Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:482

Publicerad den 26 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:482

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.

2. Lagen upphör att gälla den 20 januari 2025.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)