Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Artiklarna 1 13 i miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige skall gälla som svensk lag. Konventionen har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

[har upphävts genom lag (1980:220).]

SFS 1980:220

Bilaga

Miljøbeskyttelseskonvention mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige

Miljøbeskyttelseskonvention mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige

 

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välinen ympäristönsuojelusopimus

 

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som anser det for yderst magtpåliggende at beskytte og forbedre miljøet, er blevet enige om følgende:

 

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset, jotka pitävät ympäristön suojelemista ja parantamista erittäin tärkeänä, ovat sopineet seuraavasta:

 

Artikel 1

 

1 Artikla

 

Ved miljøskadelig virksomhed forstås i denne konvention udledning af fast eller flydende affald, gasarter eller andre stoffer fra jordbunden, bygninger eller anlæg i vandløb, søer, eller havet, samt anvendelse af jordbunden, havbunden, bygninger eller anlæg på andre måder, som medfører eller kan medføre forstyrrelse af omgivelserne ved vandforurening eller anden form for påvirkning af vandforhold, sandflugt, luftforurening, støj, rystelse, temperaturforandring, ioniserende stråling, lys og lignende.

 

Ympäristölle haitallisella toiminalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteän tai nestemäisen jätteen, kaasun tahi muun aineen päästämistä vesistöön, järveen tai mereen maalta, rakennuksesta tai laitteesta, sekä maan, merenpohjan, rakennuksen tai laitteen muuta käyttöä, joka aiheutta tai saattaa aiheuttaa haittaa ympäristölle veden pilaantumisen tai muun vesistöllisten olosuhteiden muutoksen, hiekanoton, ilman pilaantumisen, melun, tärinän, lämpötilan muutoksen, ionisoivan säteilyn, valon taikka muun sellaisen seikan johdosta.

 

Konventionen er ikke anvendelig på miljøskadelig virksomhed, der kontrolleres gennem særskilt overenskomst mellem to eller flere kontraherende stater.

 

Yleissopimusta ei sovelleta, milloin ympäristölle haitallisesta toiminnasta on säädetty erikseen kahden tai useamman sopimusvaltion välisellä sopimuksella.

 

Artikel 2

 

2 Artikla

 

Ved prøvning af tilladeligheden af miljøskadelig virksomhed skal den forstyrrelse, en sådan virksomhed medfører eller kan medføre i en anden kontraherende stat, sidestilles med forstyrrelse i hjemlandet.

 

Ympäristölle haitallisen toiminnan sallittavuutta harkittaessa on haitta, jonka tällainen toiminta aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa toisessa sopimusvaltiossa, otettava huomioon samalla tavoin kuin haitta omassa maassa.

 

Artikel 3

 

3 Artikla

 

Den, som udsættes for eller kan blive udsat for forstyrrelse fra miljøskadelig virksomhed i en anden stat, kan rejse sag om virksomhedens tilladelighed, herunder spørgsmål om skadeforebyggende foranstaltninger, ved vedkommende domstol eller administrative myndighed i den stat, hvor virksomheden ligger, samt appellere domstolens eller den administrative myndigheds beslutning, alt i samme udstrækning og under samme forudsætninger som et retssubjekt i virksomhedslandet.

 

Joka on joutunut tai saattaa joutua kärsimään toisessa sopimusmaassa tapahtuvasta ympäristölle haitallisesta toiminnasta, voi saattaa kysymyksen toiminnan sallittavuudesta, mihin luetaan myös toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi, käsiteltäväksi siinä valtiossa nostamalla kanteen asianomaisessa tuomioistuimessa tai kääntymällä asianomaisen hallintoviranomaisen puoleen, sekä valittaa tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksestä samassa laajuudessa ja samoin edellytyksin kuin oikeussubjekti toimintamaassa.

 

Bestemmelserne i første stykke anvendes på tilsvarende måde, når det gælder søgsmål om erstatning på grund af miljøskadelig virksomhed. Spørgsmålet om erstatning må ikke bedømmes efter regler, som er mere ufordelagtige for den skadelidende end virksomhedslandets erstatningsregler.

