Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:390 Publicerad den 28 maj 2021Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)Utfärdad den 27 maj 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:159, bet. 2020/21:SfU24, rskr. 2020/21:299. föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 8 § och 14 kap. 6 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 b och 1 c §§, av följande lydelse.2 kap.1 b §1 b §En ansökan om främlingspass ska avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre sådana pass för utlänningen och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.Första stycket gäller inte de fall som anges i 1 a § andra stycket.1 c §1 c §Migrationsverket ska återkalla ett främlingspass om innehavarenblir svensk medborgare,får en annan handling som gäller som pass,ska resa till sitt hemland,inte längre har rätt att vistas i landet enligt ett beslut om avvisning eller utvisning, elleravlider.Första stycket gäller inte om särskilda skäl talar emot det.2 §2 §Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall svenska myndigheter får utfärda pass för utlänningar.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om främlingspass.4 kap.4 §4 §För en flykting eller en statslös utlänning får det utfärdas en särskild passhandling för resor utanför Sverige (resedokument). Ett resedokument ska dock inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.Ett resedokument ska återkallas om innehavaren upphör att vara flykting eller statslös.Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om resedokument.9 kap.8 §8 §Senaste lydelse 2014:655. Migrationsverket eller Polismyndigheten får fotografera en utlänning och, om utlänningen har fyllt 14 år, ta hans eller hennes fingeravtryck omutlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till Sverige,utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §,det finns grund för att besluta om förvar, ellervarken utlänningens identitet eller rätt att vistas i Sverige kan klarläggas vid en kontroll enligt 9 §.Det fotografi och de fingeravtryck som har tagits med stöd av första stycket 4 ska omedelbart förstöras om det framkommer att utlänningen har rätt att vistas i Sverige.14 kap.6 §6 §Senaste lydelse 2009:1542. Migrationsverkets beslut enligt 4 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§ i fråga om statusförklaring eller resedokument eller om återkallelse av statusförklaring får överklagas till en migrationsdomstol.Ett beslut om återkallelse av resedokument på den grund att innehavaren upphör att vara flykting får dock överklagas endast i samband med ett överklagande av ett beslut om återkallelse av flyktingstatusförklaring.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Rantén(Justitiedepartementet)