Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Utkom från trycket den 14 juli 1998
Utfärdad den 25 juni 1998.

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra restriktioner för hantering av

 1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter,

 2. kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel,

 3. plastpartiklar i kosmetiska produkter,

 4. oxo-nedbrytbar plast,

 5. klorerade lösningsmedel,

 6. kvicksilver,

 7. kadmium och kvicksilver i batterier,

 8. tungmetaller i förpackningar,

 9. ammunition som innehåller bly,

 10. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och

 11. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315).

SFS 2021:1007

Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2–3 a, 5–11, 11 c–14 och 14 b–20 a §§,

 • 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 4 a och 4 c §§,

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 21 §, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

SFS 2021:1007

Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter

Rubriken införd g. SFS2016-0829

Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter får inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör.

Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § upphävd g. F 2009:654.

SFS 2016:829

Kemikalieinspektionen får

 1. meddela sådana föreskrifter om undantag från förbudet i 2 § som det finns särskilda skäl för, och

 2. i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 2 §, om det finns synnerliga skäl.

SFS 2016:829

Kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0173

Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 eller 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas.

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket, om det finns särskilda skäl.

SFS 2009:654

Ammoniumkarbonatgödselmedel får inte användas.

SFS 2019:173

Plastpartiklar i kosmetiska produkter

Rubriken införd g. SFS2018-0055

I denna paragraf och i 4 a–4 c §§ avses med

 • kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter,

 • plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen,

 • plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än fem millimeter i någon dimension och är olösliga i vatten,

 • naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska struktur,

 • oxo-nedbrytbar plast: plast som innehåller tillsatser som gör att plasten genom oxidation sönderdelas till plastpartiklar eller andra mikrofragment, eller bryts ned kemiskt,

 • tillhandahållande på marknaden: varje gång en produkt görs tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, och

 • släppa ut på den svenska marknaden: det första tillhandahållandet av en produkt på den svenska marknaden.

SFS 2021:1007

Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som är avsedd att sköljas av eller spottas ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder och som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt.

Förbudet gäller inte kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer.

Anmärkning om flytt:

Förutv 4 a § upphävd g. F 2008:255.

SFS 2018:55

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 4 a § för kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som

 1. tillverkas med naturligt förekommande polymerer som råvara, och

 2. snabbt bryts ner till monomerer i akvatiska miljöer och inte innebär någon risk för skada på vattenlevande organismer.

Dispens ska ges för kosmetiska produkter som är lagligen saluförda enligt regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Turkiet eller lagligen tillverkade i ett land som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en likvärdig skyddsnivå uppnås genom dessa regelverk.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 b § upphävd g. F 2008:255.

SFS 2018:55

Oxo-nedbrytbar plast

Rubriken införd g. SFS2021-1007

Det är förbjudet att på den svenska marknaden släppa ut en vara som helt eller delvis består av plast som är oxo-nedbrytbar och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 c § upphävd g. F 2008:255.

SFS 2021:1007

Klorerade lösningsmedel

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som innehåller metylenklorid eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

SFS 2018:55

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel

 1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och

 2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

SFS 2016:144

Kemikalieinspektionen får i fråga om förbuden i 5 § första stycket och 6 § första stycket

 1. meddela föreskrifter om sådana undantag som det finns särskilda skäl för, och

 2. i det enskilda fallet ge dispens, om det finns synnerliga skäl.

Undantag och dispenser får inte avse sådan användning eller sådant utsläppande på marknaden av metylenklorid som färgborttagningsmedel som avses i punkt 59.2 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

SFS 2010:1145

Kvicksilver

Med kvicksilver avses i denna förordning kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts.

Med varor som innehåller kvicksilver avses i denna förordning varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts.

SFS 2009:14

Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden.

I artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver1) finns bestämmelser om att export från unionen är förbjuden. Kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver får inte heller i andra fall yrkesmässigt föras ut från Sverige.

1)

EUT L 304, 14.11.2008, s. 75 (Celex 32008R1102).

SFS 2012:370

Förbuden i 9 § gäller inte

 1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,

 2. batterier,

 3. förpackningar och förpackningskomponenter,

 4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2009:211),

 5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,

 6. medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU,

 7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, om utförseln sker till ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,

 9. om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden eller användning följer av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006,

 10. de användningar som är tillåtna enligt artikel 67.1 andra meningen och 18a.3, 18a.6 och 18a.8 i bilaga XVII till förordning (EG) 1907/2006,

 11. yrkesmässig utförsel eller införsel av

  1. varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,

  2. militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell verksamhet, eller

  3. reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål,

 12. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande, eller

 13. elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som omfattas av förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning.

SFS 2022:398

[Upphävd g. F (2009:654).]

SFS 2009:654

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 9 §, om undantaget eller dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras för kvicksilver och

 1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden, eller

 2. det finns särskilda skäl.