 

Ensimmäistä kappaletta on vastaavasti sovellettava myös ympäristölle haitallisen toiminnan johdosta esitettäviin vahingon korvaamista koskeviin kanteisiin. Korvausta koskevaa kysymystä ei saa arvostella sellaisten määräysten mukaan, jotka ovat vahinkoa kärsineelle epäedullisemmat kuin toimintamaan vahingonkorvausmääräykset.

 

Artikel 4

 

4 Artikla

 

Hver stat udser en speciel myndighed (overvågelsesmyndighed), som skal have til opgave at varetage almene miljøbeskyttelsesinteresser i landet i forbindelse med forstyrrelse forårsaget af miljøskadelig virksomhed i en anden kontraherende stat.

 

Jokainen valtio määrää erityisen viranomaisen (valvontaviranomaisen), jonka tehtävänä on valvoa maan yleisiä ympäristönsuojeluetuja toisessa sopimusvaltiossa tapahtuvan ympäristölle haitallisen toiminnan suhteen.

 

Med henblik på varetagelse af sådanne interesser skal overvågelsesmyndigheden kunne indbringe sager angående tilladeligheden af miljøskadelig virksomhed for eller blive hørt af vedkommende domstol eller administrative myndighed i en anden kontraherende stat, såfremt myndighed eller anden repræsentant for almene miljøbeskyttelsesinteresser i denne stat kan anlægge sag eller blive hørt i sådanne sager, samt appellere domstolens eller den administrative myndigheds beslutning i henhold til den procedure- og instansordning, som gælder i pågældende stat for sådanne sager.

 

Näiden etujen valvomiseksi valvontaviranomaisella on ympäristölle haitallisen toiminnan sallittavuutta koskevassa asiassa oikeus ajaa kannetta tai tulla kuulluksi toisen sopimusvaltion asianomaisessa tuomioistuimessa taikka saattaa asia toisen sopimusvaltion asianomaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, mikäli asia on sen laatuinen, että toisen sopimusvaltion viranomainen tai muu yleisten ympäristönsuojeluetujen edustaja voi ajaa sitä koskevaa kannetta tai tulla kuulluksi sen johdosta. Samoin valvontaviranomaisella on oikeus valittaa tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksestä siinä menettely- ja käsittelyastejärjestyksessä, joka tällaisista asioista on voimassa kyseisessä valtiossa.

 

Artikel 5

 

5 Artikla

 

Finder den domstol eller administrative myndighed, som undersøger spørgsmål om tilladelse til miljøskadelig virksomhed (prøvningsmyndigheden), at virksomheden medfører eller kan medføre forstyrrelse af betydning i en anden kontraherende stat, skal prøvningsmyndigheden, hvis der sker offentliggørelse eller bekendtgørelse i sager af omtalte natur, så snart som muligt sende et eksemplar af sagens akter til overvågelsesmyndigheden i den anden stat samt give denne myndighed mulighed for at udtale sig. I givet fald skal underretning om tid og sted for møde eller besigtigelse i god tid tilstilles overvågelsesmyndigheden, som i øvrigt også skal holdes underrettet om sagens gang i den udstrækning, det måtte have denne myndigheds intresse.

 

Mikäli tuomioistuin tai hallintoviranomainen, jonka tehtävänä on harkita luvan myöntämistä ympäristölle haitalliselle toiminnalle (lupaviranomainen), katsoo, että toiminta aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa merkityksellistä haittaa toisessa sopimusmaassa, lupaviranomaisen tulee, mikäli kysymys on asiasta, jossa käytetään kuulutus- tai julkista ilmoitusmenettelyä, mahdollisimman pian lähettää kappale asiaa käsittelevistä asiakirjoista toisen maan valvontaviranomaiselle sekä järjestää tälle mahdollisuus antaa lausunto asiasta. Kokous- tai katselmusaikaa ja -paikkaa koskevat tiedot on kyseisessä tapauksessa hyvissä ajoin annettava tiedoksi valvontaviranomaiselle, joka muutenkin on pidettävä tietoisena asian kulusta siltä osin kuin se kyseisen viranomaisen kannalta saattaa olla tarpeellista.

 

Artikel 6

 

6 Artikla

 

Efter anmodning fra overvågelsesmyndigheden skal prøvningsmyndigheden, i den udstrækning det måtte være i overensstemmelse med procedurerregler i virksomhedslandet, pålægge den, som søger om tilladelse til miljøskadelig virksomhed, at indgive yderligere oplysninger, tegninger og tekniske beskrivelser, som prøvningsmyndigheden anser for nødvendige med henblik på at bedømme virkningerne i det andet land.

