Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Nationalparksförordning (1987:938)

Följande nationalparker har bildats för angivna syften:

 1. Vadvetjåkka nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,

 2. Abisko nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,

 3. Stora Sjöfallets (Stuor Muorkke) nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,

 4. Sareks nationalpark för att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess naturliga tillstånd,

 5. Padjelanta (Badjelánnda) nationalpark för att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,

 6. Muddus (Muttos) nationalpark för att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd,

 7. Pieljekaise nationalpark för att bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd,

 8. Sånfjällets nationalpark för att bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,

 9. Töfsingdalens nationalpark för att bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,

 10. Hamra nationalpark för att bevara områdets naturmiljö i väsentligen orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi,

 11. Garphyttans nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,

 12. Ängsö nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,

 13. Norra Kvills nationalpark för att i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog,

 14. Gotska Sandöns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,

 15. Blå Jungfruns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,

 16. Dalby Söderskogs nationalpark för att bevara ett område med sydsvensk lövskog i väsentligen oförändrat skick,

 17. Store Mosse nationalpark för att bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv ska få utvecklas fritt,

 18. Tivedens nationalpark för att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick, där skogen ska få utvecklas mot urskog,

 19. Skuleskogens nationalpark för att bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt,

 20. Stenshuvuds nationalpark för att bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet,

 21. Björnlandets nationalpark för att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde,

 22. Djurö nationalpark för att bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick,

 23. Tyresta nationalpark för att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt,

 24. Haparanda skärgårds nationalpark för att bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick,

 25. Trestickla nationalpark för att bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan,

 26. Färnebofjärdens nationalpark för att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick,

 27. Söderåsens nationalpark för att bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick,

 28. Fulufjällets nationalpark för att bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick,

 29. Kosterhavets nationalpark för att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick, och

 30. Åsnens nationalpark för att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick.

SFS 2018:312

Nationalparkerna är belägna på mark som tillhör staten. Deras huvudsakliga gränser anges i bilagorna 1–30.

I de fall som anges särskilt ingår angränsande vattenområden.

I Gotska Sandöns nationalpark och Blå Jungfruns nationalpark ingår de vattenområden som enligt lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde hänförs till respektive fastighet.

SFS 2018:312

Nationalparkerna ska vårdas och förvaltas i enlighet med de syften för vilka de har bildats.

Länsstyrelsen är förvaltare av nationalparker i länet, med undantag för att

 1. Stiftelsen Tyrestaskogen är förvaltare av Tyresta nationalpark,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltare även av den del av Tivedens nationalpark som ligger i Västra Götalands län, och

 3. Länsstyrelsen i Gävleborgs län är förvaltare även av de delar av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län.

SFS 2009:729

När Naturvårdsverket tar fram underlag för beslut om att förklara ett mark- eller vattenområde som nationalpark ska verket ge Sametinget tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart att området saknar betydelse för rennäringen och samisk kultur.

SFS 2018:312

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter

 1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en nationalpark, och

 2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifterna ska verket ge länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Om föreskrifterna kan antas ha betydelse för rennäringen eller samisk kultur, ska verket också ge Sametinget tillfälle att yttra sig.

Om föreskrifterna avser inskränkning i renskötselrätt eller annan enskild rätt, ska förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas i fråga om föreläggande till sakägare att yttra sig över förslag till beslut och om kungörande av beslut. Det som sägs i den förordningen om länsstyrelsen och kommunen ska i stället gälla Naturvårdsverket.

SFS 2018:312

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter som avses i 4 §, om det finns särskilda skäl. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

SFS 2011:622

Bestämmelserna i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska tillämpas i fråga om vad en ansökan om dispens enligt 5 § ska innehålla.

<kgp:refblock>

Förutv. 6 § nu 10 §.

</kgp:refblock>

SFS 2011:622

Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om en skötselplan bestämma hur en nationalpark ska vårdas och förvaltas.

<kgp:refblock>

Förutv. 7 § nu 11 §.

</kgp:refblock>

SFS 2011:622

[har upphävts genom förordning (1998:1253).]

SFS 1998:1253

När Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter enligt 4 § eller beslutat om en skötselplan enligt 7 §, ska verket snarast möjligt underrätta den berörda nationalparkens förvaltare om detta.

SFS 2011:622

När länsstyrelsen har beslutat i en fråga om dispens enligt 5 §, ska länsstyrelsen skicka beslutet till Naturvårdsverket.

<kgp:refblock>

Förut. 9 § nu 12 §.

</kgp:refblock>

SFS 2011:622

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7 §§ miljötillsynsförordningen.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 6 §. Förutv. 10 § nu 13 §.

SFS 2020:633

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 7 §.

</kgp:refblock>

SFS 2011:622

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 9 §.

</kgp:refblock>

SFS 2011:622

Naturvårdsverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos regeringen. Bestämmelser i övrigt om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut enligt 5 §.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 10 §.

