Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1206 Publicerad den 10 december 2019Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikationUtfärdad den 5 december 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:15, bet. 2019/20:TU4, rskr. 2019/20:74. föreskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap. 6 § och 8 kap. 19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.3 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2010:497. Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, omdet kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på ett sådant sätt att risk för otillåten skadlig störning inte uppkommer,radioanvändningen utgör en effektiv användning av frekvensutrymmet,det kan antas att radioanvändningen inte kommer att hindra sådan radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbildningen,radioanvändningen inte kommer att ta i anspråk frekvensutrymme som behövs för att upprätthålla en rimlig beredskap för utveckling av befintliga och nya radioanvändningar eller frekvensutrymme för vilket radioanvändningen har harmoniserats i enlighet med internationella avtal som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,det kan antas att radioanvändningen inte kommer att inkräkta på det frekvensutrymme som behövs för verksamhet som avses i 3 §,det inte med hänsyn till att sökanden tidigare har fått tillstånd återkallat eller något annat liknande förhållande finns skälig anledning att anta att radioanvändningen kommer att ske i strid med tillståndsvillkoren, ochdet kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.Tillstånd att använda radiosändare för utsändningar som kräver tillstånd enligt annan lag eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av annan lag, får meddelas endast om sådant tillstånd finns. Då gäller inte första stycket 7.Om tillståndet avser en viss radiosändare ska denna, tillsammans med avsedd radiomottagare, vara så beskaffad i tekniskt hänseende att den uppfyller rimliga krav på en effektiv frekvensanvändning och på möjligheten att verka i den miljö som den är avsedd för.11 §11 § Senaste lydelse 2011:590. Tillstånd att använda radiosändare får förenas med villkor omdet frekvensutrymme som tillståndet avser,vilken eller vilka elektroniska kommunikationstjänster eller slag av elektroniska kommunikationsnät eller tekniker som tillståndet avser,täckning och utbyggnad inom landet,det geografiska område som tillståndet avser,skyldighet för sökanden att dela frekvensutrymme med annan,sådant som i enlighet med beslut om en harmoniserad användning av radiofrekvenser ska uppställas som villkor när den som ska tilldelas radiofrekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,skyldigheter som följer av tillämpliga internationella avtal i fråga om användning av frekvenser,åtaganden som har gjorts i samband med beviljande av tillstånd enligt 8 §,tekniska krav och annat som krävs för att säkerställa ett faktiskt och effektivt frekvensutnyttjande, ochkrav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.Villkor enligt första stycket som innebär en begränsning av vilka elektroniska kommunikationstjänster eller vilka tekniker som får användas, får meddelas endast om det krävs för attundvika skadlig störning,säkerställa ett effektivt frekvensutnyttjande,skydda människors liv eller hälsa,tillgodose det allmännas intresse av att vissa elektroniska kommunikationstjänster finns tillgängliga i vissa delar av landet, ellertillgodose det allmännas intresse av att främja tillhandahållandet av radio- och tv-tjänster för vilka tillstånd meddelats enligt annan lag.Villkor som innebär att endast en viss elektronisk kommunikationstjänst får tillhandahållas, får meddelas endast om det krävs för att säkerställa verksamhet som bedrivs i syfte att skydda människors liv eller hälsa, eller om det annars finns synnerliga skäl för det med hänsyn till ett allmänt intresse.Första stycket 10 gäller inte för tillstånd som avses i 6 § andra stycket.23 §23 § Senaste lydelse 2010:497. Tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare eller nummer får överlåtas efter medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. Sådant medgivande ska lämnas, omförvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att tillståndet meddelades,det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkurrensen,överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,förvärvaren av ett tillstånd att använda radiosändare inte tidigare har fått ett sådant tillstånd återkallat enligt 7 kap. 6 § första stycket 4,det kan antas att förvärvarens radioanvändning inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet, och tillstånd har beviljats före den 1 januari 2020, ochdet inte finns något annat särskilt skäl mot det.Första stycket 4 och 5 gäller inte vid överlåtelse av ett tillstånd som avses i 6 § andra stycket.Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag för tiden efter medgivandet. Vid överlåtelse av del av tillstånd ska den överlåtna delen anses som ett nytt tillstånd.Vid medgivandet får myndigheten meddela de nya eller ändrade villkor som behövs på grund av överlåtelsen.En överlåtelse i strid med denna paragraf är utan verkan.24 §24 § Senaste lydelse 2010:497. Bestämmelserna om överlåtelse av tillstånd eller del av tillstånd i 23 § första och andra styckena, tredje stycket första meningen och femte stycket ska också tillämpas på uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på medgivande vid uthyrning som avser en kortare period eller annars är av begränsad omfattning.7 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2010:497. Ett tillstånd får återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart, omett sådant tillstånd som avses i 3 kap. 6 § andra stycket har upphört att gälla, om inte särskilda skäl talar mot en återkallelse,den som har sökt tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnat uppgifter av betydelse för tillståndet,förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har medfört att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna meddelas,radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada,tillståndshavaren trots påminnelse inte betalar avgift enligt 8 kap. 17 eller 18 §, ellertillståndshavaren begär att tillståndet ska återkallas.Tillståndsvillkor får också ändras omedelbart i fall som avses i 3 kap. 23 §.Första stycket 4 gäller inte för tillstånd som avses i 3 kap. 6 § andra stycket.Ett tillstånd får återkallas enligt första stycket 1–4 endast om ändamålet med återkallelsen inte lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras.8 kap.19 §19 § Senaste lydelse 2007:881. En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. När ett beslut överklagas är myndigheten motpart i domstolen.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Kammarrättens avgörande i ett mål enligt denna lag får inte överklagas.19 a §19 a § Senaste lydelse 2009:546. Beslut enligt denna lag får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet har gått parten emot, och även av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet.Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får överklaga beslut som gällerbeviljande av tillstånd att använda radiosändare eller medgivande att överlåta eller hyra ut ett sådant tillstånd,att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor, elleråterkallelse av tillstånd att använda radiosändare eller ändring av villkor i ett sådant tillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarANDERS YGEMANMagnus Corell(Infrastrukturdepartementet)