Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Bilavgasförordning (1991:1481)

Bilavgasförordningen

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1997:1324.</kgp:reprint>

Denna förordning har enligt förordning (2001:1085) upphört att gälla den 1 januari 2002.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:1085).

Inledande bestämmelser

Denna förordning gäller motorfordon som är utrustade med förbränningsmotorer.

Förordningen gäller inte

 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,

 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,

 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.

SFS 1998:1320

I denna förordning avses med

 personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

 lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

 tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

 lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

 tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

referensvikt: bilars vikt i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

 motorfamilj: en tillverkares gruppering av bilar, eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer, vilka bilar eller motorer genom sin konstruktion har likvärdiga avgasutsläppsvärden och som uppfyller de tillämpliga gränsvärdena för utsläpp,

hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk, i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklass som bilen tillhör,

 ersättningskatalysator: en katalysator eller ett katalysatorsystem som omfattas av ett godkännande enligt bilaga XIII till direktiv70/220/EEG1) , senast ändrat genom direktiv 98/77/EG2) .

1)

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

2)

EGT L 286, 23.10.1998, s. 34 (Celex 31998L0077).

 dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

 bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

 gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

 13-mode prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”) enligt direktiv88/77/EEG3) i dess ursprungliga lydelse,

3)

EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077).

ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2 i direktiv88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG,

ETC-prov: en provcykel bestående av 1800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv88/77/ EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

Övriga beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595).

<kgp:refblock>

Se EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 370L0220), EGT L 286, 23.10.1998, s. 34 (Celex 398L0077), EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077) och EGT L 334, 28.12.1999, s. 43 (Celex 31999L0102).

</kgp:refblock>

SFS 2001:679

[har upphävts genom förordning (1997:1324).]

SFS 1997:1324

Avgasreningskrav

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1991-1481

En bil skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försedd med funktionsdugliga anordningar som

 1. begränsar föroreningar i avgaserna,

 2. vid bensinmotordrift hindrar utsläpp av bränsleångor,

 3. vid dieselmotordrift hindrar att tydligt färgade eller ogenomskinliga avgaser utvecklas annat än tillfälligt vid start eller växling.

Lätta bilar med bensinmotordrift skall dessutom vara försedda med anordningar som förhindrar att gaser tränger ut från motorns vevhus (sluten vevhusventilation). Samma krav gäller för äldre lätta bilar med dieselmotordrift i bilaga 2.

SFS 1996:1369

Motorcyklar och mopeder skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försedda med funktionsdugliga anordningar som

 1. begränsar föroreningar i avgaserna,

 2. vid dieselmotordrift hindrar att tydligt färgade eller ogenomskinliga avgaser utvecklas annat än tillfälligt vid start eller växling.

SFS 1998:1320

Bilar som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. Avgasreningskrav för vissa äldre bilar och bestämmelser om bilar som tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i bilaga 2.

Mopeder och motorcyklar som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven i bilaga 5.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja.

SFS 1998:1320

[har upphävts genom förordning (1997:1324).]

SFS 1997:1324

[har upphävts genom förordning (1997:1324).]

SFS 1997:1324

Vid registreringsbesiktning enligt 38 § fordonskungörelsen (1972:595) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning skall anordningar som avses i 4 eller 4 a § godtas om kraven på avgasrening i bilaga 3 är uppfyllda.

SFS 1998:1320

Miljöklasser

Bilar som uppfyller utsläppskraven enligt bilaga 1 tillhör miljöklass 3. Sådana bilar skall, om tillverkaren begär det, i stället hänföras till miljöklass 2 eller miljöklass 1, om kraven i bilaga 4 är uppfyllda.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar som avses i 5 § andra stycket.

SFS 1998:479

Ansökan om miljöklassning skall göras skriftligen av tillverkaren eller av den som annars företräder tillverkaren i enlighet med 8 § bilavgaslagen (1986:1386).

Till ansökan skall bifogas

 1. uppgift om EG-typgodkännande, och

 2. de övriga provningsresultat, handlingar och uppgifter som är av betydelse för prövningen.

Beslut om miljöklassning meddelas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Beslutet gäller för en motorfamilj.

SFS 1997:1324

[har upphävts genom förordning (1997:1324).]

SFS 1997:1324

[har upphävts genom förordning (1997:1324).]

SFS 1997:1324

[har upphävts genom förordning (1997:1324).]

SFS 1997:1324

[har upphävts genom förordning (1996:901).]