</kgp:refblock>

SFS 2011:622

Bilaga 1

 SFS1987-0938_SFS1987938A_gif

Vadvetjåkka

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938B_gif

Bilaga 2

 SFS1987-0938_SFS1987938C_gif

Abisko

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938D_gif

Bilaga 3

 SFS1987-0938_SFS1987938E_gif

Stora Sjöfallet

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938F_gif

Bilaga 4

 SFS1987-0938_SFS1987938G_gif

Sarek

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938H_gif

Bilaga 5

 SFS1987-0938_SFS1987938I_gif

Padjelanta

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938J_gif

Bilaga 6

 SFS1987-0938_SFS1987938K_gif

Muddus

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938L_gif

Bilaga 7

 SFS1987-0938_SFS1987938M_gif

Pieljekaise

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938N_gif

Bilaga 8

 SFS1987-0938_SFS1987938O_gif

Sånfjället

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1988–09–15

 SFS1987-0938_SFS1987938P_gif

SFS 1988:1133

Bilaga 9

 SFS1987-0938_SFS1987938Q_gif

Töfsingdalen

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938R_gif

Bilaga 10

Gräns för Hamra nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BIL10_11690_gif

SFS 2011:690

Bilaga 11

 SFS1987-0938_SFS1987938U_gif

Garphyttan

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938V_gif

Bilaga 12

 SFS1987-0938_SFS1987938W_gif

Ängsö

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1988–09–15

 SFS1987-0938_SFS1987938X_gif

SFS 1988:1133

Bilaga 13

 SFS1987-0938_SFS1987938Y_gif

Norra Kvill

 SFS1987-0938_SFS1987938Z_gif

SFS 1994:552

Bilaga 14

 SFS1987-0938_SFS1987938AA_gif

Gotska Sandön

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938AB_gif

Bilaga 15

 SFS1987-0938_SFS1987938AC_gif

Blå Jungfrun

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938AD_gif

Bilaga 16

 SFS1987-0938_SFS1987938AE_gif

Dalby Söderskog

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938AF_gif

Bilaga 17

 SFS1987-0938_SFS1987938AG_gif

Store Mosse

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938AH_gif

Bilaga 18

Gräns för Tivedens nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BIL18_17268_gif

SFS 2017:268

Bilaga 19

Gräns för Skuleskogens nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938ALA_gif

SFS 2009:729

Bilaga 20

 SFS1987-0938_SFS1987938AM_gif

Stenshuvud

– Gräns för nationalpark

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1987–07–28

 SFS1987-0938_SFS1987938AN_gif

SFS 1991:104

Bilaga 21

Gräns för Björnlandets nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BIL21_17268_gif

SFS 2017:268

Bilaga 22

 SFS1987-0938_SFS1987938AQ_gif

Djurö

– Gräns för nationalpark

Allmänt kartmaterial från lantmäteriet. Medgivande 91.0026.

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1990–09–17

 SFS1987-0938_SFS1987938AR_gif

SFS 1991:104

Bilaga 23

 SFS1987-0938_SFS1987938AS_gif

Tyresta

– Gräns för nationalpark

Allmänt kartmaterial från lantmäteriet. Medgivande 93.0103.

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1993–02–19

 SFS1987-0938_SFS1987938AT_gif

SFS 1993:453

Bilaga 24

 SFS1987-0938_SFS1987938AU_gif

Haparanda Sandskär

– Gräns för nationalpark.

 SFS1987-0938_SFS1987938AV_gif

SFS 1994:1460

Bilaga 25

 SFS1987-0938_SFS1987938AW_gif

Förslag till gräns för Trestickla nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938AX_gif

SFS 1995:1270

Bilaga 26

 SFS1987-0938_SFS1987938AY_gif

Gräns för Färnebofjärdens nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938AZ_gif

SFS 1998:1026

Bilaga 27

Gräns för Söderåsens nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BA_gif

SFS 2001:213

Bilaga 28

Gräns för Fulufjällets nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BB_gif

SFS 2002:679

Bilaga 29

Gräns för Kosterhavets nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BC_gif

SFS 2009:729

Bilaga 30

Gräns för Åsnens nationalpark

 SFS1987-0938_SFS1987938BIL30_18312_1_gif

SFS 2018:312

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:938

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. skrivelsen (1910:30 s. 1) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för vissa nationalparker,

2. skrivelsen (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län,

3. skrivelsen (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län,

4. skrivelsen (1913:146) angående Peljekaise nationalpark i Arjeplogs socken av Norrbottens län,

5. skrivelsen (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län,

6. skrivelsen (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m.m.,

7. skrivelsen (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län,

8. skrivelsen (1926:16) till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund,

9. skrivelsen (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län,

10. skrivelsen (1931:404) till domänstyrelsen angående fastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län,

11. kungörelsen (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker,

12. brevet (1942:981) till vetenskapsakademien angående fastställande av gränsen för Muddus nationalpark inom Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län m.m.,

13. reglementet (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark,

14. reglementet (1960:661) för Abisko nationalpark,

15. reglementet (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark,

16. reglementet (1960:663) för Sareks nationalpark,

17. reglementet (1960:664) för Muddus nationalpark,

18. reglementet (1960:665) för Peljekaise nationalpark,

19. reglementet (1960:666) för Sonfjällets nationalpark,

20. reglementet (1960:667) för Töfsingdalens nationalpark,

21. reglementet (1960:668) för Hamra nationalpark,

22. reglementet (1960:669) för Garphyttans nationalpark,

23. reglementet (1960:670) för Ängsö nationalpark,

24. reglementet (1960:671) för Norra Kvills nationalpark,

25. reglementet (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark,

26. reglementet (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark,

27. brevet (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark,

28. reglementet (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark,

29. brevet (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark m.m.,

30. reglementet (1963:678) för Padjelanta nationalpark.

SFS 1988:1133

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

SFS 1991:104

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

SFS 1993:453

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

SFS 1994:552

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1994:1460

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

SFS 1995:1270

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 1998:1026

Denna förordning träder i kraft den 9 september 1998.

SFS 1998:1253

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 1999.

SFS 2001:213

Denna förordning träder i kraft d. 8 juni 2001.

SFS 2002:679

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2004:642

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004.

SFS 2006:291

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2006. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 april 2006.

SFS 2009:729

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2009.

SFS 2011:15

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2011:622

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:690

Denna förordning träder i kraft d. 12 juli 2011.

SFS 2011:841

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2017:268

Denna förordning träder i kraft d. 4 maj 2017.

SFS 2018:312

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2018.

SFS 2020:633

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.