Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Rubriken har denna lydelse enl. F 2018:2102.

Utkom från trycket den 1 december 1998
Utfärdad den 5 november 1998.

Anmälan och samråd

Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen.

SFS 2011:630

Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag som anges i 1 § denna förordning.

SFS 2011:630

Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, ska myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i målet eller ärendet.

SFS 2011:630

Förbud mot markavvattning

Rubriken införd g. SFS2013-1173

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom Hylte kommun.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2013:1173

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs, Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs, Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro kommuner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds distrikt.

SFS 2016:725

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena

 1. Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län,

 2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län, och

 3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län.

En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

SFS 2016:725

Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena

 1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,

 2. Gustavsmurarna–Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län,

 3. Aloppkölen, Gullhög–Tönningfloarna, Oldflån–Flån, Sikåsvågarna, Tysjöarna och Ånnsjön i Jämtlands län,

 4. Store mosse i Jönköpings län,

 5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden, Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávvavuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)–Laisdalen och Vasikkavuoma i Norrbottens län,

 6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Västerbottens län,

 7. Mossaträsk–Stormyran och Övre sulån i Västernorrlands län,

 8. Svartådalen i Västmanlands län, och

 9. Getapulien–Grönbo i Örebro län.

En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

SFS 2016:725

Tillståndsprövning av markavvattning

Rubriken införd g. SFS2013-1173

En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1–5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om ansökningen. Det som sägs där om mark- och miljödomstol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt 6 kap. 39–41 §§ miljöbalken samt 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än fyra veckor efter kungörelsen.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken.

SFS 2017:975

Markavvattningssakkunnig

Rubriken införd g. SFS2013-1173

Föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av Skogsstyrelsen.

När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Om det endast är fråga om avvattning av skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrättas.

SFS 2010:961

Miljöbok

En mark- och miljödomstol ska föra en miljöbok. I den ska en förteckning över avgöranden om vattenverksamhet inom domsområdet (vattenbok) ingå.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om miljöboken.

Allmän anmärkning:

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:12) om miljöboken.

SFS 2018:253

Översändande av vissa domar och beslut m.m.

En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål ska skickas till

 1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,

 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet rör en vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,

 3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs,

 4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har fört talan i målet, och

 5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i målet.

SFS 2011:630

När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, ska domstolen, när tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt skicka en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte.

SFS 2011:630

När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i förekommande fall med en förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfälligheten. En kopia ska också skickas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verksamhet som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när det gäller andra verksamheter.

SFS 2011:630

Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och Fideikommissnämnden

När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen.

När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken.

SFS 2000:332

Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra.

SFS 2000:332

Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad.

SFS 2000:332

Har löseskilling eller intrångsersättning som en innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719)

Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten.

Underrättelse om besiktning

När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, ska myndigheten underrätta mark- och miljödomstolen om detta.

SFS 2010:961

Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt

Rubriken införd g. SFS2007-0168

I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär

 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar,

 2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,

 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,

 4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,

 5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,

 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund,

 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning,

 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde,

 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,

 10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,

 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1–10,

 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1–10, eller

 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1–10.

SFS 2007:168

En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt. Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 20 § nu 25 §.

SFS 2017:975

Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan till

 1. den kommunala nämnden, och

 2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 21 § nu 26 §.

SFS 2011:630

Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet.

SFS 2007:168

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall tillsynsmyndigheten

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken,

 2. förelägga verksamhetsutövaren att

  1. vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller

  2. ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller

 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen skall tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om

 1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken,

 2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller

 3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken.

SFS 2007:168

Nationell plan för moderna miljövillkor

Rubriken införd g. SFS2018-2102

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ta fram ett förslag till den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken och ta fram förslag till de ändringar i planen som behövs för att hålla den uppdaterad.

Förslagen ska utformas så att planen inte äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer som är meddelade när förslagen lämnas till regeringen och så att den kan uppfylla det som i övrigt gäller för planen enligt 11 kap. 28 § miljöbalken och denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 24 § nu 45 §.

