Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1005

Publicerad den 1 december 2020
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i utlänningslagen (2005:716) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 8 f §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55.

9 kap.

8 f §

En utlänning är vid en kontroll enligt 1 eller 9 § skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem identifiera utlänningen om identiteten inte kan fastställas på annat sätt.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och de fingeravtryck som har tagits för kontrollen omedelbart förstöras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1005

Denna lag träder i kraft den 28 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Linda Rantén
(Justitiedepartementet)