Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring

Utfärdad: 1993-04-22

Inledande bestämmelse

I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring.

Undanförsel

Planläggning

Varje beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska planera hur egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde ska undanföras.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorreparationstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planera hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål ska undanföras: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum, Moderna museet, Statens musikverk, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima och transporthistoriska museer och Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen av undanförsel.

SFS 2022:529

Varje länsstyrelse skall planlägga den undanförsel i det egna länet som inte är planlagd enligt 2 §. Länsstyrelsen skall därvid samråda med Försvarsmakten.

SFS 2000:904

Föreläggande att medverka vid planläggning av och andra förberedelser för undanförsel enligt 11 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring meddelas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns.

Beslut om undanförsel m. m.

Om Sverige är i krig och förbindelsen med regeringen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas, får länsstyrelsen besluta att egendom som finns inom det egna länet skall undanföras.

Beslut om undanförsel skall, om det är möjligt, fattas efter hörande av berörda myndigheter.

Länsstyrelsen skall underrätta ägaren eller innehavaren om beslutet.

SFS 2000:904

[har upphävts genom förordning (2000:904).]

SFS 2000:904

Om en myndighet har undanfört egendom, skall den ta vård om egendomen på mottagningsorten.

Myndigheten skall snarast underrätta egendomens ägare eller innehavare om att egendomen undanförts och om var den finns.

En länsstyrelse får besluta enligt 6 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring att egendom inte får föras till det egna länet eller en del av detta.

Beslut skall, om det är möjligt, fattas efter hörande av berörda myndigheter.

SFS 2000:904

Förstöring

Planläggning

Varje beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska planlägga förstöring av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde. Försvarsmakten ska dock efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen utom när det gäller sådan egendom som Försvarsmakten har planläggningsansvaret för.

SFS 2022:529

Länsstyrelsen skall medverka i planläggning för förstöring av egendom som är belägen inom det egna länet.

SFS 2000:904

Föreläggande att medverka vid planläggning av och andra förberedelser för förstöring enligt 11 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring meddelas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns.

Beslut om förstöring

Beslut om förstöring meddelas i fråga om fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet av Försvarsmakten. Beslut om förstöring i övrigt meddelas av länsstyrelsen inom det egna länet.

Beslut om förstöring ska, om det är möjligt, fattas efter hörande av berörda myndigheter. Beslut om förstöring som kan få allvarliga följder för stora delar av landet ska fattas efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ett beslut om förstöring får inte omfatta läkemedel, medicintekniska produkter eller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

SFS 2022:397

Den myndighet som beslutar om förstöring skall underrätta länsstyrelsen i det län där egendomen finns om beslutet.

Länsstyrelsen skall underrätta egendomens ägare eller innehavare om beslutet.

En myndighet som har förstört egendom skall snarast underätta egendomens ägare eller innehavare om detta.

Gemensamma bestämmelser

Ersättning

Ersättning enligt 12 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring beslutas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns.

Vid prövning av frågor om ersättning enligt 13 och 14 §§ lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring skall 21–25 §§ förfogandeförordningen (1978:558) tillämpas.

Ersättningen betalas ut enligt 26 § förfogandeförordningen.

En myndighet som får besluta om undanförsel eller förstöring får överenskomma med den som äger eller innehar egendom att han för de ändamål som sägs i 5 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring skall flytta eller förstöra egendom och därvid få samma rätt till ersättning som om åtgärden vidtagits efter beslut om undanförsel eller förstöring.

Ytterligare verkställighetsföreskrifter

Försvarsmakten får efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela föreskrifter om planläggning av förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av berörda myndigheter meddela föreskrifter om planläggning av undanförsel och av förstöring i andra fall än som sägs i första stycket.

SFS 2008:1008

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av beslut om undanförsel.

SFS 2008:1008

Försvarsmakten får efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av beslut om förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av beslut om förstöring i övrigt.

SFS 2008:1008

Är Sverige i krig eller krigsfara får Försvarsmakten, med hänsyn till vad militära operationer kräver, bestämma om genomförandet av beslutad undanförsel eller förstöring.

SFS 1994:656

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:243

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring,

2. kungörelsen (1970:644) om undanförsel och förstöring av järnvägsanläggning,

3. kungörelsen (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning,

4. kungörelsen (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning,

5. kungörelsen (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning,

6. kungörelsen (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning,

7. kungörelsen (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning,

8. kungörelsen (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.

SFS 1994:656

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1997:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2000:533

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:904

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:500

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2006:958

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2008:1008

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2013:73

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2013.

SFS 2015:1056

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2017:1238

Denna förordning träder i kraft d. 9 jan. 2018.

SFS 2018:477

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:2070

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:397

Denna förordning träder i kraft d. 26 maj 2022.

SFS 2022:529

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.