SFS 1996:901

Hållbarhetskontroll

För en hållbarhetskontroll får så många representativa bilar som behövs väljas ut för provning. Om medelvärdet av utsläppen av något ämne från dessa bilar överstiger de föreskrivna gränsvärdena eller om det finns andra brister som är väsentliga i avgashänseende, får Naturvårdsverket förelägga tillverkaren att i skälig omfattning vidta sådana åtgärder att kraven uppfylls. Skyldigheten gäller samtliga bilar eller motorer i motorfamiljen med de begränsningar i fråga om ålder eller körsträcka som framgår av bilagorna.

I fråga om bilar som är typgodkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG4) i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG5) och som omfattas av ett intyg om överensstämmelse enligt rådets direktiv 70/156/EEG6) , är det typgodkännandemyndigheten som skall besluta om sådana åtgärder som avses i 7 § första stycket bilavgaslagen (1986:1386) får vidtas. I 55 a § fordonskungörelsen (1972:595) anges vilken myndighet som meddelar EG-typgodkännande för Sveriges del.

4)

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 370L0220).

5)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 398L0069).

6)

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 370L0156).

SFS 1999:616

Efter anmaning från Naturvårdsverket är tillverkaren skyldig att visa att han underrättat samtliga berörda bilägare i vägtrafikregistret om föreläggandet att avhjälpa bristerna.

SFS 2001:679

Kontrollavgift

Kontrollavgift enligt 9 § bilavgaslagen (1986:1386) skall tas ut av tillverkaren med 75 kronor för varje nyregistrerad personbil och för varje nyregistrerat lastfordon.

SFS 1996:1369

Kontrollavgiften skall betalas efter beslut av Naturvårdsverket. Betalningen tas emot och redovisas av Naturvårdsverket.

Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket besluta att kontrollavgiften skall nedsättas eller efterskänkas.

SFS 1998:479

Vissa bemyndiganden m. m.

Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorfordon skall uppfylla de krav som följer av denna förordning.

SFS 1998:1320

Om det är av ringa betydelse från miljöskyddssynpunkt får Naturvårdsverket föreskriva om avsteg eller för det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i denna förordning.

Det finns dock särskilda bestämmelser om undantag för motorfordon som införts för att användas tillfälligt här i landet.

När Naturvårdsverket medger undantag enligt första stycket får en dispensavgift enligt 10 § bilavgaslagen (1986:1386) tas ut enligt en taxa som fastställs av Naturvårdsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

<kgp:refblock>

Ringa betydelse enl. 1 st.? R 1994:28.

</kgp:refblock>

SFS 1998:1320

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av bilavgaslagen (1986:1386) och denna förordning meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Vägverket.

SFS 1998:479

Tillsyn och överklagande m. m.

Naturvårdsverket skall utöva tillsynen över efterlevnaden av bilavgaslagen (1986:1386) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

SFS 1998:479

Beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning om miljöklassning får överklagas hos Naturvårdsverket.

SFS 1998:479

Naturvårdsverket får bestämma att beslut om betalning av kontrollavgift eller dispensavgift skall gälla omedelbart även om det överklagas. Sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

SFS 1998:479

Bilaga 1

Avgasreningskrav enligt 5 § bilavgasförordningen (1991:1481)

1 Föroreningar i avgaserna och utsläpp av bränsleångor

1.1 Gränsvärden vid bensin- och dieselmotordrift m.m.

1.1.1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav

För att kraven i 4 och 5 §§ bilavgasförordningen skall anses uppfyllda krävs det att bilen vid typgodkännande eller ibruktagande från angivna datum uppfyller angivna kravnivåer enligt inom Europeiska gemenskaperna beslutade direktiv.

1.1.1.1 Lätta bilar

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt

Godkännandeförbud 7)

7)

Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

Ibruktagandeförbud 8)

8)

Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantagsbestämmelser tillämpas. Vid denna tidpunkt blir kraven för steg 2 obligatoriska enligt 1.1.2.1. Från och med den 1 oktober 1999 gäller ett generellt ibruktagandeförbud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av sådana fordon som drivs med motorgas eller naturgas eller har en utrustning för alternativ drift med bensin och motorgas eller bensin och naturgas, om fordonen inte uppfyller de kravnivåer som anges i direktiv 70/20/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/77/EG.

Personbilar

 

alla 9)

9)

För steg 1 gäller att personbilar som är inrättade för fler än sex passagerare inklusive föraren omfattas av kraven för lätta lastfordon. För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger 2 000 kg och som är inrättade för fler än sex passagerare inklusive föraren skall omfattas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

 

steg 1

 

94/12/EG 10)

10)

EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 42 (Celex 394L0012).

 

1996–01–01

 

1997–01–01

 
 
 

steg 2

 

98/69/EG11)

11)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 398L0069).

 

2000–01–0112)

12)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2001–01–01

 
 
 

steg 3

 

98/69/EG13)

13)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 398L0069).