 

Valvontaviranomaisen pyynnöstä lupaviranomaisen tulee, mikäli menettelytapaa koskevista säännöksistä ei muuta johdu, velvoittaa hakijaa toimittamaan lisätiedot, piirustukset ja tekniset selvitykset, joita voidaan katsoa tarvittavan toiminnan toisessa maassa aiheuttamien vaikutusten arvioimiseksi.

 

Artikel 7

 

7 Artikla

 

Overvågelsesmyndigheden offentliggør, i den udstrækning den anser det for påkrævet af hensyn til almene eller specielle interesser, meddelelser fra prøvningsmyndigheden ved bekendtgørelse i den lokale presse eller på anden passende måde og foranlediger i øvrigt udredning om virkningerne i hjemlandet, i det omfang den måtte finde det nødvendigt.

 

Valvontaviranomainen tiedottaa, mikäli se pitää yleisen tai yksityisen edun kannalta tarpeellisena, lupaviranomaiselta saamastaan ilmoituksesta paikallisessa sanomalehdessä julkaistulla kuulutuksella tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ja suorittaa muutoin tarpeelliseksi katsomansa selvityksen vaikutuksista omassa maassa.

 

Artikel 8

 

8 Artikla

 

Udgifterne ved overvågelsesmyndighedens virksomhed afholdes af hjemlandet.

 

Valvontaviranomaisen toiminnasta koituvat menot maksaa kotimaa.

 

Artikel 9

 

9 Artikla

 

Hvis overvågelsesmyndigheden i en bestemt sag har underrettet vedkommende domstol eller administrative myndighed i virksomhedslandet om, at overvågelsesmyndighedens opgaver i sagen skal overtages af en anden myndighed, gælder konventionens bestemmelser om overvågelsesmyndighed i det relevante omfang for så vidt angår denne myndighed.

 

Mikäli valvontaviranomainen on ilmoittanut toimintamaan asianomaiselle tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle, että valvontaviranomaisen tehtävistä jossakin asiassa vastaa muu viranomainen, noudatetaan myös tämän viranomaisen suhteen soveltuvin osin valvontaviranomaista koskevia sopimuksen säänöksiä.

 

Artikel 10

 

10 Artikla

 

Hvis det er påkrævet for at udarbejde udredning om miljøskadelig virksomheds skadevirkninger i et andet land, skal overvågelsesmyndigheden i dette andet land på begæring af prøvningsmyndigheden i virksomhedslandet foranstalte en besigtigelse på stedet. Ved sådan besigtigelse må prøvningsmyndigheden eller en sagkyndig, som myndigheden forordner, være til stede.

 

Mikäli ympäristölle haitallisen toiminnan toisessa maassa aiheuttamien haittavaikutusten selvittämiseksi on tarpeen, sen maan valvontaviranomaisen on toimintamaan lupaviranomaisen pyynnöstä ryhdyttävä paikalla toimenpiteisiin katselmuksen suorittamiseksi. Katselmuksessa saa valvontaviranomainen tai tämän määräämä asiantuntija olla läsnä.

 

Efter behov skal nærmere forskrifter angående besigtigelse som nævnt i første stykke udarbejdes i samarbejde mellem de berørte lande.

 

Tarvittaessa asianomaiset valtiot laativat yhdessä ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettua katselmusta koskevat yksityiskohtaiset ohjeet.

 

Artikel 11

 

11 Artikla

 

Er spørgsmålet om tilladelse til miljøskadelig virksomhed, som medfører eller kan medføre forstyrrelse af væsentlig betydning i en anden kontraherende stat, genstand for prøvning af regeringen eller vedkommende minister eller departement (ministerium) i virksomhedslandet, skal der finde forhandlinger sted mellem de pågældende stater, såfremt regeringen i den førstnævnte stat ønsker dette.

 

Jos kysymyksen luvan myöntämisestä ympäristölle haitalliseen toimintaan, joka aiheuttaa tai saattaa aiheutta huomattavaa haittaa toisessa sopimusvaltiossa, käsittelee toimintamaan hallitus, ministeri tai ministeriö, on kyseisten maiden välillä neuvoteltava asiasta, mikäli edellisen valtion hallitus sitä pyytää.

