Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Utfärdad: 1976-05-13

Svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 4 i miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige är Naturvårdsverket. Regeringen kan på anmälan av Naturvårdsverket förordna att bevakningsmyndighetens uppgifter i visst ärende skall fullgöras av annan myndighet än Naturvårdsverket.

SFS 1998:1293

Vad i artikel 5 i konventionen föreskrives om skyldighet för prövningsmyndighet att i vissa fall bereda bevakningsmyndighet i annat nordiskt land tillfälle att avge yttrande har motsvarande tillämpning, när remissförfarande förekommer utan samband med kungörelse eller utställning.

Vid verkställande av utredning som avses i artikel 7 i konventionen skall Naturvårdsverket samråda med de statliga och kommunala myndigheter som kan antagas ha väsentliga intressen att bevaka i ärendet.

Om det behövs för utredningen, får Naturvårdsverket föranstalta om besiktning i områden som kan skadas av den miljöfarliga verksamheten och sammanträde med sakägare och andra intressenter. Besked om tid och plats för besiktning eller sammanträde meddelas på lämpligt sätt.

SFS 1998:1293

Det åligger myndighet som besitter särskild sakkunskap i viss fråga att biträda Naturvårdsverket vid fullgörandet av verkets uppgifter som bevakningsmyndighet. Detsamma gäller i fråga om biträde åt myndighet som enligt 1 § har förordnats att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter.

SFS 1998:1293

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:248

Denna förordning träder i kraft d. 5 okt. 1976.

SFS 1998:1293

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.