Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:901) om genetiskt modifierade organismer

Denna förordning har enligt F (2002:1086) upphört att gälla den 17 januari 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2002:1086).

Utfärdad den 9 juni 1994.

Omtryck i SFS 1998:945.

Inledande bestämmelser

Definitioner m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 2000:272. SFS1994-0901

De termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i 13 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer finns i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

SFS 2000:272

Undantag från lagens tillämpning

Bestämmelserna om avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden i 13 kap. miljöbalken skall inte tillämpas på organismer som har erhållits med

  1. mutagenes, eller

  2. cellfusion (inklusive protoplastfusion) av växtceller i fall då de resulterande organismerna även kan framställas med traditionella förädlingsmetoder.

Detta gäller dock endast om det inte används en genetiskt modifierad organism som mottagarorganism eller moderorganism.

SFS 1998:945

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

Aktsamhetskrav

De operativa tillsynsmyndigheter som anges i bilaga 1 punkten F till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddelar på respektive område föreskrifter om försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken.

När myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de samråda med Gentekniknämnden och Naturvårdsverket samt särskilt beakta vad som sägs i artikel 4.1 i rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organsimer i miljön1) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/35/EG2) .

1)

(Fotnot: EGT L 117, 8.5.1990, s. 15 (Celex 390L0220).)

2)

(Fotnot: EGT L 169, 27.6.1997, s. 72 (Celex 397L0035).)

SFS 2000:272

Förhandsbedömning av skador

De operativa tillsynsmyndigheter som anges i bilaga 1 punkten F till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddelar på respektive område föreskrifter om utredning enligt 13 kap. 8 § miljöbalken.

När myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de samråda med Gentekniknämnden och höra Naturvårdsverket.

SFS 2000:272

Avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden

Undantag från tillståndskravet

En produkt som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer får släppas ut på marknaden utan tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken, om en behörig myndighet i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har lämnat motsvarande tillstånd till ett utsläppande av produkten.

Detta hindrar inte en operativ tillsynsmyndighet att meddela de förelägganden och förbud enligt 26 kap. miljöbalken som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Myndigheten skall dock underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och Gemensamma EES-kommittén om ett sådant föreläggande eller förbud.

SFS 1998:945

Särskilda föreskrifter om förutsättningar för lämnande av tillstånd

Ett tillstånd till ett utsläppande på marknaden enligt 13 kap. 12 § miljöbalken får lämnas endast om

  1. ett tillstånd har lämnats enligt 13 kap. 12 § miljöbalken till avsiktlig utsättning av de genetiskt modifierade organismer som produkten innehåller eller består av, eller

  2. en riskanalys har utförts vilken är baserad på sådana uppgifter som skall finnas vid en ansökan om tillstånd till en avsiktlig utsättning enligt 13 kap. 12 § miljöbalken.

I 11 § finns bestämmelser om att tillstånd i vissa fall får lämnas endast om Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat att tillstånd får lämnas.

SFS 1998:945

Märkning

Rubriken införd genom förordning 1998:945. SFS1994-0901

I ett beslut enligt 13 kap. 12 § miljöbalken om tillstånd till utsläppande på marknaden skall anges vilken märkning av produkten som behövs.

SFS 1998:945

Ärendenas handläggning

De operativa tillsynsmyndigheter som anges i bilaga 1 punkten F till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddelar på respektive område föreskrifter om vilka uppgifter och vilken dokumentation som en ansökan om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken skall innehålla.

När myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de samråda med Gentekniknämnden och Naturvårdsverket samt särskilt beakta vad som sägs i artiklarna 5 och 11 samt i bilagorna 2 och 3 till direktiv 90/220/EEG.

SFS 1998:945

Innan myndigheten avgör ett ärende enligt 13 kap. 12 § miljöbalken skall den låta Gentekniknämnden yttra sig i saken.

Myndigheten skall dessutom samråda med Gentekniknämnden och Naturvårdsverket innan myndigheten avgör ärendet, om ärendet avser en ny eller tidigare oprövad organism eller en utsättning av en organism under väsentligt annorlunda förutsättningar än tidigare.

SFS 1998:945

Avser ett ärende ansökan om tillstånd till en avsiktlig utsättning enligt 13 kap. 12 § miljöbalken skall myndigheten senast 30 dagar efter ansökningsdagen underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om ansökan. Ärendet skall avgöras senast 90 dagar efter den dag då en fullständig ansökan förelåg.

En underrättelse enligt första stycket skall innehålla en sammanfattning av ansökan. Därvid skall beaktas vad som sägs i kommissionens beslut 94/211/EG av den 15 april 1994 om ändring av rådets beslut 91/596/EEG om utformning av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 9 i rådets direktiv 90/220/EEG3) .