SFS 2018:2102

Planen ska ge vägledning för de myndigheter som

 1. för talan eller yttrar sig i prövningarna, eller

 2. arbetar med eller fattar beslut om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 25 § nu 46 §.

SFS 2018:2102

Planen ska främja att

 1. arbetet med klassificering och kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) bedrivs med den prioriteringsordning som behövs för att genomföra planen, och

 2. det vid prövning av enskilda vattenverksamheter tas hänsyn till möjligheter att vidta åtgärder inom ramen för andra vattenverksamheter i samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde eller i ett annat vattendrag eller avrinningsområde.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 26 § nu 47 §.

SFS 2018:2102

I fråga om inverkan på en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska planen främja

 1. största möjliga reglerförmåga i elproduktionen,

 2. att behov av ökad effekt främst kan tillgodoses i befintliga vattenkraftverk,

 3. elberedskap och nationell, regional och lokal stabilitet i elsystemet, och

 4. största möjliga utrymme för att det vid prövning av enskilda vattenverksamheter ska kunna tas hänsyn till kulturmiljö, industri, infrastruktur, bostäder, jordbruk och andra samhällsintressen.

SFS 2018:2102

För att främja sådana samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 § ska planen ange

 1. prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka en och samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, och

 2. när ansökan om prövning i de olika prövningsgrupperna senast bör ha getts in.

En prövningsgrupp ska anges som ett geografiskt avgränsat område inom ett huvudavrinningsområde. Den geografiska avgränsningen av ett huvudavrinningsområde framgår av bilaga 2 till vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

SFS 2020:664

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ska medverka i arbetet med förslagen enligt 24 § så att de blir ändamålsenliga med hänsyn till

 1. syftet att nå de mål och främja de samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 §, och

 2. behovet av att vattenverksamheterna så snart som möjligt får moderna miljövillkor.

Om en länsstyrelse är vattenmyndighet ska också vattenmyndigheten medverka i arbetet.

SFS 2018:2102

Länsstyrelsen ska se till att frågor som rör skydd och vård av kulturmiljöer förs in i arbetet med förslagen.

SFS 2018:2102

Havs- och vattenmyndigheten ska

 1. samordna arbetet med förslagen, och

 2. fortlöpande följa genomförandet av planen och vid behov se till att de förslag tas fram som behövs för att hålla planen aktuell med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

I samordningen ska Havs- och vattenmyndigheten verka för att berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer ges möjlighet att på lämpligt sätt medverka i arbetet med förslagen.

SFS 2018:2102

Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska bedriva förslagsarbetet så att det ges förutsättningar för myndigheterna att komma överens om förslagen.

SFS 2018:2102

När ett förslag är färdigt, ska Havs- och vattenmyndigheten lämna förslaget till regeringen.

Om Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät inte är överens om förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa myndigheternas olika uppfattningar i de frågor som oenigheten avser.

Om någon av de övriga medverkande myndigheterna har haft synpunkter som inte har tillgodosetts i förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa de synpunkterna och skälen för att de inte har tillgodosetts.

SFS 2018:2102

Ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Därefter ska förslag till ändringar i planen lämnas till regeringen i takt med att de behöver bli färdiga enligt 31 § första stycket 2.

SFS 2018:2102

När regeringen har beslutat planen eller en ändring i den, ska Havs- och vattenmyndigheten underrätta de andra berörda myndigheterna och göra den aktuella planen tillgänglig för dem och för allmänheten.

SFS 2018:2102

Anmälan för att omfattas av den nationella planen

Rubriken införd g. SFS2018-2102

En vattenverksamhet ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor, om verksamheten

 1. är en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken,

 2. har påbörjats före utgången av 2018,

 3. inte har tillståndsprövats eller omprövats enligt miljöbalken efter utgången av 1998, och

 4. senast den 1 juli 2019 är anmäld till länsstyrelsen för att omfattas av planen.

