommit överens om följande.

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of the Philippines, being desirous of regulating their mutual relations in the field of social security, have decided to conclude an agreement for this purpose, and have agreed as follows:

 

AVDELNING I

 

PART I

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

GENERAL PROVISIONS

 

Artikel 1

 

Article 1

 

Definitioner

 

Definitions

 

1. I detta avtal avses med:

 

1. For the purposes of this Agreement:

 

a) avtalsslutande stat: Republiken Filippinerna nedan kallat Filippinerna eller Konungariket Sverige nedan kallat Sverige,

 

(a) "Contracting State" means the Republic of the Philippines hereinafter referred to as the Philippines or the Kingdom of Sweden hereinafter referred to as Sweden;

 

b) förmån: med avseende på en avtalsslutande stat, varje förmån som finns i den lagstiftning som avses i artikel 2,

 

(b) "benefit" means, as regards a Contracting State, any of the benefits specified in the legislation referred to in Article 2;

 

c) behörig myndighet: för Filippinernas del, ordförande och exekutiv chef för Sociala trygghetssystemet och ordförande och chef för Statsanställdas försäkringssystem och för Sveriges del, regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

 

(c) "competent authority" means, as regards the Philippines, the President and Chief Executive Officer of the Social Security System and the President and General Manager of the Government Service Insurance System; and, as regards Sweden, the Government or the authority nominated by the Government;

 

d) behörig institution: för Filippinernas del, Sociala trygghetssystemet och Statsanställdas försäkringssystem och för Sveriges del, den myndighet som ansvarar för tillämpningen av den lagstiftning som anges i artikel 2,

 

(d) "competent institution" means, as regards the Philippines, the Social Security System and the Government Service Insurance System; and, as regards Sweden, the authority responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

 

e) förmånsgrundande period: med avseende på en avtalsslutande stat, en avgiftsperiod, försäkringsperiod eller bosättningsperiod som tillämpas för att förvärva rätt till en förmån enligt den avtalsslutande statens lagstiftning,

 

(e) "creditable period" means, as regards a Contracting State, a period of contributions, insurance or residence used to acquire the right to a benefit under the legislation of that Contracting State;

 

f) lagstiftning: med avseende på en avtalsslutande stat, de lagar och andra bestämmelser som anges i artikel 2 för den avtalsslutande staten.

 

(f) "legislation" means, as regards a Contracting State, the laws and regulations specified in Article 2 with respect to that Contracting State.

 

2. Termer och uttryck som inte definieras i denna artikel ska ges den innebörd som de har i den tillämpliga lagstiftningen.

 

2. Any term not defined in this Article has the meaning assigned to it in the applicable legislation.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Lagstiftning på vilken avtalet ska tillämpas

 

Legislation to Which the Agreement Applies

 

1. Detta avtal ska tillämpas på följande lagstiftning:

 

1. This Agreement shall apply to the following legislation;

 

a) i fråga om Filippinerna:

 

(a) with respect to the Philippines:

 

i) socialförsäkringslagen med föreskrifter till denna i den mån de avser förmåner vid ålderspension, invaliditet och dödsfall,

 

(i) the Social Security Law and the regulations made thereunder as they relate to retirement, disability and death benefits;

 

ii) försäkringslagen för statsanställda med föreskrifter till denna i den mån de avser förmåner vid ålderspension, invaliditet och dödsfall samt efterlevandeförmåner,

 

(ii) the Government Service Insurance Act and the regulations made thereunder as they relate to retirement, disability, death and survivorship benefits;

 

iii) lagen om flyttbarhet i den mån den avser sammanläggning av arbetstagares förmånsgrundande tjänster eller avgifter enligt de lagar som anges i led i och ii i denna punkt, och

 

(iii) the Portability Law as it relates to totalizing the workers’ creditable services or contributions under the laws specified in (i) and (ii) of this subparagraph; and

 

iv) lagen om anställdas ersättning och statlig försäkringskassa, i dess ändrade lydelse, i den mån den avser arbetsrelaterad skada, sjukdom eller dödsfall.