 

2005–01–0114)

14)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2006–01–01

 

Lätta lastfordon

 

RV ≤ 1 250

 

steg 1

 

93/59/EEG 15)

15)

EGT L 186, 28.7.1993, s. 21 (Celex 393L0059).

 

1993–10–01

 

1994–10–01

 
 

steg 2

 

96/69/EG 16)

16)

EGT L 282, 1.11.1996, s. 64 (Celex 396L0069).

 

1997–01–01

 

1997–10–01

 

RV ≤ 1 305

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2000–01–0117)

17)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2002–01–01

 
 

steg 4

 

98/69/EG

 

2006–01–0118)

18)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2007–01–01

 

1250 < RV ≤ 1 700

 

steg 1

 

93/59/EEG

 

1993–10–01

 

1994–10–01

 
 
 

steg 2

 

96/69/EG

 

1998–01–01

 

1998–10–01

 
 

1305 RV > 1 760

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2000–01–0119)

19)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2002–01–01

 
 
 

steg 4

 

98/69/EG

 

2006–01–0120)

20)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2007–01–01

 
 

RV > 1 700

 

steg 1

 

93/59/EEG

 

1993–10–01

 

1994–10–01

 
 
 

steg 2

 

96/69/EG

 

1998–01–01

 

1998–10–01

 
 

RV ≤ 1 305

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2000–01–0121)

21)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2002–01–01

 
 
 

steg 4

 

98/69/EG

 

2006–01–0122)

22)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2007–01–01

 

1.1.1.2 Tunga bilar

Motorspecifikation

 
 

Direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv

Godkännandeförbuda)

Ibruktagandeförbudb)

Dieselmotor

 

Slagvolym < 0,7 dm³/cylinder och maximivarvtal större än 3000 varv per minut

 

Steg 1

 

96/1/EG 23) med undantag från 91/542/EEG 24) kravnivå B

23)

EGT L 40, 17.1.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

24)

EGT L 295, 25.10.1991, s. 1 (Celex 31991L0542).

 

1995-10-01

 

1996-10-01

 

Steg 2

 

96/1/EG, undantag upphör

 

1997-10-01

 

1998-10-01

 

Övriga motorer

 

Steg 2

 

91/542/EEG, kravnivå B

 

1995-10-01

 

1996-10-01

 

Dieselmotor och gasmotor c)

 

Alla

 

Steg 3

 

1999/96/EG kravnivå A

 

2000-10-01

 

2001-10-01

 

Steg 4

 

1999/96/EG kravnivå B.1

 

2005-10-01

 

2006-10-01

 

Steg 5

 

1999/96/EG kravnivå B.2

 

2008-10-01

 

2009-10-01

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda

b) Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om kraven i angivet direktiv åsidosätts, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 70/156/EG25) senast ändrat genom direktiv 98/91/EG26) eller med stöd av 18 § denna förordning

25)

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

26)

EGT L 11, 16.1.1999, s. 25 (Celex 31998L0091).

c) Kraven för gasmotor gäller för bensinmotordrift med metangas och motorgas (LPG). De kan frivilligt också användas för annan bensinmotordrift.

1.1.2 Gränsvärden

Nedan angivna gränsvärden gäller enligt de tidpunkter som anges i tabell 1.1.1.1 och 1.1.1.2.

1.1.2.1 Lätta bilar

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

Partiklar (g/km)

B27)

27)

Bensin

D28)

28)

Diesel

B

D

B

D

B

D

D

Personbilar

 

alla 29)

29)

För steg 1 gäller att personbilar som är inrättade för fler än sex passagerare inklusive föraren omfattas av kraven för lätta lastfordon. För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger 2 000 kg skall omfattas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

 

steg 130)

30)

För steg 1: Avdunnstning per prov får uppgå till 2,0 g.

 

2,2

 

1,0

 

 

 

 

 

0,5

 

0,731)

31)

För bilar utrustade med direktinsprutning gäller att det sammanlagda värdet för kolväten och kvävedioxider är 0,9 g/km och att värdet för partiklar är 0,10 g/km. Undantaget upphör att gälla 1999–09–30.

 

0,832)

32)

För bilar utrustade med direktinsprutning gäller att det sammanlagda värdet för kolväten och kvävedioxider är 0,9 g/km och att värdet för partiklar är 0,10 g/km. Undantaget upphör att gälla 1999–09–30.

 

steg 2

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 

steg 3

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

Lätta lastfordon

 

RV ≤ 1 250

 

steg 133)

33)

För steg 1: Avdunnstning per prov får uppgå till 2,0 g.

 

2,72

 

2,72

 

 

 

 

 

0,97

 

0,97

 

0,14

 
 

steg 2

 

2,2

 

1,0

 

 

 

 

 

0,5

 

0,734)

34)

För bilar utrustade med direktinsprutning gäller att det sammanlagda värdet för kolväten och kvävedioxider är 0,9 g/km och att värdet för partiklar är 0,10 g/km. Undantaget upphör att gälla 1999–09–30.