SFS 2018:2102

En anmälan enligt 36 § ska göras skriftligt till länsstyrelsen av den som bedriver vattenverksamheten. Anmälan ska ges in elektroniskt enligt ett formulär som Havs- och vattenmyndigheten beslutar. Anmälan ska innehålla

 1. uppgift om vem som är verksamhetsutövare eller innehavare av anläggningen,

 2. en kortfattad beskrivning av verksamheten eller anläggningen, var den bedrivs eller finns och de omständigheter som gör att den är eller har tillkommit för produktion av vattenkraftsel,

 3. uppgift om vem som äger den fastighet där verksamheten eller anläggningen bedrivs eller finns, och

 4. en kopia av det dokument som visar tillståndet eller stödet för att bedriva verksamheten, om det finns ett sådant dokument.

SFS 2018:2102

Länsstyrelsen ska informera Havs- och vattenmyndigheten om en anmälan som görs enligt 37 §, om verksamheten uppfyller förutsättningarna för att omfattas av den nationella planen.

Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen, ska länsstyrelsen med ett särskilt beslut underrätta verksamhetsutövaren om det.

SFS 2018:2102

Indelning i prövningsgrupper och tid för ansökan

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0664

Prövningsgrupp och den tidpunkt när en ansökan om prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in för en verksamhet inom en prövningsgrupp framgår av bilagan till denna förordning.

En verksamhet som omfattas av den nationella planen tillhör den prövningsgrupp inom vars geografiskt avgränsade område den är belägen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 39 § nu 39 b §.

Hänvisad författning:

Ang. bilagan se SFS 2020:664.

SFS 2020:664

Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över de prövningsgrupper som avses i 39 §. Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det finns kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar. Dessa kartor ska hållas tillgängliga hos myndigheten.

SFS 2020:664

Länsstyrelsen ska informera de verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av planen, om prövningsgrupp och tidpunkt enligt 39 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 39 §.

SFS 2020:664

I 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken finns en bestämmelse om att en verksamhet som omfattas av den nationella planen får bedrivas trots kravet att ha moderna miljövillkor så länge verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen.

En verksamhet som har anmälts enligt 36 § denna förordning och uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen ska anses omfattas av planen även om planen inte är beslutad. Verksamhetsutövaren ska inte anses vara försenad med att ansöka om prövning för tid som inträffar innan planen är beslutad eller innan den tidpunkt som avses i 39 §.

SFS 2020:664

Tillfälligt undantag från tillståndsplikt

Rubriken införd g. SFS2018-2102

En verksamhet som omfattas av den nationella planen enligt 36 § får bedrivas till dess prövningen för moderna miljövillkor är klar trots att verksamheten saknar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, om

 1. verksamheten omfattas av 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,

 2. verksamheten bedrevs vid utgången av 2015, och

 3. verksamhetsutövaren har ansökt om prövning eller inte enligt 40 § är försenad med att ansöka om prövning.

SFS 2018:2102

Genomförandet av den nationella planen

Rubriken införd g. SFS2018-2102

Länsstyrelsen ska bevaka att de verksamheter som omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor blir föremål för prövning enligt planen. Om en verksamhetsutövare är försenad med att ansöka om prövning enligt planen, ska länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera prövningen.

SFS 2018:2102

Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren senast ska ha gett in en ansökan om prövning enligt 39 §, samverka kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning.

Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

SFS 2020:664

Syftet med samverkan enligt 42 a § är att inför de individuella prövningarna av berörda verksamheter sammanställa det underlag som behövs för att

 1. alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som, i enlighet med 11 kap. 28 § miljöbalken, innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och

 2. tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken.

Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsättningarna i övrigt.

SFS 2020:664

Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska i de prövningar som görs enligt planen samverka med varandra och fördela åtgärder mellan sig så att genomförandet av planen blir effektivt och dubbelarbete undviks.

SFS 2018:2102

Havs- och vattenmyndigheten ska hålla regeringen informerad om genomförandet av planen.