 

Artikel 12

 

12 Artikla

 

I de i artikel 11 nævnte tilfælde kan enhver af de berørte staters regeringer kræve, at en kommission der, hvis andet ikke aftales, skal bestå af en af parterne i fællesskab udset formand fra en anden kontraherende stat samt tre medlemmer fra hver enkelt af de berørte stater, skal afgive en erklæring i sagen. Hvis dette er sket, må sagen ikke afgøres, før erklæringen er afgivet.

 

Tapauksessa, jota tarkoitetaan 11 artiklassa, on kunkin maan hallituksella oikeus vaatia, että toimikunta, joka, mikäli asiasta ei sovita toisin, koostuu muusta sopimusvaltiosta olevasta puheenjohtajasta sekä kolmesta kunkin valtion, jota asia koskee, edustajasta, antaa asiasta lausunnon. Mikäli tällainen toimikunta asetetaan, ei asiaa saa ratkaista, ennen kuin lausunto on annettu.

 

Hver enkelt stat aflønner de medlemmer, som er udpeget af staten. Honorar eller andet vederlag til formanden samt øvrige omkostninger i forbindelse med kommissionens virksomhed, som ikke uden videre kan anses for at være blot den ene stats udgift, skal fordeles mellem de berørte stater.

 

Kukin maa maksaa määräämiensä edustajien kustannukset. Puheenjohtajan palkkio tai muu korvaus sekä muut toimikunnan toiminnan aiheuttamat kustannukset, joita selvästi ei ole katsottava jonkin valtion menoiksi, jaetaan tasan niiden valtioiden maksettavaksi, joita asia koskee.

 

Artikel 13

 

13 Artikla

 

Konventionen kommer også til anvendelse med hensyn til virksomhed i staternes kontinentalsokkelområder.

 

Yleissopimus koskee myös sopimusvaltioiden mannermaajalustaa.

 

Artikel 14

 

14 Artikla

 

Denne konvention træder i kraft seks måneder efter den dag, hvor samtlige kontraherende stater har meddelt det svenske udenrigsministerium, at de konstitutionelle foranstaltninger, som er nødvendige for konventionens ikrafttræden, er gennemført. Det svenske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser.

 

Tämä yleissopimus tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle, että yleissopimuksen voimaantulon valtiosäännön mukaan edellyttämät toimenpiteet on suoritettu. Ruotsin ulkoasiainministeriö ilmoitta muille sopimusvaltioille ilmoitusten vastaanottamisesta.

 

Artikel 15

 

15 Artikla

 

Sager eller anliggender, som ved denne konventions ikrafttræden verserer ved domstol eller administrativ myndighed, og som vedrører spørgsmål, der omfattes af konventionen, skal behandles og bedømmes i henhold til tidligere gældende bestemmelser.

 

Juttu tai asia, joka tämän yleissopimuksen voimaan tullessa on vireillä tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisen käsiteltävänä ja joka koskee sopimuksen tarkoittamaa kysymystä, tulee käsitellä ja siitä tulee päättää aikaisemmin voimassa olleiden määräysten mukaan.

 

Artikel 16

 

16 Artikla

 

Ønsker en kontraherende stat at opsige konventionen, skal skriftlig meddelse herom tilstilles den svenske regering, som uopholdelig underretter de øvrige kontraherende stater om opsigelsen og om den dag, hvorpå meddelelsen blev modtaget.

 

Mikäli sopimusvaltio haluaa sanoutua irti yleissopimuksesta, on tästä ilmoitettava kirjallisesti Ruotsin ulkoasiainministeriölle, joka välittömästi ilmoittaa irtisanomisesta ja sitä koskevan ilmoituksen vastaanottopäivästä muille sopimusvaltioille.

 

Opsigelsen træder i kraft tolv måneder efter den dag, hvorpå meddelelsen blev modtaget af den svenske regering eller ved et senere tidspunkt, som opsigelsen måtte angive.

 

Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun Ruotsin hallitus on vastaanottanut ilmoituksen siitä tai muuna myöhäisempänä irtisanomista koskevaan ilmoitukseen merkittynä ajankohtana.

