Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Studsvikslagen

Denna lag upphör enligt Lag (2011:1055) om ändring av Lag (2006:652) att gälla vid utgången av 2017.

Utfärdad: 1988-12-19

1 §

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor (reaktorinnehavare) ska betala en avgift till staten enligt denna lag som ett bidrag till kostnader för

 1. avveckling av forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik med isotopcentralen IC, neutronforskningslaboratoriet och övriga tillhörande byggnader,

 2. avveckling av kraftvärmereaktorn i Ågesta,

 3. avveckling av

  1. det aktiva centrallaboratoriet ACL,

  2. fläktanläggningen ACF,

  3. bränslelaboratoriet HCL,

  4. Van de Graaff-anläggningen,

  5. förbränningsanläggningen HA,

  6. dekontamineringsanläggningen DK,

  7. behandlingsanläggningen HM,

  8. förvaringsanläggningen FA,

  9. bergrumslagret AM,

  10. det aktiva tråget AT,

  11. tank- och siloanläggningen TS,

  12. hallen för aktivt avfall AU,

  13. f.d. uranförrådet UF,

  14. avfallsskjulen AS 1–4,

  15. upplagsplatsen UA för fast aktivt avfall,

  16. indunstaren ID för aktivt avfall, och

  17. kulvertsystemet för vätskeformigt aktivt avlopp från anläggningarna i 1 och a–p,

 4. hantering och slutförvaring av kärnavfall, kärnämne och annat radioaktivt avfall som före den 30 juni 1991 har genererats till följd av kärnteknisk verksamhet i eller förvarats vid de kärntekniska anläggningar som aves i 1–3,

 5. hantering och slutförvaring av

  1. kärnbränsle från forskningsreaktorn R1 i Stockholm,

  2. kärnbränsle från kraftvärmereaktorn i Ågesta, och

  3. de bränsleelement från forskningsreaktorn R2 i Studsvik som den 30 juni 1991 fanns i anslutning till reaktorn,

 6. återställning enligt lag av anläggningen i Ranstad till följd av tidigare bedriven kärnteknisk verksamhet, och

 7. åtgärder som enligt lag är nödvändiga till följd av verksamhet som avses i 1–6.

SFS 2011:1054

2 §

[Upphävd g. Lag (2011:1054).]

SFS 2011:1054

3 §

Avgiften är 0,3 öre för varje levererad kilowattimme elström.

Avgiften ska betalas till den myndighet som regeringen bestämmer.

Bestämmelser om hur avgiftsmedlen ska förvaltas finns i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

SFS 2011:1054

4 §

Avgifter som har betalats enligt denna lag får användas för att ersätta kostnader för verksamheter och åtgärder som avses i 1 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om användningen.

SFS 2011:1054

5 §

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till en verksamhet som avses i 1 § ska till den myndighet som regeringen bestämmer lämna kostnadsberäkningar för verksamheten och åtgärder som avses i 1 § och andra uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

En reaktorinnehavare ska till den myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om sin planerade leverans av elström.

Regeringen får meddela föreskrifter om vad som ska ingå i en kostnadsberäkning som avses i första stycket.

SFS 2011:1054

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga en reaktorinnehavare eller den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till en verksamhet som avses i 1 § att vidta de åtgärder som behövs för verkställigheten av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

SFS 2011:1054

7 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 § genom att lämna oriktig uppgift döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

SFS 2011:1054

8 §

Ett beslut om föreläggande enligt 6 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

SFS 2011:1054

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1597

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

SFS 1992:286

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

SFS 1992:1547

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1995:1545

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Behållningen av de avgifter som inbetalats före ikraftträdandet skall föras över till Kärnavfallsfonden för förvaltning enligt denna lag.

SFS 2006:651

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:652

(Utkom d. 16 juni 2006.)

SFS 2007:356

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:241

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

2. Ett medgivande enligt 5 § som Statens kärnkraftinspektion har givit före d. 1 juli 2008 ska för tid därefter anses ha givits av Strålsäkerhetsmyndigheten.

SFS 2009:331

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2009.

SFS 2011:1054

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1055

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.