 

(iv) the Employees’ Compensation and State Insurance Fund Law, as amended, as it relates to workrelated injury, sickness and death.

 

b) i fråga om Sverige:

 

b) with respect to Sweden:

 

i) lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

 

(i) the legislation on sickness compensation and activity compensation;

 

ii) lagstiftningen om inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner,

 

(ii) the legislation on incomebased old-age pensions and guarantee pensions;

 

iii) lagstiftningen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd,

 

(iii) the legislation on survivors' pensions and surviving children's allowance;

 

iv) lagstiftningen om olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, och

 

(iv) the legislation on accidents at work and occupational diseases; and

 

v) lagstiftningen om sociala avgifter med avseende på den lagstiftning som anges i led i–iv i denna punkt.

 

(v) the legislation on the social security contributions as regards the legislation specified in (i) to (iv) of this subparagraph.

 

2. Om inte annat följer av punkt 3 i denna artikel ska detta avtal också tillämpas på lagar och andra bestämmelser som ändrar, utgör tillägg till, sammanför eller ersätter den lagstiftning som anges i punkt 1 i denna artikel.

 

2. Subject to paragraph 3 of this Article, this Agreement shall also apply to laws and regulations which amend, supplement, consolidate or supersede the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

 

3. Detta avtal ska vidare tillämpas på lagar och andra bestämmelser som utvidgar en avtalsslutande stats lagstiftning till nya grupper av förmånstagare eller nya förmåner, såvida inte denna avtalsslutande stat har framfört invändning mot detta till den andra avtalsslutande staten senast sex månader efter det att sådana lagar och andra bestämmelser har trätt i kraft.

 

3. This Agreement shall further apply to laws and regulations which extend the legislation of a Contracting State to new categories of beneficiaries or to new benefits unless an objection on the part of that Contracting State has been communicated to the other Contracting State not later than six months following the entry into force of such laws and regulations.

 

4. Detta avtal ska inte tillämpas på lagstiftning som inför en ny socialförsäkringsgren, såvida inte de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter kommer överens om en sådan tillämpning.

 

4. This Agreement shall not apply to legislation that establishes a new social security branch, unless the competent authorities of the Contracting States agree on this application.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Personer som omfattas av avtalet

 

Persons to Whom the Agreement Applies

 

Detta avtal ska tillämpas på varje person som omfattas av eller har omfattats av lagstiftningen i Filippinerna eller Sverige och andra personer i den mån de härleder rättigheter från en sådan person.

 

This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of the Philippines or Sweden, and to other persons who derive rights from such a person.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Likabehandling

 

Equality of Treatment

 

Om inte annat följer av detta avtal ska, vid tillämpning av en avtalsslutande stats lagstiftning, de personer som avses i artikel 3 likabehandlas med den avtalsslutande statens egna medborgare.

 

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the legislation of a Contracting State, the persons specified in Article 3 shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Export av förmåner

 

Export of Benefits

 

1. Om inte annat följer av detta avtal ska förmåner som kan betalas ut enligt en avtalsslutande stats lagstiftning till en person som avses i artikel 3, inklusive förmåner som förvärvats med stöd av detta avtal, inte minskas, ändras, dras in, återkallas eller förklaras förverkade enbart av det skälet att personen är bosatt inom den andra avtalsslutande statens territorium, och dessa förmåner ska betalas ut när den personen vistas eller är bosatt inom den andra avtalsslutande statens territorium.

 

1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the legislation of a Contracting State to any person described in Article 3, including benefits acquired by virtue of this Agreement, shall not be subject to any reduction, modification, suspension, cancellation or confiscation by reason only of the fact that the person resides in the territory of the other Contracting State, and these benefits shall be paid when that person stays or resides in the territory of the other Contracting State.

 

2. Förmåner som betalas ut enligt detta avtal ska också betalas ut när en förmånsberättigad person vistas eller är bosatt inom en tredje stats territorium.

