Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2006:1166) att gälla den 1 december 2006.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2006:1166).

Utfärdad: 1989-12-21

Avgiftsskyldighet

Livsmedelsföretagare skall betala en årlig avgift för den kontroll av verksamheten som bedrivs av en kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen (2006:804).

Avgift skall därutöver betalas

  1. när en kontrollmyndighet prövar frågor om tillstånd, godkännande eller liknande samt för uppföljning av prov som lett till anmärkning,

  2. för att bekosta kontroll av rester av bekämpningsmedel, veterinärmedicinska preparat och persistenta organiska miljöföroreningar i vissa inom landet producerade livsmedel, nämligen spannmål och spannmålsprodukter, mjölk, mejeriprodukter, ägg, kött och köttvaror samt potatis.

SFS 2006:834

För tillsyn av verksamhet med hantering av livsmedel i styckningsanläggningar, kyl- och fryshus för köttvaror, köttproduktsanläggningar, anläggningar för malet kött och köttberedningar, mejerier och andra mjölk- och mjölkproduktanläggningar samt äggproduktanläggningar skall en särskild avgift betalas utöver den årliga tillsynsavgiften.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den särskilda avgiften för styckningsanläggningar samt kyl- och fryshus. För den särskilda avgiften för övriga anläggningar gäller föreskrifterna om avgift för exportkontrollerade anläggningar meddelade av Livsmedelsverket med stöd av 6 § kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel. Om tillsynen utövas av en kommunal nämnd, skall vad som sägs i föreskrifterna om Livsmedelsverket i stället gälla den kommunala nämnden.

För anläggningar som avses i första stycket skall den årliga tillsynsavgiften sättas ned enligt vad som gäller för motsvarande exportkontrollerade anläggningar.

SFS 1999:1224

Vad som sägs i 1 a § gäller inte anläggningar för fiskvaror. För dessa anläggningar skall betalas en avgift som beräknas med ledning av verksamhetens omfattning och den faktiska kostnaden för tillsynen.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om avgiften.

SFS 1999:1224

Årlig tillsynsavgift

Livsmedelsverket bestämmer avgiftens storlek genom att meddela föreskrifter om

  1. hur de olika verksamheterna skall delas in i avgiftsgrupper med hänsyn till kontrollbehovet,

  2. hur avgiftsgrupperna skall delas in i klasser med hänsyn till omsättning eller årsarbetskraft,

  3. avvikelser från bestämmelserna om tillämplig avgiftsklass.

Tillsynsmyndigheten bestämmer vilken avgift som enligt livsmedelsverkets föreskrifter skall betalas för varje avgiftspliktig verksamhet. Myndighetens beslut om tillämplig avgiftsklass skall grundas på närmast föregående års förhållanden.

Andra avgifter

Föreskrifter om avgifter enligt 28 § första stycket livsmedelslagen (2006:804) i ärenden om tillstånd, godkännande, registrering eller liknande samt för uppföljning av prov som har lett till anmärkning meddelas av Livsmedelsverket. Detsamma gäller föreskrifter om avgifter för kontroll av upptagnings- och återutläggningsområden för blötdjur och om avgifter som avses i 1 § tredje stycket 2 i denna förordning.

Den som döms till ansvar enligt livsmedelslagen skall ersätta kostnaderna för sådan provtagning och undersökning av prov som varit nödvändig.

SFS 2006:834

När det gäller avgifter vid införsel eller utförsel av livsmedel och avgifter för köttbesiktning finns särskilda bestämmelser.

SFS 1991:671

Betalning av den årliga avgiften

Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att livsmedelshanteringen har påbörjats. Om placeringen i avgiftsklass ändras, skall den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att hanteringen upphört.

Avgiften skall betalas av den vars verksamhet är föremål för tillsyn vid kalenderårets början.

Avgiften skall senast vid utgången av mars betalas till den myndighet som svarar för tillsynen.

Verkställighet m. m.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning gäller omedelbart.

Om en avgift inte betalas inom föreskriven tid, skall den avgiftsskyldige åläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte åläggandet skall tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Beslut om betalning av en avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

Överföring av avgiftsmedel från kommunen till livsmedelsverket

Kommunen skall årligen före utgången av april till livsmedelsverket betala in femton procent av de årliga tillsynsavgifter som kommunen uppbär enligt denna förordning.

Överklagande m. m

En kommunal nämnds beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

I livsmedelslagen (1971:511) och 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Om överklagande i övrigt finns bestämmelser i livsmedelslagen (1971:511).

SFS 1998:1118

Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:301

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989, då smittskyddskungörelsen (1968) skall upphöra att gälla.

SFS 1989:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

Tillsynsavgift för tiden d. 1 juli–31 dec. 1990 betalas med ett belopp som motsvarar en halv årlig avgift.

I stället för vad som sägs om betalning av den årliga avgiften i 8 § skall under år 1990 gälla att sådan avgift skall betalas senast före utgången av september.

I stället för vad som sägs i 11 § om överföring av avgiftsmedel till livsmedelsverket skall under år 1990 gälla att sådan överföring skall ske senast före utgången av oktober.

SFS 1990:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1991:671

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:1616

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1998:1118

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1348

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998.

SFS 1998:1648

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1224

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2003:45

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2005:419

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:1043

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:834

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.