 

Konventionen skal deponeres i det svenske udenrigsministerium, og bekræftede underskrifter skal af det svenske udenrigsministerium tilsendes hver enkelt af de kontraherende staters regeringer.

 

Yleissopimus talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriön huostaan ja Ruotsin ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset siitä jokaisen sopimusvaltion hallitukselle.

 

I bekræftelse heraf har de befuldmægtigede repræsentanter fra de respektive stater undertegnet denne konvention, som fandt sted i Stockholm den 19. februar 1974 i et eksemplar på henholdsvis det danske, finske, norske og svenske sprog, hvilke alle har samme gyldighed.

 

Tämän vakuudeksi ovat kunkin valtion valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Tehty Tukholmassa 19 päivänä helmikuuta1974 yhtenä norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

 

Miljöskyddskonvention mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Miljøvernkonvensjon mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige

 

Miljöskyddskonvention mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

 

Regjeringene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som anser det svært viktig å verne og forbedre miljøet, er blitt enige om følgende:

 

Regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, som anser det utomordentligt angeläget att skydda och förbättra miljön, har enats om följande:

 

Artikkel 1

 

Artikel 1

 

Med miljøskadelig virksomhet menes i denne konvensjon utslipp av fast eller flytende avfall, gass eller annet stoff fra grunn, bygning eller anlegg i vassdrag, sjø eller i havet og bruk av jord, havbunn, bygning eller anlegg på annen måte som medfører eller kan medføre forstyrrelse av omgivelsene gjennom vannforurensning eller annen innvirkning på vannforholdene, sanddrift, luftforurensning, støy, rystelse, temperaturforandring, ioniserende stråling, lys eller annet tilsvarende.

 

Med miljöskadlig verksamhet avses i denna konvention utsläppande av fast eller flytande avfall, gas eller annat ämne från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller havet samt användning av mark, havsbotten, byggnad eller anläggning på annat sätt som medför eller kan medföra störning för omgivningen genom vattenförorening eller annan inverkan på vattenförhållanden, sanddrift, luftförorening, buller, skakning, temperaturändring, joniserande strålning, ljus eller annat sådant.

 

Konvensjonen kommer ikke til anvendelse i den utstrekning miljøskadelig virksomhet reguleres gjennom særskilt overenskomst mellom to eller flere kontraherende stater.

 

Konventionen är ej tillämplig, i den mån miljöskadlig verksamhet regleras genom särskild överenskommelse mellan två eller flera fördragsslutande stater.

 

Artikkel 2

 

Artikel 2

 

Ved avgjørelse om en miljøskadelig virksomhet skal tillates skal de forstyrrelser en slik virksomhet medfører eller kan medføre i annen kontraherende stat likestilles med forstyrrelse i den stat hvor tillatelsen skal gis.

 

Vid prövning av tillåtligheten av miljöskadlig verksamhet skall störning som sådan verksamhet medför eller kan medföra i annan fördragsslutande stat likställas med störning i det egna landet.

 

Artikkel 3

 

Artikel 3

 

Den som er blitt rammet eller som kan bli rammet av forstyrrelse fra miljøskadelig virksomhet i annen kontraherende stat, kan reise sak ved vedkommende domstol eller administrative myndighet i den staten om hvorvidt virksomheten skal tillates, herunder søksmål om forebyggende tiltak mot skader, og kan få overprøvet domstolens eller myndighetens avgjørelse i samme utstrekning og på samme vilkår som rettssubjekter i den staten hvor virksomheten drives.

 

Den som drabbats eller kan drabbas av störning från miljöskadlig verksamhet i annan fördragsslutande stat får föra talan hos vederbörande domstol eller administrativa myndighet i den staten beträffande verksamhetens tillåtlighet, däri inbegripet talan om skadeförebyggande åtgärder, och överklaga domstolens eller myndighetens beslut i samma utsträckning och under samma förutsättningar som rättssubjekt i verksamhetslandet.

 

Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende anvendelse når det gjelder søksmål om erstatning på grunn av miljøskadelig virksomhet. Spørgsmålet om erstatning må ikke bedømmes etter regler som er mer ufordelaktige for den skadelidende enn virksomhetslandet erstatningsregler.