 

2. Benefits payable under this Agreement shall also be paid when a person eligible for such a benefit, stays or resides in the territory of a third state.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på följande förmåner med avseende på Sverige:

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to the following benefits as regards Sweden:

 

a) sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning,

 

(a) sickness compensation in the form of guarantee compensation or activity compensation in the form of guarantee compensation; and

 

b) garantipensioner och efterlevandestöd.

 

(b) guarantee pensions and surviving children's allowance.

 

AVDELNING II

 

PART II

 

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

 

Artikel 6

 

Article 6

 

Allmänna bestämmelser

 

General Provisions

 

Om inte annat följer av detta avtal ska en anställd eller en egenföretagare som arbetar inom en av de avtalsslutande staternas territorium, när det gäller det arbetet, enbart omfattas av lagstiftningen i denna avtalsslutande stat.

 

Unless otherwise provided in this Agreement, an employed person or a self-employed person who works in the territory of a Contracting State shall, in respect of that work, be subject only to the legislation of that Contracting State.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Utsändning

 

Detachments

 

1. En person som normalt arbetar som anställd inom en avtalsslutande stats territorium för en arbetsgivare som normalt bedriver verksamhet där och som sänds ut av den arbetsgivaren till den andra avtalsslutande staten för att arbeta för den arbetsgivarens räkning, ska fortfarande omfattas av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning, förutsatt att detta arbete inte förväntas överstiga 24 månader och att personen inte sänds ut för att ersätta en annan utsänd person.

 

1. A person who normally pursues an activity as an employed person in the territory of a Contracting State on behalf of an employer who normally carries out its activities there and who is sent by that employer to the other Contracting State to perform work on that employer’s behalf, shall remain subject to the legislation of the former Contracting State, provided that the anticipated duration of such work does not exceed 24 months, and that person is not sent to replace another detached person.

 

2. Om det arbete som avses i punkt 1 fortsätter efter 24 månader får de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna före utgången av den första 24-månadersperioden komma överens om att den utsände under ytterligare högst 24 månader ska fortsätta omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda avtalsslutande staten, förutsatt att en sådan förlängning begärs gemensamt av arbetstagaren och arbetsgivaren.

 

2. If the work referred to in paragraph 1 continues beyond 24 months, the competent institutions of both Contracting States may agree, before the end of the first period of 24 months that the employee, for a further period of not more than 24 months, shall remain subject to the legislation of the first Contracting State, provided that such extension is requested jointly by the employee and the employer.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Resande personal

 

Travelling Personnel

 

1. En person som är anställd på ett fartyg ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat vars flagga fartyget för.

 

1. A person who works as an employee onboard a ship that flies the flag of a Contracting State, shall be subject to the legislation of that Contracting State.

 

2. En person som är anställd hos en arbetsgivare med säte i en avtalsslutande stat på ett flygplan i internationell trafik ska omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har sitt säte.

 

2. A person being employed by an employer with a registered office in one Contracting State on an aircraft flying in international traffic, shall be subject to the legislation of the Contracting State in whose territory the employer has its registered office.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Personer som är statligt anställda, lokalanställda i statlig tjänst och medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat

 

Persons Engaged in Government Employment, Locally Engaged Government Employees and Members of Diplomatic Missions and Consular Post

 

1. En statligt anställd person som inte omfattas av punkt 3 i denna artikel och som är utsänd för att arbeta inom den andra avtalsslutande statens territorium, ska enbart omfattas av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning.

 

1. A person being employed by the government, to whom paragraph 3 of this Article does not apply and who is sent to work in the territory of the other Contracting State, is subject only to the legislation of the first Contracting State.

 

2. En person som är lokalanställd inom den ena avtalsslutande statens territorium i statlig tjänst för den andra avtalsslutande staten ska, när det gäller den anställningen, omfattas av den förstnämnda avtalsslutande statens lagstiftning.

 

2. A person who is locally engaged in the territory of a Contracting State in government employment for the other Contracting State shall, in respect of that employment, be subject to the legislation of the first Contracting State.