SFS 2018:2102

Tillsyn och avgifter

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-2102

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 24 §.

SFS 2020:641

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-2102

I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns det bestämmelser om överklagande i särskilda fall.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 25 §.

SFS 2018:2102

Straff och förverkande

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-2102

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 26 §.

SFS 2018:2102

Bilaga

Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor

Huvudavrinningsområde

Prövningsgrupp

Tidpunkt för ansökan

Torneälven

 

Torneälven

 

1 september 2022

 

Sangisälven

 

Sangisälven

 

1 februari 2024

 

Luleälven

 

Bodån

 

1 februari 2026

 

Luleälven

 

Bodträskån

 

1 februari 2026

 

Luleälven

 

Luleälven

 

1 september 2032

 

Alterälven

 

Alterälven

 

1 februari 2025

 

Piteälven

 

Piteälven

 

1 september 2024

 

Åbyälven

 

Åbyälven

 

1 februari 2024

 

Kågeälven

 

Kågeälven

 

1 september 2022

 

Skellefteälven

 

Skellefteälven

 

1 februari 2029

 

Bureälven

 

Bureälven

 

1 februari 2031

 

Rickleån

 

Rickleån

 

1 februari 2022

 

Sävarån

 

Sävarån

 

1 februari 2025

 

Tavelån

 

Tavelån

 

1 februari 2024

 

Umeälven

 

Vindelälven

 

1 februari 2027

 

Umeälven

 

Stornorrfors

 

1 februari 2027

 

Umeälven

 

Umeälven

 

1 februari 2028

 

Öreälven

 

Öreälven

 

1 september 2025

 

Husån

 

Husån

 

1 september 2025

 

Gideälven

 

Gideälven

 

1 september 2026

 

Kustavrinningsområde 20

 

Idbyån

 

1 februari 2024

 

Moälven

 

Moälven

 

1 september 2025

 

Nätraån

 

Nätraån

 

1 februari 2031

 

Kustavrinningsområde 10

 

Mellan Nätraån och Ångermanälven

 

1 februari 2022

 

Ångermanälven

 

Vojmån

 

1 september 2028

 

Ångermanälven

 

Ångermanälven

 

1 februari 2027

 

Ångermanälven

 

Faxälven

 

1 februari 2028

 

Ångermanälven

 

Fjällsjöälven

 

1 februari 2029

 

Kustavrinningsområde 1

 

Mellan Ångermanälven och Gådeån

 

1 februari 2022

 

Indalsälven

 

Storbodströmmen

 

1 september 2034

 

Indalsälven

 

Dammån

 

1 september 2034

 

Indalsälven

 

Ytterån uppströms Storsjön

 

1 februari 2034

 

Indalsälven

 

Långan

 

1 februari 2034

 

Indalsälven

 

Indalsälven uppströms Ockeströmmen

 

1 februari 2035

 

Indalsälven

 

Hårkan

 

1 september 2033

 

Indalsälven

 

Indalsälven

 

1 februari 2033

 

Indalsälven

 

Åreälven

 

1 september 2035

 

Indalsälven

 

Storsjön

 

1 september 2034

 

Ljungan

 

Gimån

 

1 februari 2025

 

Ljungan

 

Ljungan

 

1 februari 2024

 

Gnarpsån

 

Gnarpsån

 

1 september 2032

 

Harmångersån

 

Harmångersån

 

1 september 2025

 

Delångersån

 

Delångersån

 

1 februari 2026

 

Ljusnan

 

Ljusnan nedströms Orsjön

 

1 september 2029

 

Ljusnan

 

Ljusnan uppströms Laforsen

 

1 september 2031

 

Ljusnan

 

Ljusnan uppströms Orsjön

 

1 februari 2031

 

Ljusnan

 

Voxnan

 

1 februari 2030

 

Hamrångeån

 

Hamrångeån

 

1 februari 2022

 

Testeboån

 

Testeboån

 

1 september 2022

 

Gavleån

 