 

0,835)

35)

För bilar utrustade med direktinsprutning gäller att det sammanlagda värdet för kolväten och kvävedioxider är 0,9 g/km och att värdet för partiklar är 0,10 g/km. Undantaget upphör att gälla 1999–09–30.

 

RV ≤ 1 305

 

steg 3

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 
 

steg 4

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

1250 < RV ≤1 700

 

steg 136)

36)

För steg 1: Avdunnstning per prov får uppgå till 2,0 g.

 

5,17

 

5,17

 

 

 

 

 

1,4

 

1,4

 

0,19

 

steg 2

 

4,0

 

1,25

 

 

 

 

 

0,6

 

1,037)

37)

För bilar utrustade med direktinsprutning gäller att det sammanlagda värdet för kolväten och kvävedioxider är 1,3 g/km och att värdet för partiklar är 0,14 g/km. Undantaget upphör att gälla 199.09.30.

 

0,1238)

38)

För bilar utrustade med direktinsprutning gäller att det sammanlagda värdet för kolväten och kvävedioxider är 1,3 g/km och att värdet för partiklar är 0,14 g/km. Undantaget upphör att gälla 199.09.30.

 

1305 < RV < 1760

 

steg 3

 

4,17

 

0,80

 

0,25

 

 

0,18

 

0,65

 

 

0,72

 

0,07

 

steg 4

 

1,81

 

0,63

 

0,13

 

 

0,10

 

0,33

 

 

0,39

 

0,04

 

RV > 1700

 

steg 139)

39)

För steg 1: Avdunnstning pe prov får uppgå till 2,0 g.

 

6,9

 

6,9

 

 

 

 

 

1,7

 

1,7

 

0,25

 

steg 2

 

5,0

 

1,5

 

 

 

 

 

0,7

 

1,7

 

0,17

 

RV>1760

 

steg 3

 

5,22

 

0,95

 

0,29

 

 

0,21

 

0,78

 

 

0,86

 

0,10

 

steg 4

 

2,27

 

0,74

 

0,16

 

 

0,11

 

0,39

 

 

0,46

 

0,06

 

1.1.2.2 Tunga bilar

 

Provcykel

Kolmonoxid (g/kWh)

Kolvägen (g/kWh)

Icke metankolväten (g/kWh)

Metan 40) (g/kWh)

40)

Gränsvärdet gäller enbart för gasmotorer som drivs med naturgas eller annan metangas.

Kväveoxider (g/kWh)

Partiklar 41)

41)

Gränsvärdet gäller inte för gasmotorer.

Rörtäthet ELR-prov (m-1)

Steg 1

 

13-mode

 

4,0

 

1,1

 

 

 

7,0

 

0,25

 

 

Steg 2

 

13-mode

 

4,0

 

1,1

 

 

 

7,0

 

0,15

 

 

Steg 3

 

ESC

 

2,1

 

0,66

 

 

 

5,0

 

0,10/0,13 42)

42)

Dessa högre gränsväden gäller endast för dieselmotorer med en slagvolym som understiger 0,75 dm³/cylinder och ett maximivarvtal större än 3 000 varv per minut

 

0,8

 

ETC

 

5,45

 

 

0,78

 

1,6

 

5,0

 

0,16/0,21 43)

43)

Dessa högre gränsväden gäller endast för dieselmotorer med en slagvolym som understiger 0,75 dm³/cylinder och ett maximivarvtal större än 3 000 varv per minut

 
 

Steg 4

 

ESC

 

1,5

 

0,46

 

 

 

3,5

 

0,02

 

0,5

 

ETC

 

4,0

 

 

0,55

 

1,1

 

3,5

 

0,03

 
 

Steg 5

 

ESC

 

1,5

 

0,46

 

 

 

2,0

 

0,02

 

0,5

 

ETC

 

4,0

 

 

0,55

 

1,1

 

2,0

 

0,03

 
 

1.2 Provmetod

Proven skall överlämnas med de provförfaranden för typgodkännandet som fastställts av Europeiska gemenskaperna. För godkännande av tunga bilar enligt steg 3 gäller att utsläppen skall mätas vid ESC- och ELR-prov med konventionella dieselmotorer, inbegripet sådana som är utrustade med elektronisk bränsleinsprutning, avgasåtercirkulation (EGR) och/eller oxidationskatalysatorrening. Dieselmotorer utrustade med avancerade system för avgasefterbehandling, däribland de-NOx-katalysatorer och/eller partikelfilter, skall dessutom genomgå ETC-prov. För godkännande enligt steg 4 eller steg 5 skall utsläppen uppmätas i ESC-, ELR- och ETC-prov. Gasmotorer provas enbart i ETC-prov.