 

3. Detta avtal ska inte påverka bestämmelserna i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963.

 

3. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Medföljande make och barn

 

Accompanying Spouse and Children

 

En medföljande make och barn till en person som arbetar inom en avtalsslutande stats territorium och som omfattas av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet med artikel 7 eller artikel 9.1 ska omfattas av den sistnämnda statens lagstiftning, såvida de inte själva förvärvsarbetar inom den förstnämnda avtalsslutande statens territorium.

 

The accompanying spouse or children of a person who works in the territory of one Contracting State and who is subject to the legislation of the other Contracting State in accordance with Article 7 or paragraph 1 of Article 9, shall be subject to the legislation of the latter Contracting State unless they are themselves gainfully occupied in the territory of the first Contracting State.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Undantag från obligatoriska socialavgifter i Filippinerna

 

Exceptions to Mandatory Social Security Contributions in the Philippines

 

För en person som enligt artiklarna 7–10 och 12 i detta avtal ska omfattas av den svenska lagstiftningen, ska det inte vara obligatoriskt att betala socialavgifter i Filippinerna när det gäller tillämplig lagstiftning om sjukdom och moderskap.

 

For a person who will be subject to the Swedish legislation in accordance with Articles 7 to 10 and 12 of this Agreement, it shall not be mandatory to pay social security contributions in the Philippines in relation to the applicable legislation concerning sickness and maternity.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Undantag

 

Exceptions

 

De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter eller behöriga institutioner får komma överens om att göra undantag från bestämmelserna i artiklarna 6–10 för vissa personer eller grupper av personer.

 

The competent authorities or the competent institutions of the Contracting States may, by common agreement, make exceptions to the provisions of Article 6 to Article 10 with respect to any person or categories of persons.

 

AVDELNING III

 

PART III

 

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

 

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

 

KAPITEL 1

 

CHAPTER 1

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

GENERAL PROVISIONS

 

Artikel 13

 

Article 13

 

Sammanläggning av förmånsgrundande perioder

 

Totalization of Creditable Periods

 

1. Om inte annat följer av detta avtal ska, om en person har fullgjort förmånsgrundande perioder i enlighet med lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna, dessa perioder vid behov läggas samman för rätten till en förmån, förutsatt att de inte sammanfaller.

 

1. Unless otherwise provided in this Agreement, if a person has completed creditable periods according to the legislation of both Contracting States, these periods shall be totalized, if necessary, for the entitlement to a benefit, insofar as they do not coincide.

 

2. Om en person efter sammanläggning av förmånsgrundande perioder enligt punkt 1 i denna artikel inte är berättigad till en förmån enligt en avtalsslutande stats lagstiftning, ska denna persons rätt till förmån bestämmas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana förmånsgrundande perioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket båda de avtalsslutande staterna har ingått avtal om social trygghet, eller motsvarande samordningsinstrument för social trygghet, som medger sammanläggning av perioder för den personen.

 

2. If a person is not eligible for a benefit on the basis of the creditable periods under the legislation of the Contracting States, totalized as provided in paragraph 1 of this Article, the eligibility of that person for that benefit shall be determined by totalizing these periods and creditable periods completed under the legislation of a third State, with which both Contracting States are bound by social security agreements or equivalent coordination instruments on social security which provide for the totalization of periods for that person.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

Beräkning av förmåner

 

Calculation of Benefits

 

Detta avtal ska inte hindra tillämpning av lagstiftning om förmåner som är mer fördelaktiga för en person som omfattas av artikel 3 i detta avtal.

 

This Agreement shall not prevent the application of legislation on benefits that is more favorable to a person covered under Article 3 of this Agreement.

 

KAPITEL 2

 

CHAPTER 2

 

FÖRMÅNER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I FILIPPINERNA

 

BENEFITS UNDER THE LEGISLATION OF THE PHILIPPINES

 

Artikel 15

 

Article 15

 

Beräkning av det förmånsbelopp som ska betalas ut

 

Calculating the Amount of Benefit Payable

 

1. Bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1 ska inte tillämpas om den sammanlagda totala varaktigheten av förmånsgrundande perioder för en person enligt dess lagstiftning är kortare än 12 månader.