Gavleån

 

1 februari 2037

 

Gavleån

 

Gavleån uppströms Storsjön

 

1 februari 2036

 

Dalälven

 

Dalälven mellan

 

1 februari 2034

 

Dalälven

 

Dalälven nedre

 

1 februari 2025

 

Dalälven

 

Lillälven uppströms Dalälven

 

1 februari 2037

 

Dalälven

 

Västerdalälven

 

1 september 2029

 

Dalälven

 

Oreälven

 

1 september 2026

 

Dalälven

 

Siljan mindre biflöden

 

1 februari 2026

 

Dalälven

 

Österdalälven

 

1 februari 2032

 

Tämnarån

 

Tämnarån

 

1 februari 2022

 

Norrström

 

Sverkestaån

 

1 september 2035

 

Norrström

 

Hedströmmen

 

1 september 2025

 

Norrström

 

Teen uppströms

 

1 februari 2038

 

Norrström

 

Dyltaån

 

1 februari 2031

 

Norrström

 

Borsån

 

1 februari 2033

 

Norrström

 

Svartån till Hjälmaren

 

1 februari 2036

 

Norrström

 

Hjälmaren

 

1 september 2036

 

Norrström

 

Eksågsån

 

1 september 2037

 

Norrström

 

Fyrisån

 

1 september 2024

 

Norrström

 

Kolbäcksån nedre

 

1 september 2027

 

Norrström

 

Kolbäcksån övre

 

1 september 2028

 

Norrström

 

Örsundaån

 

1 september 2024

 

Norrström

 

Svartån till Mälaren

 

1 september 2024

 

Norrström

 

Sagån

 

1 september 2024

 

Norrström

 

Nedre Arbogaån

 

1 februari 2035

 

Tyresån

 

Tyresån

 

1 februari 2022

 

Trosaån

 

Trosaån

 

1 februari 2022

 

Nyköpingsån

 

Nyköpingsån

 

1 februari 2024

 

Kilaån

 

Kilaån

 

1 februari 2022

 

Kustavrinningsområde 16

 

Norr Bråviken

 

1 februari 2024

 

Motala ström

 

Stångån

 

1 september 2030

 

Motala ström

 

Huskvarnaån

 

1 februari 2032

 

Motala ström

 

Motala ströms huvudfåra

 

1 februari 2030

 

Motala ström

 

Svartån uppströms Roxen

 

1 februari 2031

 

Motala ström

 

Hällestadsån uppströms Glan

 

1 september 2031

 

Motala ström

 

Vättern norra

 

1 februari 2026

 

Motala ström

 

Vättern södra

 

1 februari 2026

 

Söderköpingsån

 

Söderköpingsån

 

1 februari 2024

 

Kustavrinningsområde 14

 

Mellan Söderköpingsån och Vindån

 

1 februari 2024

 

Vindån

 

Vindån

 

1 februari 2024

 

Storån

 

Storån

 

1 februari 2035

 

Kustavrinningsområde 18

 

Mellan Storån och Botorpsströmmen

 

1 februari 2035

 

Botorpsströmmen

 

Botorpsströmmen

 

1 september 2036

 

Marströmmen

 

Marströmmen

 

1 februari 2035

 

Virån

 

Virån

 

1 september 2034

 

Emån

 

Silverån

 

1 september 2027

 

Emån

 

Emån nedströms Gårdvedaån

 

1 februari 2027

 

Emån

 

Gårdvedaån

 

1 februari 2027

 

Emån

 

Emån uppströms Gårdvedaån

 

1 september 2027

 

Alsterån

 

Alsterån

 

1 september 2026

 

Ljungbyån

 

Ljungbyån

 

1 februari 2035

 

Hagbyån

 

Hagbyån

 

1 februari 2036

 

Bruatorpsån

 

Bruatorpsån

 

1 februari 2036

 

Lyckebyån

 

Lyckebyån

 

1 september 2034

 

Kustavrinningområde 9

 

Fylletorpsån

 

