Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Denna lag har enligt lag (1997:288) upphört att gälla den 1 juli 1997.

Omtryckt i SFS 1978:163

Utfärdad: 1942-06-12

Beträffande anläggning av väsentlig betydelse för energiförsörjningen i riket skola ifråga om åtgärder till skydd mot skada genom luftanfall eller annan krigshandling eller sabotage gälla de särskilda bestämmelser, som angivas i denna lag.

SFS 1978:163

Med anläggning, som 1 § sägs, avses

  1. elektriskt kraftverk, som är avsett för generatoreffekt av minst tjugofemtusen kilovoltampére;

  2. anläggning för tillgodogörande av vattenkraft genom vattenreglering, om vattenmagasinet är avsett att rymma minst etthundra miljoner kubikmeter;

  3. elektrisk ledning, som är avsedd för spänning av minst tvåhundra kilovolt mellan två ledare;

  4. transformator- eller kopplingsstation, vilken är avsedd för spänning av minst sjuttio kilovolt mellan två ledare och en genomgångseffekt av minst tjugofemtusen kilovoltampere; samt

  5. rörledning för vilken krävs koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, dock ej rörledning för transport av fjärrvärme.

SFS 1981:598

Anläggning, som avses i denna lag, skall utföras på ett med hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall ur skyddssynpunkt lämpligt sätt.

Vad nu sagts gäller ock ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning.

Ägare av befintlig, i denna lag avsedd anläggning vare pliktig att, i den mån det ej tidigare skett, med avseende å anläggningen och driften vid densamma vidtaga erforderliga åtgärder för att minska faran för och begränsa verkningarna av sådan skada, varom i 1 § förmäles. Han skall sålunda, bland annat, verkställa nödig förstärkning av anläggningens skydd mot brand- och annan bombskada, utföra skyddsrum och andra erforderliga skyddsanordningar åt personal för anläggningens skötsel och skydd samt lämpligt förvaringsrum för förråd, ombesörja erforderlig utbildning och övning av personal, avsedd att vid anläggningen fullgöra till befolkningsskyddet och räddningstjänsten hörande uppgifter, samt vidtaga nödiga åtgärder för snabbt avhjälpande av driftavbrott.

Nyttjas anläggningen av annan än ägaren, vare nyttjanderättshavaren skyldig att i ägarens ställe vidtaga sådana i första stycket avsedda åtgärder, som med hänsyn till deras art och förhållandena i övrigt böra ankomma på den som utövar driften vid anläggningen.

Anskaffning av vapen ingår icke i ägarens eller nyttjanderättshavarens förpliktelser.

Om skyldighet att anordna bevakning förordnar regeringen.

SFS 1994:1727

upphävd genom

SFS 1978:163

Prövningsmyndigheten äger, när det erfordras, utan hinder av vad den förut bestämt meddela nya eller ändrade föreskrifter.

SFS 1982:488

Innan någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning, skall han göra anmälan hos prövningsmyndigheten för prövning av fråga, som avses i 3 §.

Påbörjas ej arbetet inom två år från det myndighetens prövning ägde rum, skall anmälan ånyo göras hos myndigheten.

Vid anmälan skola fogas erforderliga ritningar över anläggningen och de uppgifter, som tarvas för prövningen.

SFS 1982:488

Mål om tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till anläggning, som under 2 § 1) eller 2) sägs, eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning får inte avgöras med mindre prövningsmyndighetens utlåtande föreligger.

Vad i första stycket är stadgat gäller också ärende angående tillstånd enligt 2 § lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, till utförande av elektrisk ledning som under 2 § 3) i denna lag sägs samt ärende angående koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, dock ej om ärendet avser rörledning för transport av fjärrvärme.

SFS 1983:651

Den ökning i byggnadskostnaden, som föranleds av skyddsåtgärder enligt denna lag, skall inte tas i beräkning vid den prövning som avses i 3 kap. 4 § vattenlagen (1983:291).

Vid meddelande av tillstånd som anges i 12 § första stycket skall beaktas de föreskrifter som prövningsmyndigheten har meddelat i fråga om vattenanläggningens utförande.

SFS 1983:651

upphävd genom

SFS 1978:163

Envar, som äger eller innehar i denna lag avsedd anläggning, vare pliktig tåla, att myndighet, vilken har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen, prövningsmyndigheten eller den myndigheten därtill utser besiktigar anläggningen för utrönande, vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller böra vidtagas.

SFS 1994:1727

Prövningsmyndigheten äger vid vite tillhålla den, som är pliktig att vidtaga skyddsåtgärd enligt denna lag, att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter den, som enligt prövningsmyndighetens beslut skall utföra viss åtgärd, att utan dröjsmål vidtaga densamma, må den myndighet, som har att utöva ledningen av befolkningsskyddet och räddningstjänsten vid anläggningen, utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

Prövningsmyndigheten och den andra i föregående stycke avsedda myndigheten vare berättigade att erhålla nödig handräckning av länsstyrelsen. Denna må ock i fall, som avses i andra stycket, uttaga kostnaden för åtgärden av den försumlige.

SFS 1994:1727

Prövningsmyndighetens beslut om ersättning enligt 7 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövningsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Beslutet skall dock gälla omedelbart om inte något annat beslutas.

SFS 1995:8

Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 11 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Samma lag vare, där någon utför i denna lag avsedd anläggning eller verkställer väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av sådan anläggning i strid mot prövningsmyndighetens föreskrifter.

Den som utan skälig anledning vägrar att låta anläggning besiktigas enligt vad i 15 § sägs döms till böter.

SFS 1991:259

upphävd genom

SFS 1991:259

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen.

SFS 1978:163