 

1. The provisions on totalization of Chapter 1 shall not be applied if the total duration of creditable periods accumulated by a person under its legislation is less than 12 months.

 

2. Om en person inte är berättigad till utbetalning av en förmån enbart på grund av de förmånsgrundande perioderna enligt lagstiftningen i Filippinerna, men är berättigad till utbetalning av den förmånen genom tillämpning av bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1, ska den behöriga institutionen i Filippinerna beräkna det förmånsbelopp som ska betalas ut på följande sätt:

 

2. If a person is not entitled to the payment of a benefit solely on the basis of the creditable periods under the legislation of the Philippines, but is entitled to the payment of that benefit through the application of the totalization provisions of Chapter 1, the competent institution of the Philippines shall calculate the amount of benefit payable to that person in the following manner:

 

a) Institutionen ska först bestämma det teoretiska förmånsbelopp som ska betalas ut enligt lagstiftningen i Filippinerna enbart på grund av de förmånsgrundande perioder som minst krävs enligt den lagstiftningen.

 

(a) it shall first determine the amount of the theoretical benefit which would be payable under the legislation of the Philippines solely on the basis of the minimum creditable periods required under that legislation;

 

b) Därefter ska institutionen multiplicera den teoretiska förmånen med det förhållande som de förmånsgrundande perioder som faktiskt fullgjorts enligt lagstiftningen i Filippinerna motsvarar i relation till de förmånsgrundande perioder som minst krävs enligt den lagstiftningen.

 

(b) it shall then multiply the theoretical benefit by the ratio that the creditable periods actually completed under the legislation of the Philippines represent in relation to the minimum creditable periods required under that legislation.

 

KAPITEL 3

 

CHAPTER 3

 

FÖRMÅNER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I SVERIGE

 

BENEFITS UNDER THE LEGISLATION OF SWEDEN

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Beräkning av det förmånsbelopp som ska betalas ut

 

Calculating the Amount of Benefit Payable

 

1. Bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1 ska inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension, sjukersättning i form av garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

 

1. The provisions on totalization of Chapter 1 shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness compensation in the form of guarantee compensation or to an activity compensation in the form of guarantee compensation.

 

2. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning ska en förmånsgrundande period enligt filippinsk lagstiftning anses som försäkring enligt svensk lagstiftning.

 

2. When establishing the entitlement to sickness compensation or activity compensation, a creditable period under Philippine legislation shall be considered as coverage under Swedish legislation.

 

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst intjänad under den tid då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas.

 

3. When calculating the amount of income-related sickness compensation or income-related activity compensation, only income earned during periods when Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

 

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspension i form av tilläggspension som ska betalas ut i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1, ska enbart förmånsgrundande perioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning beaktas.

 

4. When calculating the amount of the income-based pension in the form of supplementary pension to be paid in accordance with the provisions of Chapter 1, only creditable periods completed under Swedish legislation, shall be taken into account.

 

AVDELNING IV

 

PART IV

 

ADMINISTRATIVA OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

ADMINISTRATIVE AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Artikel 17

 

Article 17

 

Tillämpningsöverenskommelse

 

Administrative Arrangement

 

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal fastställs.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall conclude an administrative arrangement that sets out the measures necessary for the application of this Agreement.

 

2. Förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna ska anges i tillämpningsöverenskommelsen.

 

2. The liaison agencies of the Contracting States shall be designated in that arrangement.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

 

Exchange of Information and Mutual Assistance

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal ska de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna

 

1. For the application of this Agreement, the competent authorities and competent institutions shall:

 

a) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, ge varandra all information som är nödvändig för att tillämpa detta avtal,

 

(a) to the extent permitted by the legislation which they administer, communicate to each other any information necessary for the application of this Agreement;

 

b) bistå varandra för att fastställa rätt till förmåner och förmånsbelopp enligt detta avtal eller med stöd av lagstiftning på vilken detta avtal är tillämplig, på samma sätt som om det gällde tillämpningen av den egna lagstiftningen,

 

(b) lend their good offices and furnish assistance to one another for the purpose of determining eligibility for, or the amount of, any benefit under this Agreement, or under the legislation to which this Agreement applies, as if the matter involved the application of their own legislation;

 

c) så snart som möjligt informera varandra om vilka åtgärder som har vidtagits för att tillämpa detta avtal och om ändringar i respektive stats lagstiftning som kan påverka tillämpningen av detta avtal.