En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte utformas så att den strider mot sådana förbud mot diskriminering som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering som är förbjuden enligt förordningen (EG) nr 1102/2008.

SFS 2012:370

Med elutrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.

Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små runda bärbara batterier med större diameter än höjd och som används i hörapparater, i klockor, i små bärbara apparater, som reservkraft eller för andra särskilda ändamål.

SFS 2022:1279

Med tillhandahålla på marknaden avses i 11 c och 11 d §§ varje tillhandahållande i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 b § upphävd g. F 2012:862.

SFS 2015:559

Batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 c § nu 11 f §.

SFS 2015:559

Bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.

Förbudet gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i

 1. nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem, eller

 2. medicinsk utrustning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 d § upphävd g. F 2012:862.

SFS 2015:660

Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som är avsedda att användas i

 1. utrustning som särskilt har utformats eller anpassats för militära syften och som används i samband med skydd av väsentliga svenska säkerhetsintressen,

 2. vapen, ammunition eller krigsmateriel som särskilt har utformats eller anpassats för militära syften, eller

 3. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 e § upphävd g. F 2015:559.

SFS 2019:130

[Upphävd g. F (2012:862).]

SFS 2012:862

Tungmetaller i förpackningsmaterial

Förpackningar och förpackningskomponenter får inte tillverkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom överstiger följande värden:

 1. 600 µg/g,

 2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,

 3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före den 31 december 1994.

Bestämmelserna i 12 § gäller inte förpackningar eller förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas 2) , senast ändrat genom rådets beslut av den 1 januari 19733) .

2)

EGT nr L 326, 29.12.1969, s. 36 (Celex 369L0493).

3)

EGT nr L 2, 1.1.1973, s. 1 (Celex 373D101)(01).

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 12 §, i den utsträckning det behövs för att följa de beslut som Europeiska kommissionen har fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall4) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/20095) .

4)

EGT L 365, 31.12.1994, s. 10 (Celex 31994L0062).

5)

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).

SFS 2010:1188

Ammunition som innehåller bly

Rubriken införd g. SFS1998-0944

I denna förordning avses med

ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,

våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, och

jaktstigsskytte: skytte mot målfigurer i terräng.

SFS 2007:988

Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas

 1. vid skytte som inte är jakt,

 2. vid jakt på våtmarker, eller

 3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 14 c §. Förutv. 14 b § har utgått enl. F (2007:987).

SFS 2007:988

Om det med hänsyn till syftet eller säkerheten vid användningen inte finns något godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, får hagel som innehåller bly trots förbudet i 14 b § 1 användas vid

 1. provskjutning,

 2. jaktstigsskytte, och

 3. prov avseende jägarexamen för godkänd provledare.

<kgp:refblock>

Förutv. 14 c § nu 14 b §.

</kgp:refblock>

SFS 2007:988

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. undantag från förbudet i 14 b § 1 för

  1. historiskt skytte, och

  2. skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internationella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme för användning av blyfri ammunition i dessa grenar,

 2. verkställigheten av 14 b § 3, och

 3. i fråga om andra än Försvarsmakten och Försvarets materielverk, åtgärder som ska vidtas på skjutbanor och skjutfält där ammunition som innehåller bly används så att blyet inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmärkning om flytt:

Beteckning förut 14 f §. Förutv. 14 d § har utgått enl. F (2007:987).

SFS 2007:988

Rengöringsmedel som innehåller fosfater

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0267

[Upphävd g. F (2013:503).]

SFS 2013:503

Maskindiskmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,5 viktprocent.

SFS 2010:267

Vissa andra hälso- och miljöfarliga produkter och varor

Följande kemiska produkter eller varor får inte saluhållas eller överlåtas:

 1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,

 2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,

 3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.

[Upphävd g. F (2012:339).]

SFS 2012:339

[Upphävd g. F (2012:339).]

SFS 2012:339

[Upphävd g. F (2012:339).]

SFS 2012:339

Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor:

 1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,

 2. klädesplagg och material till sådana,

 3. hushållsgods.

SFS 1999:620

[Upphävd g. F (2006:525).]

SFS 2006:525

Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge dispens från 15, 16 eller 16 a §.

SFS 1999:620

I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,

 2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar.

Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Metall

mg/kg torrsubstans

Bly

 

100

 

Kadmium

 

2

 

Koppar

 

600

 

Krom

 

100

 

Kvicksilver

 

2,5

 

Nickel

 

50

 

Zink

 

800

 

Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket, med iakttagande av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i det enskilda fallet medge dispens från vad som sägs i första och andra stycket.

Undantag och dispenser från förordning (EG) nr 1907/2006

Rubriken införd g. SFS2010-1145

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Sådana undantag och dispenser får inte strida mot bestämmelserna i bilagan.

