Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1268) om spillolja

Denna förordning upphör enligt F (2011:927) att gälla den 9 augusti 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:927).

Utfärdad den 18 november 1993.

Föreskrifterna i denna förordning meddelas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen.

SFS 2002:743

Med spillolja avses i denna förordning begagnade mineraloljebaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål.

Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.

Med regenerering avses i denna förordning processer där basoljor kan framställas genom raffinering av spilloljor, särskilt genom avlägsnande av föroreningar, oxidationsprodukter och tillsatsämnen som ingår i sådana oljor.

SFS 2002:743

Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får Naturvårdsverket föreskriva att denna förordning skall tillämpas på annat kemiskt oljeavfall än som avses i 2 §.

SFS 1998:951

[Upphävd g. F (2008:250).]

SFS 2008:250

Vid hantering av spillolja skall som försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken gälla att

  1. spillolja inte får släppas ut till dräneringssystem, inre vatten, grundvatten eller territorialhavet,

  2. spillolja inte får förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas,

  3. okontrollerade utsläpp av restprodukter, som uppstår vid hantering av spillolja, inte får förekomma,

  4. spillolja inte får blandas med annat avfall, annat än om det i en behandlingsanläggning för farligt avfall behövs av tekniska skäl,

  5. isoleroljor skall hållas åtskilda från annan spillolja till dess halten av polyklorerade bifenyler (PCB) har bestämts genom analys,

  6. bränsle till en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om högst 10 MW får inte innehålla sådan förbehandlad spillolja som avses i 7 § eller annan spillolja.

Spillolja som består av isolerolja innehållande PCB skall anses utgöra isoleroljeavfall, avfallstyp 13 03 01*, enligt bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063).

SFS 2001:1067

Naturvårdsverket får föreskriva om de ytterligare försiktighetsmått som skall iakttas vid hantering av spillolja.

SFS 1998:951

Spillolja skall i första hand regenereras om det är möjligt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och organisatoriska omständigheter.

SFS 2002:743

Vid förbränning av spillolja i en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW får de gränsvärden som anges i bilagan till denna förordning inte överskridas.

Spillolja som avses i första stycket skall vara förbehandlad så att

  1. oljan homogeniserats och partiklar, vatten och flyktiga organiska beståndsdelar har avlägsnats, samt

  2. flampunkten är lägst 55 grader Celsius.

Om inte annat har bestämts i tillstånd eller program för kontrollen av verksamheten, skall utsläppsbegränsningen beräknas på grundval av halten av de ämnen i spilloljan, vilka anges i bilagan. Halten av respektive ämne skall beräknas i den del av rökgaserna som beror på spilloljan. Någon utspädning med renare reguljär olja får inte tillgodoräknas.

SFS 1998:951

Den som under en sammanhängande tid av 12 månader genererar, samlar in, återvinner eller bortskaffar sammanlagt mer än 500 liter spillolja skall efter begäran till Naturvårdsverket eller den myndighet som Naturvårdsverket föreskriver lämna uppgifter om spilloljan och dess hantering.

SFS 1998:951

Spillolja som inte får förbrännas enligt denna förordning och som inte är avsedd att föras ut ur landet, skall utan onödigt dröjsmål lämnas till en anläggning som har tillstånd 9 kap. miljöbalken för återvinning eller bortskaffande.

SFS 2001:1067

Konsumenterna skall genom märkning på förpackningen eller på annat lämpligt sätt få sådan information om motor- eller transmissionsolja som anges i bilagan.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avsteg eller för det särskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 5 och 7–10 §§.

SFS 1998:951

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

SFS 2011:16

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

SFS 1998:951

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

SFS 1998:951

upphävd genom

SFS 1998:951

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1998:951

Bilaga

1. Gränsvärden för utsläpp 1) av vissa ämnen vid förbränning av spillolja i förbränningsenhet med en tillförd värmeeffekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW.

1)

Genom dessa gränsvärden anges masskoncentrationen av ämnen i rökgas, uttryckt som volym rökgas i normaltillstånd (273 K, 1013 hPa) efter avdrag för innehållet av vattenånga och för 3 volymprocent syre i rökgasen.

Förorening

Gränsvärde mg/m3, ntg

 
 
 

Cd

 

0,5

 
 
 
 

Ni

 

1

 
 
 
 
 

antingen

 
 

eller

 
 

Cr

 

Cr

 

1,5

 

Cr

 

5

 

Cu

 

Cu

 

1,5

 

Cu

 

5

 

V

 

V

 

1,5

 

V

 

5

 

Pb

 

5

 
 

Pb

 

5

 

Cl 2)

2)

Oorganiska gasformiga klorföreningar uttryckta som väteklorid.

 

100

 
 
 
 

F 3)

3)

Oorganiska gasformiga fluorföreningar uttryckta som vätefluorid.

 

5

 
 
 
 

Dessa värden skall innehållas vid besiktning. För den rutinmässiga kontrollen utnyttjas följande schablonvärde för omräkning till halten i bränslet. Ett kilogram bränsle antas ge upphov till 15 m³ rökgas ntg 3 % O2. Vid användning av bränsle som består av en blandning innehållande spillolja används beräkningsmodellen enligt bilaga 2 till förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall.

2. Konsumenterna skall genom märkning på förpackningar för motor- och transmissionsoljor eller på annat lämpligt sätt informeras om att oljan efter användning skall lämnas till ett mottagningsställe för spillolja.

SFS 1998:951

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1268

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Förordningen 1993:1268 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

SFS 1994:1132

Denna förordning träder i kraft i fråga om 4 § d. 1 jan. 1995 och i övrigt d. 1 okt. 1994.

SFS 1998:951

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2001:1067

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:743

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2002.

SFS 2008:250

(Utkom d. 20 maj 2008.)

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1993:1268) om spillolja ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2008.

SFS 2011:16

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.