 

(c) communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Agreement or about changes in their respective legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.

 

2. Det bistånd som avses i punkt 1 b ska ges utan kostnad om inte annat följer av bestämmelser om ersättning för vissa slag av kostnader i den tillämpningsöverenskommelse som ska ingås i enlighet med artikel 17.

 

2. The assistance referred to in subparagraph 1 (b) shall be provided free of charge, subject to any provision contained in the Administrative Arrangement concluded pursuant to Article 17 for the reimbursement of certain types of expenses.

 

3. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik, vilken ska specificeras i tillämpningsöverenskommelsen.

 

3. The competent institutions shall annually exchange statistics, which shall be specified in the Administrative Arrangement.

 

4. Om inte utlämnande av uppgifter krävs enligt lag i en avtalsslutande stat, ska uppgifter om en enskild person som överförs i enlighet med detta avtal till den avtalsslutande staten av den andra avtalsslutande staten vara sekretessbelagda och får endast användas i syfte att tillämpa detta avtal och den lagstiftning som avtalet är tillämplig på. Uppgifterna, med undantag av medicinsk information, får användas i förvaltningen av annan socialförsäkringslagstiftning som de behöriga institutionerna tillämpar, om inte annat anges i detta avtal eller i tillämpningsöverenskommelsen. De uppgifter som tas emot av en behörig myndighet eller en behörig institution ska behandlas i enlighet med den avtalsslutande statens nationella lagstiftning om skydd och sekretess av personuppgifter.

 

4. Unless disclosure is required under the laws of a Contracting State, any information about a person which is transmitted in accordance with this Agreement to that Contracting State by the other Contracting State is confidential and shall be used for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. The information, except medical information, may be used in the administration of other social security legislation which the competent institutions apply, unless otherwise provided in this Agreement or the Administrative Arrangement. The information received by a competent authority or a competent institution shall be governed by the national law of that Contracting State for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

Befrielse från eller nedsättning av skatter, avgifter, pålagor och expeditionsavgifter

 

Exemption or Reduction of Taxes, Dues, Fees and Charges

 

1. Varje befrielse från eller nedsättning av skatter, avgifter, konsulära avgifter eller förvaltningsavgifter som ska erläggas enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat i samband med utfärdande av intyg eller handling som måste visas upp i samband med tillämpningen av den lagstiftningen ska gälla även för intyg eller handlingar som måste visas upp i samband med tillämpning av lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten.

 

1. Any exemption from or reduction of taxes, legal dues, consular fees and administrative charges for which provision is made in the legislation of a Contracting State in connection with the issuance of any certificate or document required to be produced for the application of that legislation shall be extended to certificates or documents required to be produced for the application of the legislation of the other Contracting State.

 

2. Handlingar av officiell karaktär, som måste visas upp i samband med tillämpningen av detta avtal ska undantas från bestyrkande av diplomatiska eller konsulära myndigheter eller liknande formaliteter.

 

2. Any document of an official nature required to be produced for the application of this Agreement shall be exempt from any authentication by diplomatic or consular authorities and similar formality.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Språk i kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna och de behöriga institutionerna

 

Language of Communication between the Competent Authorities and Competent Institutions

 

Vid tillämpningen av detta avtal får de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner meddela sig direkt med varandra på engelska.

