Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Utfärdad den 1 september 1994.

1 §

I denna förordning regleras producenters skyldighet att på ett miljömässigt godtagbart sätt ta hand om däck som har tjänat ut.

SFS 2004:734

2 §

Med däck avses i denna förordning däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon.

SFS 2002:937

3 §

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck.

Med producent avses även den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer sådana fordon och redskap som avses i 2 § och som är försedda med nyproducerade däck.

Den som är producent enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar eller den som regummerar ett däck utan att sälja det vidare anses inte som producent enligt denna förordning.

SFS 2007:188

4 §

En producent skall ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

En producent skall informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för dem som har sådana däck att återlämna däcken.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket.

SFS 1998:935

5 §

En producent skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket om resultatet av återanvändningen, materialåtervinningen och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av däck.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten i första stycket.

SFS 2005:677

6 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

SFS 2020:634

7 §

Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1998:935

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1236

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994.

SFS 1997:786

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:935

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2002:937

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2004:734

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:677

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2005.

SFS 2007:188

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2011:20

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2020:634

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.