SFS 2010:1145

Verkställighetsföreskrifter

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Kemikalieinspektionen.

Tillsyn och avgifter

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21–23 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

SFS 2020:639

Överklagande

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:944

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. Genom förordningen upphävs

1. förordningen (1985:839) om kadmium,

2. förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.,

3. förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel,

4. förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor,

5. förordningen (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar.

SFS 1998:1431

(Utkom d. 4 dec. 1998.)

SFS 1999:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999.

Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före d. 1 aug. 1999, får saluhållas och överlåtas till och med d. 31 mars 2000. Saluhållande och överlåtelse får dock inte ske i fråga om leksaker och barnartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år och som är tillverkade av eller delvis tillverkade av mjuk PVC-plast som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett eller flera av följande ämnen: diisononylftalat (DINP), CAS nr 28553–12–0, EINECS nr 249–079–5, dietylhexylftalat (DEHP), CAS nr 117–81–7, EINECS nr 204–211–0, di-n-oktylftalat (DNOP), CAS nr 117–84–0, EINECS nr 204–214–7, diisodecylftalat (DIDP), CAS nr 26761–40–0, EINECS nr 247–977–1, butylbensylftalat (BBP), CAS nr 85–68–7, EINECS nr 201–622–7 och dibutylftalat (DBP), CAS nr 84–74–2, EINECS nr 201–557–4. F (1999:1392).

SFS 1999:1392

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1319

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:273

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 14 b, 14 d och 14 e §§ och i övrigt d. 1 juli 2002.

2. Bestämmelsen i 14 c § gäller inte övning och tävling i jaktstigskytte till och med d. 31 dec. 2007 samt övning och tävling i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap, skeet och automattrap till och med d. 31 dec. 2004.

SFS 2003:1190

Denna förordning träder i kraft d. 13 jan. 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:217

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006 i fråga om 11 a och 11 b §§ och i övrigt d. 13 aug. 2005.

SFS 2005:634

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:635

(Utkom d. 19 juli 2005.)

SFS 2006:525

Regeringen föreskriver att 16 a § förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter skall upphöra att gälla d. 16 jan. 2007.

SFS 2006:848

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1075

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:987

(Utkom d. 30 nov. 2007.)

SFS 2007:988

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1304

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2008.

2. Trots förbudet i 14 e § får textiltvättmedel som har tillverkats före den 1 mars 2008 saluhållas eller överlåtas till och med d. 31 aug. 2008.

SFS 2008:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:837

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. Förbuden i 11 c § gäller inte batterier som har släppts ut på marknaden före d. 26 sept. 2008.

SFS 2009:14

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2009.

2. För kloralkaliproduktion får kvicksilver trots förbudet i 9 § första stycket användas och släppas ut på marknaden i Sverige till och med d. 10 dec. 2017.

SFS 2009:54

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009.

SFS 2009:209

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2009:654

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2010:4

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:267

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. Maskindiskmedel som har tillverkats före d. 1 juli 2011 får trots förbudet i 14 f § saluhållas och överlåtas till och med d. 31 dec. 2011.

SFS 2010:1145

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

SFS 2010:1146

(Utkom d. 2 nov. 2010.)

SFS 2010:1188

Denna förordning träder i kraft d. 21 dec. 2010.

SFS 2011:27

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2011:1024

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2011.

SFS 2012:339

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:370

Denna förordning träder i kraft d. 16 juli 2012.

SFS 2012:862

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2013.

SFS 2013:503

(Utkom d. 14 juni 2013.)

SFS 2014:231

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2015:459

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:559

1. Denna förordning träder i kraft d. 13 okt. 2015.

2. Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som tillhandahållits på marknaden före d. 26 sept. 2008.

3. Trots förbudet i 11 c § får kvarvarande lager av batterier av knappcellstyp som lagligen tillhandahållits på marknaden före d. 13 okt. 2015 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.

SFS 2015:560

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Trots förbudet i 11 d § får kvarvarande lager av batterier avsedda att användas i sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-, bygg- eller anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete (elektroniska handverktyg) som lagligen tillhandahållits på marknaden före d. 1 jan. 2017 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.

SFS 2015:561

(Utkom d. 22 sept. 2015.)

SFS 2016:144

Denna förordning träder i kraft d. 21 april 2016.

SFS 2016:829

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2018:55

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. Trots förbudet i 4 a § får kvarvarande lager av kosmetiska produkter som lagligen har tillhandahållits på marknaden före d. 1 juli 2018 fortsätta att tillhandahållas på marknaden till utgången av dec. 2018.

SFS 2019:130

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2019.

SFS 2019:173

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2019.

SFS 2020:639

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.

SFS 2021:632

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2021.

SFS 2021:1007

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:398

Denna förordning träder i kraft d. 26 maj 2022.

SFS 2022:1279

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.