 

For the application of this Agreement, the competent authorities and competent institutions of the Contracting States may communicate directly with one another in the English language.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

Ansökningar, meddelanden och överklaganden

 

Submitting a Claim, Notice or Appeal

 

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden som avser rätten till en förmån, eller storleken på denna, enligt en avtalsslutande stats lagstiftning, som enligt den lagstiftningen skulle ha kommit in till en behörig myndighet eller en behörig institution i den avtalsslutande staten inom en föreskriven tid, men som under denna tid i stället kommer in till en myndighet eller en institution i den andra avtalsslutande staten, ska behandlas som om de hade kommit in till myndigheten eller institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten. Det datum då ansökningar, meddelanden och överklaganden kommer in till den myndighet eller institution i den andra avtalsslutande staten ska anses vara det datum de kommer in till myndigheten eller institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

1. Claims, notices and appeals concerning eligibility for, or the amount of, a benefit under the legislation of a Contracting State which should, for the purposes of that legislation, have been presented within a prescribed period to a competent authority or competent institution of that Contracting State, but which are presented within the same period to an authority or institution of the other Contracting State, shall be treated as if they had been presented to the authority or institution of the first Contracting State. The date of presentation of claims, notices and appeals to the authority or institution of the other Contracting State shall be deemed to be the date of their presentation to the authority or institution of the first Contracting State.

 

2. En ansökan om förmån enligt lagstiftningen i den ena avtalsslutande staten ska också anses vara en ansökan om en förmån av samma slag enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, under förutsättning att den sökande så önskar och tillhandahåller uppgifter som anger att förmånsgrundande perioder har fullgjorts i enlighet med den andra avtalsslutande statens lagstiftning.

 

2. An application for benefit under the legislation of a Contracting State shall be deemed to be also an application for benefit of same nature under the legislation of the other Contracting State provided that the applicant so wishes and provides information indicating that creditable periods have been completed under the legislation of the other Contracting State.

 

3. I de fall som punkterna 1 och 2 är tillämpliga ska den behöriga myndigheten eller den behöriga institutionen till vilken ansökan, meddelandet eller överklagandet har lämnats in utan dröjsmål vidarebefordra den till myndigheten eller institutionen i den andra avtalsslutande staten.

 

3. In any case to which paragraph 1 or 2 applies the competent authority or competent institution to which the claim, notice or appeal has been submitted shall transmit it without delay to the authority or institution of the other Contracting State.

 

4. En ansökan eller handling får inte avslås eller avvisas av en behörig myndighet eller behörig institution i en avtalsslutande stat enbart på den grunden att den är skriven på den andra avtalsslutande statens officiella språk.

 

4. An application or document shall not be rejected by a competent authority or a competent institution of a Contracting State solely because it is in the official language of the other Contracting State.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

Utbetalning av förmåner

 

Payment of Benefits

 

1. Förmåner ska betalas ut till förmånstagare utan avdrag för administrativa kostnader som kan uppkomma vid utbetalning av förmånerna.

 

1. Benefits shall be paid to beneficiaries without any deduction for administrative expenses that may be incurred in paying the benefits.

 

2. Utbetalningar till den andra avtalsslutande staten med anledning av detta avtal ska göras i fritt konvertibel valuta.

 

2. Payments into the other Contracting State arising from this Agreement shall be made in freely convertible currency.

 

3. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalningar, remitteringar eller överföringar av medel eller finansiella instrument till personer som befinner sig utanför dess territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de belopp som ska betalas ut enligt detta avtal betalas ut.

 

3. In the event that a Contracting State imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittances or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside its territory, that Contracting State shall, without delay, take suitable measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement.

 

Artikel 23

 

Article 23

 

Tvistlösning

 

Resolution of Difficulties

 

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter och behöriga institutioner ska i möjligaste mån lösa meningsskiljaktigheter, som kan uppstå i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal i enlighet med grundläggande principer och i detta avtals anda.

 

1. The competent authorities and the competent institutions of the Contracting States shall resolve, to the extent possible, any difficulties which arise in interpreting or applying this Agreement according to fundamental principles and to the spirit of this Agreement.

 

2. De avtalsslutande staterna ska på begäran av endera staten skyndsamt samråda i frågor som inte har lösts av de behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i enlighet med punkt 1.

 

2. The Contracting States shall consult promptly at the request of either Contracting State concerning matters which have not been resolved by the competent authorities or the competent institutions in accordance with paragraph 1.

