Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lagens tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS1990-0613

1 §

Miljöavgift betalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar för energiproduktion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall tillgodoföras de avgiftsskyldiga enligt 15 §.

SFS 2002:411

2 §

Avgiften beräknas för varje produktionsenhet inom en förbränningsanläggning. Med produktionsenhet avses

 1. panna i vilken varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i industriella processer,

 2. gasturbin,

 3. stationär förbränningsmotor.

Avgift tas inte ut på utsläpp från förbränning i sodapannor eller lutpannor.

SFS 1994:1107

3 §

Avgift tas ut för produktionsenhet med en nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

SFS 2008:833

Aviftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2002-0411

4 §

Avgiften skall betalas av den som framställer elektrisk kraft eller värme. Avgiftsskyldigheten inträder när utsläpp av kväveoxider sker från produktionsenheten.

5 §

Avgift tas ut med 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider, räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en mätutrustning, som uppfyller särskilda krav, får beräkna avgiften på grundval av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning ska utsläppen beräknas på följande sätt. Om mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under högst 1 440 timmar per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en och en halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som uppmätts under jämförbara driftförhållanden. I annat fall ska utsläppen anses motsvara 0,25 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört bränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de särskilda kraven för mätutrustning som avses i andra stycket.

SFS 2008:833

Beslutande myndighet och allmänt ombud

Rubriken införd g. SFS2002-0411

6 §

Naturvårdsverket fattar beslut om miljöavgift.

SFS 2002:411

7 §

Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag.

Naturvårdsverket utser det allmänna ombudet och ersättare för denne.

SFS 2002:411

Redovisning av avgiften

Rubriken har denna lydelse och placering enl. SFS2002-0411

8 §

Redovisningsperioden för avgiften är kalenderår.

Den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårdsverket.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 7 §.

SFS 2002:411

9 §

Den som är avgiftsskyldig skall i en deklaration för varje produktionsenhet och redovisningsperiod ange

 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

 2. den redovisningsperiod för vilken redovisningen lämnas,

 3. avgiftsbeloppet, och

 4. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av avgiften.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad en deklaration skall innehålla.

SFS 2002:411

10 §

Deklarationen skall lämnas till Naturvårdsverket på blankett enligt fastställt formulär. Den skall ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 25 januari året efter redovisningsperioden.

SFS 2002:411

Betalning av avgiften

Rubriken införd g. SFS2002-0411

11 §

Avgiften skall betalas senast den 1 oktober året efter redovisningsperioden.

Om avgiften har fastställts genom omprövning eller efter överklagande, skall den betalas inom den tid som Naturvårdsverket bestämmer.

Avgiften betalas genom insättning på ett särskilt konto hos Naturvårdsverket. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda kontot.

SFS 2002:411

Återbetalning

Rubriken införd g. SFS2002-0411

12 §

Om den avgiftsskyldige har betalat in avgift för en redovisningsperiod och den inbetalda avgiften överstiger vad som enligt beslut av Naturvårdsverket eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas till den avgiftsskyldige.

SFS 2002:411

13 §

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt 12 § eller annat belopp som betalas ut på grund av bestämmelse i denna lag skall sådan avgift för vilken den avgiftsskyldige står i skuld räknas av. Avgiftsbelopp som den avgiftsskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av.

SFS 2002:411

Ansvar för delägare i handelsbolag

Rubriken införd g. SFS2002-0411

14 §

Naturvårdsverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende avgift enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om avgiftsskyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

SFS 2002:411

Tillgodoföring av avgiftsmedel

Beträffande rubriken, se SFS2002-0411

15 §

Avgiftsmedel, som inte tas i anspråk för en myndighets verksamhet enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall årligen tillgodoföras de avgiftsskyldiga och efter ansökan fördelas mellan dem. Fördelningen av det belopp som skall tillgodoföras skall grundas på varje sökandes andel av den för samtliga sökande samlade nyttiggjorda energiproduktionen i de avgiftspliktiga produktionsenheterna.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 8 §.

SFS 2002:411

16 §

Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat i fråga om tillgodoföring enligt 15 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 9 §.

SFS 2002:411

Befrielse från avgift

Rubriken införd g. SFS2002-0411

17 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får helt eller delvis befria en avgiftsskyldig från skyldigheten att betala en avgift, om det finns synnerliga skäl. Om beslut om befrielse fattas får motsvarande befrielse medges för ränta.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 9 §.

SFS 2002:411

Register

Rubriken införd g. SFS2002-0411

18 §

Naturvårdsverket ska föra register över vad som förekommer i ett avgiftsärende.

Från ett register som förs enligt första stycket får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

 1. namn och personnummer,

 2. organisationsnummer, namn och företagsnamn,

 3. adress,

 4. slag av verksamhet, och

 5. tidpunkt för registrering samt i förekommande fall avregistrering.

SFS 2018:1664

Förfarandet i övrigt

Rubriken införd g. SFS2002-0411

19 §

I fråga om förfarandet för miljöavgiften i övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

SFS 2011:1338

20 §

Vid tillämpningen av 19 § ska

 1. vad som sägs om skatt, punktskatt och Skatteverket i stället gälla avgift och Naturvårdsverket, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

 2. skattekonto ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta, och

 3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller omprövning och överklagande.

SFS 2011:1338

21 §

Bestämmelserna i 67 kap. 29–32 och 34–36 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) tillämpas i mål enligt denna lag. Det som sägs där om Skatteverket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

SFS 2013:92

22 §

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.

SFS 2011:1338

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:613

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1994:1107

Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § d. 1 jan. 1995, och i övrigt d. 1 jan. 1996. Avgift tas dock inte ut för kalenderåret 1996 om den uppmätta, nyttiggjorda energiproduktionen i produktionsenheten under det kalenderåret understiger 40 gigawattimmar.

SFS 1995:619

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:1717

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 1996:675

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2002:411

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2003:540

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

SFS 2003:698

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2007:1282

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1372

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2008:833

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009 och tillämpas första gången vid redovisning av avgift för kalenderåret 2009.

SFS 2011:1338

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 19 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2013:92

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2018:1664

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.