1.3 Hållbarhetskrav

Fordonen skall uppfylla hållbarhetskrav som stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som anges i 1.2.

1.4 Felsökningssystem

Fordonen skall vara utrustade med elektroniskt felsökningssystem – system för omborddiagnos (OBD) eller system för ombordmätning (OBM) för kontroll av avgasutsläpp för fordon i drift – som stämmer överens med de krav och den tidtabell som fastställts i direktiv 70/220/EG, i dess lydelse enligt direktiv 1999/102/EG, respektive direktiv 88/77/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

1.5 Utsläpp vid låg temperatur

Fordonens utsläpp vid låg temperatur skall stämma överens med de krav och den tidtabell som fastställts i direktiv 70/220/EEG44) , i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG45)

44)

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 370L0220).

45)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 398L0069).

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

 
 

Bensin

Bensin

Personbilar 46)

46)

Med undantag för bilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

 

alla

 

15

 

1,8

 

Lätta lastfordon 47)

47)

Med undantag för bilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

 

RV ≤1 305

 

15

 

1,8

 

2 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon 48) , senast ändrat genom direktiv 97/20/EEG49) .

48)

EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 372L306).

49)

EGT nr L 125, 16.5.1997, s. 21 (Celex 397L0020).

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Ansvar som avses i 13 § bilavgasförordningen gäller inte bilar eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. I fråga om bilar som tillhör miljöklass 2 eller miljöklass 1 gäller särskilda bestämmelser enligt vad som framgår av bilaga 4. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori

Ålder och körsträcka

Personbilar och lätta lastfordon

 

5 år/ 80 000 km 50)

50)

För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG som meddelas från och med den 1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/100 000 km.

 

Tunga lastfordon,

 
 

motorer konstruerade för en körsträcka av

 
 

– högst 200 000 km

 

8 år/200 000 km

 

– 200 000–500 000 km

 

8 år/350 000 km

 

över 500 000 km

 

8 år/500 000 km

 

SFS 2000:670

Bilaga 2

Avgasreningskrav enligt 5 § bilavgasförordningen (1991:1481) för äldre bilar

1 Lätta bilar

Angivna krav gäller för lätta bilar som inte omfattas av kraven i bilaga 1 eller bilaga 4.

1.1 Definitioner

Äldre personbil: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt av högst 690 kg, om bilen är av 1989 eller senare års modell eller, om den inte har registrerats i bilregistret den 1 juli 1990, av en årsmodell som är högst arton år gammal det år då registrering sker.

Äldre lätt lastfordon: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har totalvikt av högst 3 500 kg och en större skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt än 690 kg, om bilen är av 1992 eller senare års modell eller, om den inte har registrerats i bilregistret den 1 juli 1992, av en årsmodell som är högst arton år gammal det år då registrering sker.

Övriga äldre lätta bilar: bensinmotordrivna bilar som inte kategoriseras enligt ovan och som har en totalvikt av högst 2 500 kg och en cylindervolym på minst 0,8 liter eller, om cylindervolymen inte kan bestämmas, en effekt på minst 22 kilowatt.

Vid beräkning av skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt skall beträffande bilar med särskild utrustning, såsom ambulanser och husbilar, den särskilda utrustningens vikt inte beaktas.

1.2 Gränsvärden

Förorening

Äldre personbil (g/km)

Äldre lätt lastfordon (g/km)

Övriga äldre lätta bilar 51)

51)

Avser årsmodell 1976 och senare. För årsmodell 1975 och tidigare gäller att halten kolmonoxid i avgaserna vid tomgång inte skall överstiga 4,5 volymprocent, eller om driftstörningar hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta värde däröver vid vilket sådana störningar inte får förekomma. Bilar i miljöklass 1 eller 2 skall uppfylla kraven för det godkännandet.

Kolmonoxid

 

2,1

 

6,2

 

24,2

 

Kolväten

 

0,25

 

0,5

 

2,1

 

Kväveoxider uppmätta som kvävedioxid

 

0,62

 

1,1

 

1,9

 

Partiklar

 

0,124

 

0,162

 

 

Avdunstningsförlust för kolväten (per prov)

 

2,0 g

 

2,0 g

 

 

1.3 Provmetod

Proven skall i huvudsak stämma överens med de provförfarande som anges i det följande.

Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1987 och senare års modell, respektive 1990 och senare års modell.

Övriga äldre lätta bilar: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1973 års modell.

1.4 Hållbarhetskrav

Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: bilen skall uppfylla hållbarhetskrav som i huvudsak stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som anges i 1.3.

