Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:598) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Publicerad den 1 oktober 2019
Utfärdad den 26 september 2019

1 §

Den administrativa överenskommelse om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna som undertecknades i Stockholm den 15 oktober 2015 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 §

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna.

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE OM GENOMFÖRANDE AV AVTALET OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

 

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

 

De behöriga myndigheterna i Konungariket Sverige och Republiken Filippinerna har,

 

The competent authorities of the Kingdom of Sweden and of the Republic of the Philippines,

 

i enlighet med artikel 17.1 i avtalet om social trygghet mellan Konungariket Sverige (nedan kallat Sverige) och Republiken Filippinerna (nedan kallad Filippinerna) undertecknad i Stockholm, den 15 oktober 2015, (nedan kallad avtalet),

 

in conformity with paragraph 1 of Article 17 of the Agreement on Social Security between the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as “Sweden”) and the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as “the Philippines”) signed at Stockholm, on 15 October 2015, (hereinafter referred to as the “Agreement”),

 

kommit överens om följande.

 

have reached the following arrangement:

 

AVDELNING I

 

PART I

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

GENERAL PROVISIONS

 

Artikel 1

 

Article 1

 

Definitioner

 

Definitions

 

De termer och uttryck som används i denna tillämpningsöverenskommelse ska ha samma betydelse som i avtalet.

 

The terms used in this Administrative Arrangement shall have the same meaning as in the Agreement.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Behöriga institutioner

 

Competent Institutions

 

1. De behöriga institutioner som avses i artikel 1.1 d i avtalet är

 

1. The competent institutions referred to in paragraph 1 (d) of Article 1 of the Agreement shall be:

 

a) för Filippinerna:

 

a) for the Philippines,

 

(i) Sociala trygghetssystemet, och

 

(i) The Social Security System; and

 

(ii) Statsanställdas försäkringssystem.

 

(ii) The Government Service Insurance System.

 

b) för Sverige:

 

b) for Sweden,

 

(i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II i avtalet och när det gäller sjukersättning, aktivitetsersättning och förmåner med avseende på olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar om inte annat följer av ii i detta led,

 

(i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the application of the provisions in part II of the Agreement and to sickness compensation, activity compensation and benefits with respect to accidents at work and occupational diseases unless otherwise provided in (ii) of this subparagraph;

 

(ii) Pensionsmyndigheten när det gäller ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandeförmåner vad avser olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, och

 

(ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age pensions, survivors’ pensions and survivors’ benefits with respect to accidents at work and occupational diseases; and

 

(iii) Skatteverket när det gäller socialavgifter med avseende på den lagstiftning som avses i artikel 2.1 b i avtalet.

 

(iii) The Swedish Tax Agency, in relation to social security contributions as regards the legislation specified in paragraph 1 (b) in Article 2 of the Agreement.

 

2. De behöriga institutionerna ska samarbeta och utbyta information i frågor som rör tillämpningen av överenskommelsen.

 

2. The competent institutions shall in matters related to the application of the Arrangement cooperate and exchange information.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Förbindelseorgan

 

Liaison Agencies

 

1. De förbindelseorgan som avses i artikel 17.2 i avtalet är

 

1. The liaison agencies referred to in paragraph 2 of Article 17 of the Agreement shall be:

 

a) för Filippinerna:

 

a) for the Philippines,

 

(i) Internationella operativa avdelningen, Sociala trygghetssystemet, och

 

(i) The International Operations Division, Social Security System; and

 

(ii) Operativa gruppen, Statsanställdas försäkringssystem.

 

(ii) The Operations Groups, Government Service Insurance System.

 

b) för Sverige:

 

b) for Sweden,

 

(i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II i avtalet och när det gäller sjukersättning, aktivitetsersättning och förmåner med avseende på olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar om inte annat följer av ii i detta led,

 

(i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the application of the provisions in part II of the Agreement and to sickness compensation, activity compensation and benefits with respect to accidents at work and occupational diseases unless otherwise provided in (ii) of this subparagraph;

 

(ii) Pensionsmyndigheten när det gäller ålderspensioner, efterlevandepensioner och efterlevandeförmåner vad avser olycksfall i arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar, och

 

(ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age pensions, survivors’ pensions and survivors’ benefits with respect to accidents at work and occupational diseases; and

 

(iii) Skatteverket när det gäller socialavgifter med avseende på den lagstiftning som avses i artikel 2.1 b i avtalet.

 

(iii) The Swedish Tax Agency, in relation to social security contributions as regards the legislation specified in paragraph 1 (b) in Article 2 of the Agreement.

