Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Utfärdad: 1977-12-01

omtryckt 1979:829.

Denna förordning gäller i fråga om

  1. flyktiga lösningsmedel som vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning, och

  2. annan vara som innehåller ett flyktigt lösningsmedel, om varan vid inandning medför eller kan befaras medföra berusning.

Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

SFS 2008:246

En vara som avses i 1 § skall förvaras på sådant sätt att dess användning i berusningssyfte hindras eller motverkas. Varan får inte försäljas, när det kan antas att den förvärvas för att användas som berusningsmedel.

Läkemedelsverket får, i syfte att hindra eller motverka att varor som avses i 1 § används i berusningssyfte, meddela särskilda föreskrifter om märkning, förvaring och försäljning efter samråd med kemikalieinspektionen. Verket får förbjuda försäljning av visst varuslag till den som inte har fyllt 18 år.

SFS 1990:553

Läkemedelsverket utövar tillsynen över att denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs. Verket ska, efter samråd med Kemikalieinspektionen, offentliggöra vägledande förteckningar över ämnen och varor som avses i 1 §.

SFS 2008:246

Läkemedelsverkets beslut om föreskrifter med stöd av 2 § andra stycket får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:937

Av 26 kap. 26 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

SFS 1998:918

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i 29 kap. miljöbalken.

SFS 1998:918

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:994

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1978, då kungörelsen (1960:625) om försäljning av thinner skall upphöra att gälla.

SFS 1990:553

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1998:918

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1061

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2008:246

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2018:937

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.