1.5 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet får inte överstiga 3,5 enheter vid mätning med instrument enligt filtersvärtningsmetoden och 45 enheter vid mätning med opacimeter. Som alternativ gäller att bilen skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG ändrat genom direktiv 89/491/EEG52) .

52)

EGT nr L 283, 15.8.1989, s. 43 (Celex 389L0491).

1.6 Kontroll av hållbarhetskrav

Ansvar som avses i 13 § bilavgasförordningen gäller inte bilar som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

 

Ålder och körsträcka

Äldre personbil

 

5 år/80 000 km

 

Äldre lätt lastfordon

 

11 år/200 000 km

 

Äldre lätt lastfordon godkänt enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

 

5 år/80 000 km

 

Bilar i miljöklass 1 eller 2 skall uppfylla kraven för det godkännandet.

2 Tunga bilar

2.1 Äldre tunga lastfordon

Angivna krav gäller för dieselmotordrivna tunga lastfordon som inte omfattas av kraven i bilaga 1 och som är konstruerade för en hastighet över 30 km i timmen och som har en totalvikt över 3 500 kg, om bilen är av 1993 eller senare års modell eller, om den inte har registrerats i bilregistret den 1 juli 1993, av en årsmodell som är högst arton år gammal det år då registrering sker.

Föroreningarna i avgaserna skall inte överstiga angivna gränsvärden vid prov som i huvudsak överensstämmer med det förfarande som fastställts av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) för sådana prov.

Förorening

Utsläpp (g/kWh)

Koloxid

 

4,9

 

Kolväten

 

1,2

 

Kväveoxider uppmätta som kvävedioxid

 

9

 

Partiklar

 

0,4

 

Fordon i miljöklass 1 eller 2 skall uppfylla kraven för det godkännandet. Fordon omfattas av hållbarhetskrav i den omfattning som följer av bestämmelserna i 3, bilaga 1.

2.1.1 Röktäthetskrav

Avgasernas röktäthet vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden får inte överstiga

 1. för motorer med turboöverladdning 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal till 60 % av högsta varvtal samt 1,5 enheter vid drift med 60 % av högsta varvtal t.o.m. högsta varvtal,

 2. för övriga motorer 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal t.o.m. högsta varvtal.

2.2 Krav för övriga tunga bilar

Avgasernas röktäthet skall för dieselmotordrivna fordon som inte omfattas

av kraven i 2.1 eller bilaga 1 inte överskrida

 1. vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden: 2,5 enheter i fråga om bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30, och 3,5 enheter i fråga om övriga fordon,

 2. vid mätning med opacimeter: 30 enheter i fråga om sådana bussar som nyss nämnts och 45 enheter i fråga om övriga fordon.

Som alternativ till bestämmelserna under a) och b) gäller att fordon skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/941/EEG.

3 Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

Kraven i 4 och 5 §§ bilavgasförordningen skall när det gäller personbilar av årsmodell 1989 och senare anses uppfyllda om ett godkännande finns som lägst omfattar kraven enligt rådets direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 91/441/EEG. Övriga bilar skall anses uppfylla kraven i 4 och 5 §§ bilavgasförordningen om de tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hållbarhetskontroll skall för bilar med godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet.

SFS 1998:86

Bilaga 3

Särskilda avgasreningskrav enligt 7 § bilavgasförordningen (1991:1481) för fordon i bruk

Vid den kontroll som avses i 7 § bilavgasförordningen för fordon i bruk skall de anordningar för att begränsa utsläpp av föroreningar som fordonet utrustats med vara i funktionsdugligt skick och överensstämma med godkänt utförande. Bilar får dock utrustas med ny ersättningskatalysator som är godkänd för den aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa anordningar skall en avgaskontroll inkludera en utsläppsmätning med varmkörd motor på följande fordonskategorier.

1 Bensinmotordrivna bilar

1.1 Tomgång

Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång skall högst uppgå till nedan angivna värden. Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde däröver vid vilket sådana störningar inte förekommer.

Fordonskategori/årsmodell

Kolmonoxid (volymprocent)

Kolväten – uppmätta som hexan (miljondelar per volymenhet)

Personbilar

 

0,5

 

100

 

Lätta lastfordon

 

0,5

 

200

 

Bilar enligt bilaga 2

 
 
 

– äldre personbil

 

0,5

 

100

 

– äldre lätt lastfordon

 

1,0

 

200

 

– äldre lätt bil, 1985 och senare års modell

 

3,5

 

 

– äldre lätt bil, 1984 och tidigare års modell

 

4,5

 

 

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, skall inte överstiga nedan angivna värden i enlighet med rådets direktiv 96/96/EEG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet 53) , senast ändrat genom direktiv 1999/52/EG54)

53)

EGT nr L 46, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31996L0096).