 

Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande talan om ersättning för skada på grund av miljöskadlig verksamhet. Frågan om ersättning får ej bedömas efter regler som är oförmånligare för den skadelidande än verksamhetslandets ersättningsregler.

 

Artikkel 4

 

Artikel 4

 

Hver stat skal utpeke en særskilt myndighet (tilsynsmyndighet) med oppgave å vareta allmenne miljøverninteresser i landet i samband med forstyrrelser fra miljøskadelig virksomhet i annen kontraherende stat.

 

Varje stat utser en särskild myndighet (bevakningsmyndighet) med uppgift att tillvarataga allmänna miljöskyddsintressen i landet i samband med störning från miljöskadlig verksamhet i annan fördragsslutande stat.

 

For å vareta slike interesser kan tilsynsmyndigheten reise sak ved eller bli hørt av vedkommende domstol eller administrative myndighet i annen kontraherende stat om miljøskadelig virksomhet skal tillates, dersom myndighet eller annen representant for allmenne miljøverninteresser i vedkommende stat kan reise sak eller bli hørt i slike saker, samt få overprøvet domstolens eller den administrative myndighets avgjørelse i henhold til de prosessuelle regler som gjelder i vedkommende stat for slike saker.

 

För tillvaratagande av sådana intressen äger bevakningsmyndigheten föra talan hos eller bli hörd av vederbörande domstol eller administrativa myndighet i annan fördragsslutande stat beträffande tillåtligheten av miljlöskadlig verksamhet, om myndighet eller annan företrädare för allmänna miljöskyddsintressen i den staten kan föra talan eller bli hörd i ärenden av det slag varom fråga är, samt överklaga domstolens eller den administrativa myndighetens beslut enligt den procedur- och instansordning som i staten i fråga gäller får sådana ärenden.

 

Artikkel 5

 

Artikel 5

 

Finner domstol eller administrativ myndighet som skal avgjøre spørgsmålet om tillatelse til miljøskadelig virksomhet (konsesjonsmyndigheten) at virksomheten medfører eller kan medføre forstyrrelse av betydning i en annen kontraherende stat, skal konsesjonsmyndigheten, dersom det anvendes kunngjøring eller utlysning i saker av denne art, så snart som mulig sende et eksemplar av sakens dokumenter til tilsynsmyndigheten i den annen stat og gi vedkommende myndighet anledning til å avgi uttalelse Underretning om tid og sted for møte eller befaring skal i tilfelle gis tilsynsmyndigheten i god tid. Tilsynsmyndigheten skal også ellers holdes underrettet om sakens behandling i den utstrekning det kan ha interesse for myndigheten.

 

Finner domstol eller administrativ myndighet som har att pröva fråga om tillstånd till miljöskadlig verksamhet (prövningsmyndighet) att verksamheten medför eller kan medföra störning av betydelse i annan fördragsslutande stat, skall prövningsmyndigheten, om kungörelse- eller utställningsförfarande tillämpas i ärenden av ifrågavarande slag, så snart som möjligt sända ett exemplar av handlingarna i ärendet till bevakningsmyndigheten i den andra staten samt bereda denna myndighet tillfälle att avge yttrande. Besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning skall i förekommande fall i god tid tillställas bevakningsmyndigheten, som även i övrigt skall hållas underrättad om ärendets gång, i den mån det kan ha intresse för denna myndighet.

 

Artikkel 6

 

Artikel 6

 

Efter anmodning av tilsynsmyndigheten skal konsesjonsmyndigheten, i den utstrekning det er i overensstemmelse med saksbehandlingsreglene i vedkommende stat, pålegge søkeren å gi de ytterligere opplysninger, tegninger og tekniske beskrivelser som konsesjonsmyndighetene mener er nødvendige for å bedømme virkningene i den annen stat.

 

På begäran av bevakningsmyndigheten skall prövningsmyndighet, i den mån det överensstämmer med procedurreglerna i verksamhetslandet, förelägga den som söker tillstånd till miljöskadlig verksamhet att lämna de ytterligare uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som prövningsmyndigheten anser erforderliga för att bedöma verkningarna i det andra landet.

