Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Rubriken har denna lydelse enl. F 2015:401.

Utfärdad den 25 juni 1998.
Utkom från trycket den 8 juli 1998

Myndigheternas ansvar

De statliga myndigheter som anges i denna förordning har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med mark- och vattenområden. Tyngdpunkten i denna verksamhet ska läggas på frågor som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv och frågor vars utveckling Sverige enligt internationella åtaganden ska följa.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

SFS 2015:401

Boverket har uppsikt över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av 4 kap. 17 §§ miljöbalken. Boverket har dessutom allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden.

Bestämmelser om att Boverket ska verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken finns i förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket.

SFS 2022:210

Länsstyrelsen har uppsikt inom länet över hushållningen med mark- och vattenområden.

SFS 2015:401

Underlag om riksintressen m. m.

Myndigheterna ska, enligt den fördelning som anges i denna paragraf, efter samråd med Boverket samt de länsstyrelser och andra myndigheter som anges i andra stycket och som är berörda, lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska uppgifterna också lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.

Uppgifterna ska i fråga om områden

 1. av riksintresse för rennäringen (3 kap. 5 §) lämnas av Sametinget,

 2. av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten,

 3. av riksintresse för naturvården och friluftslivet (3 kap. 6 §) lämnas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inom sina ansvarsområden,

 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet,

 5. som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (3 kap. 7 §) lämnas av Sveriges geologiska undersökning,

 6. av riksintresse för anläggningar för industriell produktion (3 kap. 8 §) lämnas av Tillväxtverket,

 7. av riksintresse för anläggningar för energiproduktion och energidistribution (3 kap. 8 §) lämnas av Statens energimyndighet,

 8. av riksintresse för anläggningar för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (3 kap. 8 §) lämnas av Strålsäkerhetsmyndigheten,

 9. av riksintresse för anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) lämnas av Trafikverket och Post- och telestyrelsen inom sina verksamhetsområden,

 10. av riksintresse för anläggningar för avfallshantering (3 kap. 8 §) lämnas av Naturvårdsverket,

 11. av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning (3 kap. 8 §) lämnas av Havs- och vattenmyndigheten, och

 12. av riksintresse för totalförsvarets anläggningar (3 kap. 9 §) lämnas av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden.

SFS 2015:401

Länsstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och beslutsprocesser tas hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt som möjligt i processerna. När 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i den prövningen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka för att riksintressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.

Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de myndigheter som anges i 2 §. För ett område som omfattas av en beslutad havsplan enligt 4 kap. 10 § miljöbalken ska dock länsstyrelsens arbete grundas på planen.

En bestämmelse om tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken i mål och ärenden enligt miljöbalken finns i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. Bestämmelser om att 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas i mål och ärenden som prövas enligt andra lagar finns i

 1. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

 2. väglagen (1971:948),

 3. lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

 4. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,

 5. minerallagen (1985:620),

 6. lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,

 7. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,

 8. ellagen (1997:857),

 9. naturgaslagen (2005:403),

 10. luftfartslagen (2010:500), och

 11. plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2016:996

Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och andra berörda myndigheter som anges i 2 § om länsstyrelsen anser att

 1. ett ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, eller

 2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken bör omprövas.

SFS 2008:232

Lämplig användning samt översiktsplaner, regionplaner och havsplaner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0401

Den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med de översiktsplaner, regionplaner och havsplaner som är tillämpliga i ärendet.

SFS 2015:401

Underrättelse till regeringen i vissa fall

Länsstyrelserna och de andra myndigheterna ska vid uppsikten inom sina verksamhetsområden göra regeringen uppmärksam på om urvalet av områden av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken behöver regleras närmare.

SFS 2008:232

En anmälan som en statlig myndighet lämnar till regeringen enligt 3 kap. 14 § eller 5 kap. 14 § miljöbalken ska innehålla uppgift om vilken samverkan som behövs mellan staten och den eller de berörda kommunerna för att kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska

 1. tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, eller

 2. skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken följs.

SFS 2017:970

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:896

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 2000:1140

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:524

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2004:1126

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:190

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2006.

SFS 2008:232

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

2. För tiden före d. 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhetsmyndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.

SFS 2008:1194

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:166

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2010:140

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:780

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2011:367

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2011:624

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:909

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2015:401

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2015.

SFS 2016:996

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:970

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2022:210

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2022.