 

2. Förbindelseorganen ska komma överens om de förfaranden och blanketter som behövs för tillämpningen av avtalet och denna tillämpningsöverenskommelse.

 

2. The liaison agencies shall jointly decide on the procedures and forms necessary for the implementation of the Agreement and this Administrative Arrangement.

 

AVDELNING II

 

PART II

 

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Försäkringsintyg

 

Certificate of Coverage

 

1. När lagstiftningen i en avtalsslutande stat är tillämplig i enlighet med någon av bestämmelserna i artiklarna 7–10 och 12 i avtalet ska den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten utfärda ett intyg som anger att arbetstagaren omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande staten och som visar intygets giltighetstid.

 

1. Where the legislation of one Contracting State is applicable in accordance with any of the provisions of Articles 7 to 10 and 12 of the Agreement, the competent institution of that Contracting State shall issue a certificate stating that the employee is subject to the legislation of that Contracting State and indicating the duration for which the certificate shall be valid.

 

2. Det intyg som avses i punkt 1 ska i original lämnas till arbetstagaren, som ska ha intyget tillgängligt under hela utsändningsperioden för att styrka sin försäkringstillhörighet.

 

2. The original certificate described in paragraph 1 shall be given to the employee who has to keep it during the entire period of detachment in order to prove the status of coverage.

 

3. Den behöriga institution i en avtalsslutande stat som utfärdar det intyg som avses i punkt 1 i denna artikel ska lämna en kopia av detta intyg till arbetstagarens arbetsgivare och till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.

 

3. The competent institution of one Contracting State which issues the certificate referred to in paragraph 1 of this Article shall furnish one copy of this certificate to the employer of the employee and to the competent institution of the other Contracting State.

 

AVDELNING III

 

PART III

 

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

 

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Handläggning av en ansökan

 

Processing an Application

 

1. När den behöriga institutionen i endera av de avtalsslutande staterna tar emot en ansökan om en förmån för en person som har fullgjort förmånsgrundande perioder enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, ska den behöriga institution som tar emot ansökan använda den föreskrivna blanketten och utan dröjsmål skicka ansökan till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten. Den behöriga institutionen ska då även ange vilken dag ansökan togs emot.

 

1. When the competent institution of one Contracting State receives an application for a benefit regarding a person who has completed creditable periods under the legislation of the other Contracting State, the competent institution receiving the application shall without delay send the application, using the form prescribed, to the competent institution in the other Contracting State, and indicating the date on which the application has been received.

 

2. Utöver ansökan ska den behöriga institutionen skicka följande till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten:

 

2. Along with the application, the competent institution shall also submit to the competent institution of the other Contracting State:

 

a) Uppgifter om civilstånd.

 

a) data concerning civil status;

 

b) Intyg om förmånsgrundande perioder.

 

b) certificate concerning creditable periods;

 

c) All övrig tillgänglig dokumentation som kan behövas för att institutionen i den andra avtalsslutande staten ska kunna fastställa sökandens rätt till förmånen.

 

c) any other available documentation that may be necessary for the institution of the other Contracting State to establish the applicant’s eligibility for the benefit; and

 

d) En kopia av det egna beslutet om förmånen, om ett sådant beslut har fattats.

 

d) a copy of its own decision, if any, on the benefit.

 

3. Efter att ha tagit emot intyget om förmånsgrundande perioder ska den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten lägga till alla uppgifter om förmånsgrundande perioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som denna avtalsslutande stat tillämpar och utan dröjsmål återsända det till den behöriga institutionen i den första avtalsslutande staten.

 

3. After having received the form concerning creditable periods, the competent institution of the other Contracting State shall add all information regarding the completed creditable periods pursuant to the legislation it applies and shall return it to the competent institution of the first Contracting State without delay.

 

4. Den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten ska underrätta sökanden och den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten om sitt beslut angående sökandens rätt till förmånen.

 

4. The competent institution of the Contracting State shall after determination of the applicant’s eligibility notify the applicant and the competent institution of the other Contracting State.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

Utbetalning av förmåner

 

Payment of Benefits

 

När den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat betalar ut förmåner i en annan valuta än den avtalsslutande statens, ska omräkningskursen vara den valutakurs som gäller den dag då utbetalningen av förmånen genomförs.

 

When the competent institution of one Contracting State pays benefits in a foreign currency other than that of the Contracting State, the conversion rate shall be the rate of exchange in effect on the day when the payment of the benefit is made.