 

3. Tvister mellan de avtalsslutande staterna om tolkningen av detta avtal som inte har lösts genom samråd i enlighet med punkt 1 eller 2 ska, på begäran av endera avtalsslutande stat, hänskjutas till en skiljedomstol för avgörande.

 

3. Any dispute between the Contracting States concerning the interpretation of this Agreement which has not been resolved or settled by consultation in accordance with paragraph 1 or 2 shall, at the request of either Contracting State, be submitted to arbitration by an arbitral tribunal.

 

4. Skiljedomstolens beslut ska vara slutgiltigt och bindande.

 

4. The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding.

 

AVDELNING V

 

PART V

 

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Artikel 24

 

Artikel 24

 

Övergångsbestämmelser

 

Transitional Provisions

 

1. Detta avtal grundar ingen rätt till förmåner för tid före ikraftträdandet.

 

1. This Agreement shall not create any entitlement to benefits for any period prior to its entry into force.

 

2. Detta avtal ska också tillämpas på händelser som inträffat före dess ikraftträdande.

 

2. This Agreement shall also apply to events which occurred prior to its entry into force.

 

3. Samtliga förmånsgrundande perioder som fullgjorts enligt en av de avtalsslutande staternas lagstiftning före avtalets ikraftträdande ska beaktas vid fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i detta avtal.

 

3. All creditable periods completed under the legislation of one of the Contracting States prior to the date on which this Agreement enters into force shall be taken into consideration in determining entitlement to any benefit in accordance with the provisions of this Agreement.

 

4. Tillämpningen av detta avtal ska inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats före ikraftträdandet.

 

4. The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of benefit to which entitlement has been established prior to its entry into force.

 

Artikel 25

 

Artikel 25

 

Ändring av avtalet

 

Revision of or Amendment to the Agreement

 

Var och en av de avtalsslutande staterna får begära ändring av detta avtal. En sådan ändring får, efter gemensam överenskommelse, göras genom utväxling av officiella noter.

 

Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Agreement. Such revision or amendment may, after common agreement, be made by an exchange of Official Notes.

 

Artikel 26

 

Artikel 26

 

Ikraftträdande

 

Entry into Force

 

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter den månad då vardera avtalsslutande staten från den andra avtalsslutande staten ska ha tagit emot en skriftlig underrättelse om att den har fullgjort alla formaliteter för att avtalet ska träda i kraft.

 

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month following the month in which each Contracting State shall have received from the other Contracting State written notification that it has complied with all requirements for the entry into force of this Agreement.

 

2. Detsamma gäller om avtalet ändras i enlighet med artikel 25.

 

2. The same procedure applies if the Agreement is revised or amended according to Article 25.

 

Artikel 27

 

Artikel 27

 

Avtalets varaktighet och upphörande

 

Duration and Termination of the Agreement

 

1. Detta avtal ska gälla utan tidsbegränsning.

 

1. This Agreement shall remain in force without any limitation on its duration.

 

2. Detta avtal kan sägas upp av vardera avtalsslutande staten genom en officiell not tolv månader i förväg till den andra avtalsslutande staten.

 

2. This Agreement may be terminated by either Contracting State giving a twelve-month prior notice through an Official Note to the other Contracting State.

 

3. Upphör avtalet genom uppsägning ska dess bestämmelser fortsätta att tillämpas på förmåner som redan har beviljats. Genom särskild överenskommelse avgör de avtalsslutande staterna hur de ska förfara med rättigheter under förvärvande.

 

3. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting States shall make arrangements to deal with rights in the process of being acquired.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Upprättad i två exemplar i Stockholm den 15 oktober 2015 på svenska och engelska, vilka är lika giltiga.

 

DONE in duplicate at Stockholm on 15 October 2015, in the English and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Vid skiljaktiga tolkningar av detta avtal ska den engelska texten gälla.

 

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Annika Strandhäll

FÖR REPUBLIKEN FILIPPINERNAS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Emilio S. de Quiros

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:205

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Förordningen 2019:205 träder enl. F 2019:597 i kraft d. 1 nov. 2019.)

SFS 2019:597

(Publicerad d. 1 okt. 2019.)