Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Hälsoskyddsförordning (1983:616)

Hälsoskyddsförordningen

Denna förordning har enligt förordning (1998:899) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:899).

Utfärdad 1983-06-09

Inledande bestämmelser

Termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i hälsoskyddslagen (1982:1080).

Om det behövs med hänsyn till förhållandena inom försvarsmakten, får generalläkaren efter samråd med socialstyrelsen och statens naturvårdsverk meddela bestämmelser om undantag från hälsoskyddslagens (1982:1080) och denna förordnings tillämpning på försvarsmakten.

SFS 1994:658

Bostäder

I syfte att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet skall en bostad särskilt

 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar och andra liknande störningar,

 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,

 3. hållas tillfredsställande uppvärmd,

 4. ge de boende möjligheter att upprätthålla en god personlig hygien,

 5. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål.

En bostad får inte brukas så, att någon kan utsättas för sanitär olägenhet genom orenlighet, störande ljud eller annan störning.

I en bostad får inte inhysas så många personer att risk för sanitär olägenhet uppkommer.

Avloppsanordningar m.m.

Ledningarna för en avloppsanordning som avses i 7 § hälsoskyddslagen (1982:1080) skall vara slutna, om inte den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet medger något annat.

Om en avloppsanordning som avses i 7 § hälsoskyddslagen ändras och åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning skall förhållandet anmälas till nämnden.

SFS 1991:1602

I ett beslut om tillstånd att inrätta en avloppsanordning som avses i 7 § hälsoskyddslagen (1982: 1080) får en sådan nämnd som avses i 6 § föreskriva att anläggningen inte får tas i bruk förrän den besiktigats och godkänts av nämnden. Detsamma gäller ett beslut om tillstånd att inrätta en värmepumpsanläggning som avses i 7 § a hälsoskyddslagen.

SFS 1991:1602

upphävd genom

SFS 1990:985

Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan skall anmäla detta till en sådan nämnd som avses i 6 §.

SFS 1991:1602

Den som avser att i marken i öppen cistern förvara mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55 grader Celsius skall anmäla detta till en sådan nämnd som avses i 6 §.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om anläggningen kräver anmälan eller tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387).

SFS 1991:1602

Gränsvärden för luftföroreningar

Föreskrifter som avses i 14 a § första stycket hälsoskyddslagen (1982:1080) om gränsvärden för högsta tillåtna halt i luften av föroreningar i form av kvävedioxid, svaveldioxid, sot och bly meddelas av Statens naturvårdsverk.

Naturvårdsverket meddelar närmare föreskrifter om mätmetoder och redovisning av mätresultat.

SFS 1983:1185

Strandbad m. m.

Föreskrifter som avses i 8 § hälsoskyddslagen (1982:1080) om vattnets beskaffenhet i vissa badanläggningar och strandbad och om kontrollen av sådant vatten meddelas av Statens naturvårdsverk.

SFS 1995:1089

Kommunala föreskrifter

Om det behövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet, får kommunen föreskriva att

 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,

 2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,

 3. orm inte får hållas inom område med detaljplan utan särskilt tillstånd av en sådan nämnd som avses i 6 §.

Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

SFS 1991:1602

Om det behövs för att hindra uppkomstomsten av sanitär olägenhet i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om

 1. tomgångskörning med motordrivna fordon,

 2. spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område,

 3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,

 4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilket livsmedelslagen (1971:511) inte tillämpas,

 5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,

 6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden,

 7. skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,

 8. tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område, och

 9. bränning av halm på åkermark.

Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning på annan plats än i anläggning som avses i 12 § 2 hälsoskyddslagen (1982:1080) får kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom särskilt utsatta områden om det behövs för att förhindra sanitär olägenhet.

SFS 1998:118

Om det i en kommun finns tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan, får kommunen, om särskilda skäl föranleder det, föreskriva att en bestämmelse som avses i 9 § eller 11 § första stycket 2 skall gälla även sådant tätbebyggt område.

SFS 1987:175

På en särskild karta skall märkas ut områden som avses i 7 § andra stycket tredje meningen och 7 a § andra stycket andra meningen hälsoskyddslagen (1982:1080) samt 11 § första stycket 6, 11 § andra stycket och 12 § denna förordning. Kartan skall fogas vid kommunens övriga föreskrifter om hälsoskyddet i kommunen.

SFS 1995:807

Föreskrifter som en kommun meddelar med stöd av en bestämmelse i denna förordning skall genom länsstyrelsens försorg och på kommunens bekostnad kungöras i länets författningssamling så snart det kan ske. Föreskrifterna skall genom kommunens försorg anslås samt införas i ortstidning. Kommunen skall se till att tryckta exemplar av de samlade föreskrifterna finns att tillgå för allmänheten.

Kommunen skall skyndsamt underrätta länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller också när kommunen har föreskrivit om tillståndsplikt enligt 7 § andra stycket tredje meningen och 7a § andra stycket andra meningen hälsoskyddslagen (1982: 1080).

Kommunen skall skyndsamt underrätta lantmäterimyndigheten när föreskrifter enligt 11 § första stycket 5 meddelats, ändrats eller upphävts.

SFS 1995:1439

Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till en sådan nämnd som avses i 6 § enligt bestämmelserna i hälsoskyddslagen (1982:1080) eller denna förordning skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

SFS 1991:1602

Avgifter

Kommunen får ta ut särskilda avgifter enligt taxa som kommunen bestämmer för

 1. ansökan om tillstånd enligt hälsoskyddslagen (1982:1080), denna förordning eller bestämmelse som har meddelats med stöd av förordningen,

 2. kontroll av badvatten i anläggning som avses i 12 § 2 hälsoskyddslagen.

 3. tillsyn över sådana anläggningar som avses i 9 a § denna förordning.

SFS 1990:1069

Central tillsyn

Den centrala tillsynen enligt 15 § hälsoskyddslagen (1982:1080) skall fördelas mellan socialstyrelsen och statens naturvårdsverk på det sätt som framgår av nedan angivna uppställning.

A Socialstyrelsen:

 1. bostäder,

 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,

 3. samlingslokaler,

 4. hotell, pensionat och liknande lokaler,

 5. lokaler för hygienisk behandling,

 6. lokaler för hantverk och annan industriell verksamhet,

 7. luftföroreningar, buller och andra liknande störningar, avloppsvatten och avfall, i den mån dessa förekommer inom byggnad,

 8. ohyra,

 9. övriga i denna paragraf ej särskilt nämnda frågor.

B Statens naturvårdsverk:

 1. luftföroreningar, buller och andra liknande störningar, avloppsvatten och avfall, i de fall tillsynen inte ankommer på socialstyrelsen enligt 7 § ovan, samt olägenheter från värmepumpsanläggningar som avses i 7 a § andra stycket hälsoskyddslagen,

 2. spridning och annan hantering av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet,

 3. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande anläggningar,

 4. vattentäkter,

 5. anläggningar som avses i 9 a §.

De centrala tillsynsmyndigheterna skall samarbeta i tillsynsarbetet.

SFS 1990:985

Ansvar

Föreskrifterna om ansvar i 23 § hälsoskyddslagen (1982:1080) gäller i fråga om den som

 1. underlåter att göra anmälan enligt 6 § andra stycket,

 2. bryter mot föreskrift enligt 7 §, mot kommunal föreskrift som har meddelats med stöd av 10 § eller 11 § eller mot villkor som avses i 10 §.