 

AVDELNING IV

 

PART IV

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Administrativt bistånd

 

Administrative Assistance

 

1. Vid begäran om administrativt bistånd enligt artikel 18.1 i avtalet ska de kostnader för ordinarie personal och drift som detta medför för den behöriga institution som lämnar bistånd inte ersättas. Ersättningskrav kan framställas för andra kostnader, förutom när de behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna kommer överens om annat.

 

1. Where administrative assistance is requested under paragraph 1 of Article 18 of the Agreement, regular personnel and operating costs of the competent institution providing the assistance shall be provided free of charge. Reimbursement may be sought for other costs, except as may be agreed to by the competent authorities or competent institutions of both Contracting States.

 

2. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska på begäran, utan kostnad, överlämna all medicinsk information och dokumentation som den har till sitt förfogande och som är av betydelse för att kunna bedöma en sökandes eller förmånstagares nedsatta funktionsförmåga till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.

 

2. The competent institution of one Contracting State shall provide, upon request, without cost, to the competent institution of the other Contracting State any medical information and documentation in its possession relevant to the disability of an applicant or beneficiary.

 

3. Om den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat begär att en sökande eller en förmånstagare som är bosatt i eller som vistas inom den andra avtalsslutande statens territorium genomgår en läkarundersökning ska den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten, på begäran av den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten, ombesörja att denna undersökning genomförs i enlighet med dess bestämmelser och på bekostnad av den behöriga institution som begär undersökningen.

 

3. If the competent institution of one Contracting State requires that an applicant or a beneficiary who resides or stays in the territory of the other Contracting State undergo a medical examination, the competent institution of that other Contracting State, at the request of the competent institution of the first Contracting State, shall make arrangements for carrying out this examination in accordance with its rules and at the expense of the competent institution which requests the examination.

 

4. När detaljerade uppgifter har mottagits om vilka kostnader som uppstått ska den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål ersätta den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten för det belopp som ska betalas ut till följd av tillämpningen av punkt 3 i denna artikel.

 

4. Upon receipt of a detailed statement of the costs incurred, the competent institution of the first Contracting State shall, without delay, reimburse the competent institution of the other Contracting State for the amounts due as a result of applying paragraph 3 of this Article.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Utbyte av statistik

 

Exchange of Statistics

 

Förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna ska i enlighet med artikel 18.3 i avtalet utbyta statistik om antalet intyg som utfärdats enligt artikel 4 i denna överenskommelse och om giltighetstiden för dessa intyg. De ska också utbyta statistik om antalet förmånstagare och det sammanlagda belopp för förmåner som betalats ut, uppdelat på förmånsslag, till förmånstagare inom den andra avtalsslutande statens territorium. Denna statistik ska tillhandahållas årligen på ett sätt som de behöriga institutionerna kommer överens om.

 

The liaison agencies of the Contracting States shall according to paragraph 3 of Article 18 of the Agreement exchange statistics on the number of certificates issued under Article 4 of this Arrangement and the duration of these certificates. They shall also exchange statistics on the number of beneficiaries of benefits and the total amount of benefits paid, by type of benefit, to beneficiaries in the territory of the other Contracting State. These statistics shall be furnished annually in a form to be agreed upon by the competent institutions.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Ändring av överenskommelsen

 

Revision of and Amendment to the Arrangement

 

1. Var och en av de avtalsslutande staterna får begära att denna överenskommelse ändras. En sådan ändring ska genomföras efter samråd eller överenskommelse.

 

1. Each Contracting State may request a revision of or an amendment to this Arrangement. Such revision or amendment shall be made after mutual consultation or agreement.

 

2. De behöriga myndigheterna får meddela varandra skriftligen om de behöriga institutionernas och förbindelseorganens namn ändras, utan att tillämpningsöverenskommelsen måste ändras.

 

2. The competent authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the competent institutions or liaison agencies without the need to modify the Administrative Arrangement.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Ikraftträdande

 

Entry into Force

 

Denna tillämpningsöverenskommelse träder i kraft samma dag som avtalet träder i kraft och har samma giltighetstid.

 

This Administrative Arrangement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement and shall have the same period of application.

 

Undertecknad i två exemplar i Stockholm den 15 oktober 2015 på svenska och engelska, vilka är lika giltiga.

 

Signed in duplicate at Stockholm, on 15 October 2015, in the English and Swedish languages, each text being equally valid.

 

Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

 

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

FÖR DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I KONUNGARIKET SVERIGE

FOR THE COMPETENT AUTHORITY OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Annika Strandhäll

FÖR DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I REPUBLIKEN FILIPPINERNA

FOR THE COMPETENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Emilio S. de Quiros

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:598

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2019.