 

Artikkel 7

 

Artikel 7

 

Tilsynsmyndigheten skal gjøre kjent, i den utstrekning den anser det nødvendig av hensyn til allmenne interesser eller enkeltinteresser, underretninger fra konsesjonsmyndigheten ved kunngjøring i lokalavis eller på annen passende måte og skal for øvrig foreta den utredning om virkningene i eget land som den finner nødvendig.

 

Bevakningsmyndigheten tillkännager, i den mån den anser det behövligt av hänsyn till allmänna eller enskilda intressen, meddelanden från prövningsmyndighet genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt och verkställer i övrigt den utredning om verkningarna i det egna landet som den finner erforderlig.

 

Artikkel 8

 

Artikel 8

 

Kostnadene ved tilsynsmyndighetens virksomhet betales av hjemstaten.

 

Kostnaderna för bevakningsmyndighetens verksamhet betalas av hemlandet.

 

Artikkel 9

 

Artikel 9

 

Dersom tilsynsmyndigheten i en bestemt sak har underrettet vedkommende domstol eller administrative myndighet i den stat tillatelsen skal gis, at tilsynsmyndighetens oppgaver i saken skal utføres av annen myndighet, kommer konvensjonens bestemmelser om tilsynsmyndighet til anvendelse på denne myndighet så langt de passer.

 

Har bevakningsmyndigheten i visst ärende underrättat vederbörande domstol eller administrativa myndighet i verksamhetslandet att bevakningsmyndighetens uppgifter i ärendet skall fullgöras av annan myndighet, gäller konventionens bestämmelser om bevakningsmyndighet i tillämpliga delar denna myndighet.

 

Artikkel 10

 

Artikel 10

 

Hvor det anses nødvendig for utredningen av miljøskadelig virksomhets skadevirkninger i annet land, skal tilsynsmyndigheten i det landet på anmodning fra konsesjonsmyndigheten i virksomhetslandet foranstalte befaring på stedet. Ved slik befaring har konsesjonsmyndigheten eller sakkyndig som myndigheten utpekar adgang til å være tilstede.

 

Om det behövs för utredning om miljöskadlig verksamhets skadeverkningar i annat land, skall bevakningsmyndigheten i det landet på begäran av prövningsmyndighet i verksamhetslandet föranstalta om besiktning på platsen. Vid sådan besiktning får prövningsmyndigheten eller sakkunnig som myndigheten förordnar vara närvarande.

 

Om nødvendig skal nærmere foreskrifter om slik befaring som omtalt i første ledd utarbeides i samråd mellom de berørte land.

 

Vid behov skall närmare föreskrifter angående besiktning som avses i första stycket utarbetas i samråd mellan berörda länder.

 

Artikkel 11

 

Artikel 11

 

Dersom spørsmål om tillatelse til miljøskadelig virksomhet, som medfører eller kan medføre forstyrrelse av vesentlig betydning i annen kontraherende stat, er gjenstand for avgjørelse av regjeringen eller av vedkommende statsråd eller departement (ministerium) i virksomhetslandet, skal spørsmålet drøftes mellom statene, dersom regjeringen i den førstnevnete staten krever det.

 

Är fråga om tillstånd till miljöskadlig verksamhet, som medför eller kan medföra störning av väsentlig betydelse i annan fördragsslutande stat, föremål för prövning av regeringen eller vederbörande minister eller departement (ministerium) i verksamhetslandet, skall samråd äga rum mellan staterna i frågan, om regeringen i den förra staten begär det.

 

Artikkel 12

 

Artikel 12

 

I tilfelle som nevnt i artikkel 11 kan regjeringen i hver av statene kreve at en kommisjon skal avgi uttalelse i saken. Dersom en ikke blir enig om noe annet, skal kommisjonen bestå av en av partene i fellesskap utpekt formann fra en annen kontraherende stat samt tre medlemmer fra hver av de berørte statene. Når en slik kommisjon er opprettet kan saken ikke avgjøres før den har avgitt uttalelse.

 

I fall som avses i artikel 11 äger regeringen i vardera staten påfordra att en kommission, som om annat ej överenskommes skall bestå av en av parterna gemensamt utsedd ordförande från annan fördragsslutande stat samt tre ledamöter från vardera av de berörda staterna, skall avge yttrande i ärendet. Har så skett, får ärendet ej avgöras, innan yttrandet avgivits.

