Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:223

Publicerad den 25 mars 2021
Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 24 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om utlänningslagen (2005:716)

1)

Prop. 2020/21:71, bet. 2020/21:SfU15, rskr. 2020/21:222.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

dels att 8 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, och närmast före 1 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Säkert ursprungsland

Med säkert ursprungsland avses i denna lag ett land där det allmänt och genomgående inte förekommer förföljelse, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller hot på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. Vid bedömningen av om ett land ska anses vara ett säkert ursprungsland ska den rättsliga situationen och de politiska förhållandena i landet beaktas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en förteckning över länder som uppfyller definitionen i första stycket.

3) Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning enligt 17 § första stycket 1 eller 2 får verkställas även om det inte har fått laga kraft (avvisning med omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på någon annan grund (uppenbart ogrundad ansökan). Migrationsverket får också besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om en asylansökan avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2.

3)

Senaste lydelse 2016:1243.

Det får endast anses uppenbart att det inte finns grund för asyl om

  1. utlänningens uppgifter saknar betydelse för prövningen av ansökan,

  2. utlänningens uppgifter saknar tillförlitlighet, eller

  3. utlänningen kommer från ett säkert ursprungsland enligt en sådan förteckning som avses i 1 kap. 6 a §, och han eller hon

    1. är medborgare i det landet eller är en statslös person som tidigare har haft sin vanliga vistelseort där, och

    2. inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av beslut om avvisning med omedelbar verkställighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:223

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Linda Rantén
(Justitiedepartementet)