54)

EGT nr L 142, 5.6.1999, s. 26 (Celex 31999L0052).

Fordonskategori

Kolmonoxid (volymprocent)

Lambdavärde

Personbilar/lätta lastfordon

 

0,3

 

1,0+/–0,03 55)

55)

Eller värde angivet av tillverkaren.

 

Bilar enligt bilaga 2

 
 
 

– äldre personbilar/äldre lätt lastfordon

 

0,3

 

1,0+/–0,03 56)

56)

Eller värde angivet av tillverkaren.

 

2 Dieselmotordrivna bilar

2.1 Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration

Avgasernas röktäthet avseende opacitet (ljusabsorptionskoefficient) skall vid mätning under fri acceleration inte överstiga det värde för korrigerad absorptionskoefficient som fastställts vid typgodkännandet av motortypen enligt direktiv 72/306/EEG och som finns angivet på motorskylt. För äldre bilar, enligt bilaga 2, gäller att om uppgiften saknas skall den uppmätta absorptionskoefficienten vid fri acceleration inte överstiga följande värde.

Motorkategori

Absorptionskoefficient(m¹)

Sugmotor

 

2,5

 

Turboladdade motorer

 

3,0

 

2.1.1 Provmetod

Provet skall stämma överens med det provförfarande för fri acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG, senast ändrat genom direktiv 1999/52//EG.

3 Bensinmotordriva motorcyklar

3.1 Tomgång

Halten kolmonoxid i avgaserna skall högst uppgå till 4,5 volymprocent för motorcyklar som omfattas av kraven i bilaga 5.

SFS 2000:872

Bilaga 4

Indelning i miljöklasser enligt 8 § bilavgasförordningen (1991:1481)

Föroreningar i avgaserna och utsläpp av bränsleångor

Bilar skall hänföras till miljöklass 2 eller miljöklass 1, om följande krav är uppfyllda.

1 Lätta bilar

1.1 Gränsvärden vid bensin- och dieselmotordrift

1.1.1 Miljöklass 2

57)

57)

Miljöklassning i miljöklass 2 upphör för personbilar samt lätta lastfordon om högst 1 305 kg den 1 januari 2001 och för övriga lätta lastfordon den 1 januari 2002.

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

Partiklar (g/km)

 
 

B58)

58)

Bensin.

D59)

59)

Diesel).

B

D

B

D

B

D

D

Personbilar

 

alla

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 

Lätta lastfordon

 

RV ≤ 1 305

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 
 

1 305 < RV ≤ 1 760

 

4,17

 

0,80

 

0,25

 

 

0,18

 

0,65

 

 

0,72

 

0,07

 
 

RV > 1 760

 

5,22

 

0,95

 

0,29

 

 

0,21

 

0,78

 

 

0,86

 

0,10

 

1.1.2 Miljöklass 1

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

Partiklar (g/km)

 
 

B60)

60)

Bensin.

D61)

61)

Diesel).

B

D

B

D

B

D

D

Personbilar

 

alla 62)

62)

Personbilar med en vikt som överstiger 2 000 kg skall t.o.m. den 1 januari 2003 omfattas av kraven för lätta lastfordon.

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

Lätta lastfordon

 

RV ≤ 1 305

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 
 

1 305 < RV ≤ 1 760

 

1,81

 

0,63

 

0,13

 

 

0,10

 

0,33

 

 

0,39

 

0,04

 
 

RV > 1 760

 

2,27

 

0,74

 

0,16

 

 

0,11

 

0,39

 

 

0,46

 

0,06

 

1.2 Provmetod

Miljöklass 1 och 2: prov som stämmer överens med det förfarande som fastställts av Europeiska gemenskaperna genom direkktiv 70/220/EEG 63) i dess lydelse enligt 98/69/EG 64) .

63)

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 370L0220).

64)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 398L0069).

1.3 Hållbarhetskrav

Miljöklass 1: I fråga om de hållbarhetskrav som anges under 3 i bilaga 1 får bilen inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som

 1. anges under 1.1.1 i denna bilaga, om bilen registrerats före utgången av år 2000, och

 2. anges under 1.1.2 i denna bilaga, om bilen registrerats efter utgången av år 2000.

Miljöklass 2: I fråga om de hållbarhetskrav som anges under 3 i bilaga 1 får bilen inte överskrida de gränsvärden för utsläpp som anges under 1.1.1 i denna bilaga.

2 Tunga bilar

2.1 Föroreningar i avgaserna

De gränsvärden som anges i tabellen får inte överskridas vid prov enligt det förfarande som anges i bilaga 1. Även i fråga om hållbarhetskrav samt kontroll av sådana krav tillämpas bestämmelserna i bilaga 1. För bilar av 1993 och 1994 års modell skall kontroll av hållbarhetskrav inte avse andra gränsvärden än de som gällde för miljöklass 3 före den 1 oktober 1996 (EURO I).