 

Hver av statene skal lønne de medlemmer som er utpekt av vedkommende stat. Godtgjørelse eller annen betaling til formannen og øvrige kostnader i forbindelse med kommisjonens virksomhet som ikke åpenbart er å anse som bare den ene stats utgifter, skal betales med like deler av berørte stater.

 

Vardera staten avlönar de ledamöter som utsetts av staten. Arvode eller annan ersättning till ordföranden jämte övriga kostnader för kommissionens verksamhet, vilka ej uppenbarligen är att anse som blott endera statens utgifter, skall betalas till lika delar av berörda stater.

 

Artikkel 13

 

Artikel 13

 

Konvensjonen kommer også til anvendelse på virksomhet i statenes kontinentalsokkelområder.

 

Konventionen är tillämplig även i fråga om fördragsslutande stats kontinentalsockelområde.

 

Artikkel 14

 

Artikel 14

 

Denne konvensjon trer i kraft seks måneder etter den dag da samtlige kontraherende stater har meddelt det svenske utenriksdepartementet at de konstitusjonelle tiltak som kreves for å sette konvensjonen i kraft er gjennomført. Det svenske utenriksdepartementet skal underrette de øvrige kontraherende stater om mottakelsen av disse meddelelser.

 

Denna konvention träder i kraft sex månader efter den dag då samtliga fördragsslutande stater meddelat det svenska utrikesdempartementet att de konstitutionella åtgärder som krävs för konventionens ikraftträdande genomförts. Det svenska utrikesdepartementet underrättar de övriga fördragsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden.

 

Artikkel 15

 

Artikel 15

 

Sak som ved denne konvensjons ikrafttreden er påbegynt ved domstol eller administrativ myndighet og som vedrører spørsmål som omfattes av konvensjonen, skal behandles og bedømmes i henhold til tidligere gjeldende bestemmelser.

 

Mål eller ärende som vid denna konventions ikraftträdande är anhängigt vid domstol eller administrativ myndighet och som rör fråga som omfattas av konventionen skall handläggas och bedömas enligt förut gällande bestämmelser.

 

Artikkel 16

 

Artikel 16

 

Ønsker kontraherende stat å si opp konvensjonen, skal skriftlig meddelelse herom tilstilles den svenske regjering, som uten opphold skal underrette de øvrige kontraherende stater om oppsigelsen og om datoen for mottakelsen herav.

 

Önskar fördragsslutande stat säga upp konventionen, skall skriftligt meddelande härom tillställas den svenska regeringen, som ofördröjligen underrättar övriga fördragsslutande stater om uppsägningen och om dagen när meddelandet har mottagits.

 

Oppsigelsen trer i kraft tolv måneder etter den dato da underretning er mottatt av den svenske regjering, eller ved et senere tidspunkt som angis i oppsigelsen.

 

Uppsägningen träder i kraft tolv månader efter den dag då meddelandet har mottagits av den svenska regeringen eller vid den senare tidpunkt som uppsägningen anger.

 

Konvensjonen skal deponeres i det svenske utenriksdepartementet og bekreftede kopier skal av det svenske utenriksdepartementet sendes hver av de kontraherende staters regjeringer.

 

Konventionen skall vara deponerad i det svenska utrikesdepartementet, och bestyrkta avskrifter skall av det svenska utrikesdepartementet tillställas var och en av de fördragsslutande staternas regeringar.

 

Til bekreftelse herav har de respektive staters befullmektigede undertegnet denne konvensjon.

 

Till bekräftelse härav har de befullmäktigade ombuden för respektive stater undertecknat denna konvention.

 

Utferdiget i Stockhom den 19. februar 1974 i et eksemplar på det danske, finske, norske og svenske språk, som alle har samme gyldighet.

 

Som skedde i Stockholm den 19 februari 1974 i ett exemplar på danska, finska, norska och svenska språken, vilka alla har samma vitsord.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:268

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer.

Mål eller ärende som vid denna lags ikraftträdande är anhängigt vid domstol eller administrativ myndighet och som rör fråga som omfattas av konventionen skall handläggas och bedömas enligt förut gällande bestämmelser.

(Lagen 1974:268 har enligt förordning 1976:249 trätt i kraft den 5 oktober 1976.)

SFS 1980:220

2 § lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.