3)

EGT nr L 105, 26.4.1994, s. 26 (Celex 394D0211).

SFS 1998:945

Avser ett ärende ansökan om tillstånd till ett utsläppande på marknaden enligt 13 kap. 12 § miljöbalken skall myndigheten, om ansökan inte avslås, underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om ansökan och lämna över handlingarna i ärendet till kommissionen senast 90 dagar efter den dag då en fullständig ansökan förelåg.

En underrättelse enligt första stycket skall innehålla en sammanfattning av ansökan. Därvid skall beaktas vad som sägs i kommissionens beslut 92/146/EEG av den 11 februari 1992 om utformningen av den sammanfattning av anmälan som avses i artikel 12 i direktiv 90/220/EEG4) . I underrättelsen skall anges de villkor som myndigheten anser vara nödvändiga för ett tillstånd.

4)

EGT nr L 60, 5.3.1992, s. 19 (Celex 392D0146).

Myndigheten får lämna tillstånd till ett utsläppande på marknaden endast om inget land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmäler en invändning inom 60 dagar från den dag då EES-länderna underrättades om en ansökan enligt första stycket.

Om något EES-land inom den tid som anges i tredje stycket motsätter sig att tillstånd lämnas, får myndigheten lämna tillstånd till ett utsläppande på marknaden endast om kommissionen har meddelat att tillståndet får lämnas.

SFS 1998:945

Myndigheten skall underrätta övriga länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Europeiska gemenskapernas kommission om tillståndsbeslut enligt 13 kap. 12 § miljöbalken. Även Gentekniknämnden och Naturvårdsverket skall underrättas om sådana beslut.

Naturvårdsverket skall senast den 1 december varje år sända en sammanfattande rapport till kommissionen om kontrollen av användningen av de produkter som har släppts ut på marknaden enligt 13 kap. miljöbalken.

SFS 1998:945

Innesluten användning

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

[har upphävts genom förordning (2000:272).]

SFS 2000:272

Myndigheter för tillstånd och anmälan

En ansökan om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken skall göras hos den operativa tillsynsmyndighet som anges i bilaga I punkten F till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

SFS 2000:272

Tillsyn

I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn.

SFS 1998:945

Ansökningar om tillstånd som görs i ett annat EES-land.

5) Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1995:407. SFS1994-0901

De myndigheter som, enligt bilaga 1 punkten F till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, utövar operativ tillsyn över utsläppande på marknaden är på respektive område behöriga att anmäla invändningar mot sådana ansökningar som görs i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om tillstånd till utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer.

Regeringen får förbehålla sig avgörandet huruvida en invändning mot ansökningen skall anmälas. När en myndighet har underrättats om en ansökan enligt första stycket, skall den skyndsamt med eget yttrande anmäla detta till regeringen.

Har regeringen inte förbehållit sig avgörandet, skall myndigheten anmäla en invändning, om den vid prövning enligt 13 kap. 13 § jämfört med 2 kap. miljöbalken bedömer att det inte finns förutsättningar att lämna tillstånd till utsläppande på marknaden av produkten. Myndigheten skall bereda Gentekniknämnden och Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

En invändning skall anmälas inom 60 dagar från den dag då Europeiska gemenskapernas kommission underrättade myndigheten om en ansökan enligt första stycket. I invändningen skall myndigheten ange skälen för bedömningen.

De myndigheter som enligt bilaga 1 punkten F till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken utövar operativ tillsyn över avsiktlig utsättning får på respektive område ta emot och yttra sig över sådana ansökningar som görs i ett annat EES-land om tillstånd till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer. Gentekniknämnden och Naturvårdsverket skall beredas tillfälle att yttra sig i ärendena.

SFS 1998:945

Gentekniknämnden

I förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden finns föreskrifter om Gentekniknämndens uppgifter samt bestämmelser om nämndens sammansättning och arbetsformer.

Avgifter

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

SFS 1998:945

Överklagande samt straff och förverkande

Rubriken införd genom förordning 1998:945. SFS1994-0901

I 19 kap. 1 § och 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om överklagande samt straff och förverkande.

SFS 1998:945

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:901

Denna förordning träder i kraft i fråga om 5, 6 10–12, 13 § första stycket, 14, 15 § första stycket, 16, 18, 19 och 22 §§ d. 1 jan. 1995 och i övrigt d. 1 juli 1994.

SFS 1998:945

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:272

Denna förordning träder i kraft d. 5 juni 2000. I fråga om innesluten användning av andra genetiskt modifierade organismer än mikroorganismer skall dock bestämmelserna i sin tidigare lydelse tillämpas fram till och med d. 30 april 2001.