2.1.1 Miljöklass 2

Fordonskategori

Kolmonoxid (g/kWh)

Kolväten g/kWh

Kväveoxider g/kWh

Partiklar g/kWh

Tunga lastfordon 65)

65)

Avser motorer som uppfyller kraven i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt artikel 2, fjärde stycket, andra strecksatsen (raden B) i direktiv 91/542/EEG (EURO II). Miljöklassningen i miljöklass 2 upphör 1998–10–01.

 

4,0

 

1,1

 

7,0

 

0,15

 

SFS 1999:1434

Bilaga 5

Avgasreningskrav enligt 5 § bilavgasförordningen (1991:1481) för mopeder och motorcyklar

1 Föroreningar i avgaser

1.1 Gränsvärden och tidpunkter för införande

För att kraven i 4 a och 5 §§ bilavgasförordningen skall anses uppfyllda krävs det att fordonet vid typgodkännande, registrering, försäljning eller ibruktagande från angivet datum uppfyller angivna kravnivåer i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- och trehjuliga motorfordon.66)

66)

EGT nr L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 397L0024).

1.1.1 Mopeder

Fordonskategori

Tidpunkt

Kolmonoxid (g/km)

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

2-hjulig moped

 

1999–06–17

 

6

 

3

 
 

2000–06–17

 

1

 

1,2

 

övriga mopeder

 

1999–06–17

 

12

 

6

 
 

2000–06–17

 

3,5

 

2,4

 

1.1.2 Motorcyklar (MC)

Fordonskategori

Tidpunkt

Kolmonoxid (g/kWh)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/kWh)

2-hjulig MC

 

2-takt

 

1999–06–17

 

8

 

4

 

0,1

 
 

4-takt

 
 

13

 

3

 

0,1

 

övriga MC

 

2-takt

 

1999–06–17

 

12

 

6

 

0,15

 
 

4-takt

 
 

19.5

 

4,5

 

0,45

 

1.1.13 Provmetod

Proven skall stämma överens med de provförfaranden som fastställts av Europeiska gemenskaperna för typgodkännandet.

2 Avgaser vid tomgång

Avgasutsläppen vid tomgång skall uppfylla kraven enligt direktiv 97/24/EG (Typ II-test).

3 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven enligt direktiv 97/24/EG.

SFS 1998:1320

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:2012

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1996:901

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1996 men 21 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats dessförinnan.

SFS 1996:1369

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Avgasgodkännanden som utfärdats för nya lätta lastfordon enligt äldre bestämmelser gäller dock tills d. 1 juli 1997.

SFS 1997:1324

(Omtryck)

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. Beslut om miljöklassning och avgasgodkännande som meddelats för en motorfamilj enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande. De nya bestämmelserna för miljöklassning tillämpas när avgasreningskraven ändras efter ikraftträdandet av denna förordning. Äldre bilar som första gången tas i bruk i Sverige skall alltjämt omfattas av ett avgasgodkännande enligt äldre bestämmelser om de före ikraftträdandet omfattades av det kravet.

SFS 1998:86

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1998.

SFS 1998:479

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1998:1320

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 1998.

2. De äldre bestämmelserna får dock tillämpas

a) vid typgodkännande av motorcykel och moped som sker fram till den 17 juni 1999 med tillämpning av fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998,

b) vid mopedbesiktning som sker fram till den 17 juni 1999 med tillämpning av fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998,

c) vid första registreringsbesiktningen av en motorcykel som sker fram till d. 17 juni 2003 med tillämpning av fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 och

d) fram till d. 17 juni 2004 vid försäljning och ibruktagande av motorcyklar och mopeder som har godkänts med tillämpning av fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998.

SFS 1998:1649

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:262

Denna förordning träder i kraft d. 7 juni 1999.

SFS 1999:616

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 1999. Bestämmelsen om miljöklass 1 i bilaga 4 skall dock tillämpas först från den 1 januari 2000. Bilar får, efter d. 15 juli 1999, inte klassas i miljöklass 1 enligt äldre lydelse av bilavgasförordningen. Bilar som före den 15 juli 1999 klassats i miljöklass 1 enligt äldre lydelse av bilavgasförordningen får säljas såsom hänförliga till miljöklass 1 till och med den 31december 1999.

2. Äldre bestämmelser i bilaga 4 om hållbarhetskrav för bilar som klassats i miljöklass 1 och 2 enligt äldre lydelse av bilavgasförordningen skall fortfarande tillämpas.

SFS 1999:1434

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2000. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:670

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2000.

SFS 2000:734

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2000.

SFS 2000:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:679

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.