1 februari 2037

 

Nättrabyån

 

Nättrabyån

 

1 februari 2037

 

Kustavrinningsområde 2

 

Listerbyån

 

1 februari 2037

 

Ronnebyån

 

Ronnebyån

 

1 september 2035

 

Vierydsån

 

Vierydsån

 

1 september 2032

 

Bräkneån

 

Bräkneån

 

1 februari 2024

 

Kustavrinningsområde 15

 

Hällarydsån

 

1 februari 2024

 

Mieån

 

Mieån

 

1 september 2022

 

Mörrumsån

 

Mörrumsån uppströms Helgasjön

 

1 september 2025

 

Mörrumsån

 

Mörrumsån mellan Åsnen och Helgasjön

 

1 februari 2025

 

Mörrumsån

 

Mörrumsån nedströms Åsnen

 

1 februari 2025

 

Skräbeån

 

Skräbeån

 

1 september 2024

 

Helge å

 

Vramsån

 

1 september 2028

 

Helge å

 

Almaån

 

1 september 2028

 

Helge å

 

Helge å

 

1 februari 2028

 

Kustavrinningsområde 13

 

Österlen

 

1 september 2024

 

Kävlingeån

 

Kävlingeån

 

1 september 2024

 

Vege å

 

Vege å

 

1 september 2024

 

Rönne å

 

Rönne å

 

1 februari 2022

 

Stensån

 

Stensån

 

1 februari 2022

 

Lagan

 

Härån

 

1 februari 2034

 

Lagan

 

Lagan nedströms Ängabäck

 

1 februari 2031

 

Lagan

 

Lagan uppströms Ängabäck

 

1 september 2032

 

Lagan

 

Toftaån

 

1 september 2033

 

Lagan

 

Krokån och Vänneån

 

1 september 2031

 

Lagan

 

Lagan biflöden nedströms Ängabäck

 

1 september 2031

 

Lagan

 

Bolmån

 

1 februari 2033

 

Genevadsån

 

Genevadsån

 

1 september 2022

 

Fylleån

 

Fylleån

 

1 september 2022

 

Nissan

 

Kilan

 

1 februari 2029

 

Nissan

 

Nissan uppströms Färgaryd

 

1 september 2029

 

Nissan

 

Nissan nedströms Färgaryd

 

1 februari 2029

 

Suseån

 

Suseån

 

1 september 2022

 

Ätran

 

Ätran samt Högvadsån

 

1 september 2025

 

Ätran

 

Ätran biflöden från Fegen

 

1 september 2028

 

Ätran

 

Ätran uppströms Högvadsån

 

1 februari 2028

 

Ätran

 

Assman uppströms Ätran

 

1 februari 2029

 

Kustavrinningsområde 11

 

Tvååkersån m.fl.

 

1 februari 2022

 

Viskan

 

Viskan

 

1 september 2030

 

Kustavrinningsområde 19

 

Mellan Viskan och Rolfsån

 

1 februari 2028

 

Rolfsån

 

Rolfsån

 

1 september 2022

 

Kungsbackaån

 

Kungsbackaån

 

1 september 2024

 

Kustavrinningsområde 8

 

Mellan Onsalahalvön och Göta älv

 

1 februari 2024

 

Göta älv

 

Alsterälven

 

1 februari 2031

 

Göta älv

 

Visman

 

1 september 2031

 

Göta älv

 

Forsnäsån

 

1 februari 2034

 

Göta älv

 

Åmålsån

 

1 september 2034

 

Göta älv

 

Råmmån och Sjöråsån

 

1 februari 2034

 

Göta älv

 

Borgvikeälven

 

1 september 2034

 

Göta älv

 

Mölndalsån

 

1 februari 2025

 

Göta älv

 

Nossan

 

1 september 2033

 

Göta älv

 

Vänern mindre tillflöden

 

1 februari 2034

 

Göta älv

 

Dalbergsån

 

1 februari 2034

 

Kustavrinningsområde 6

 

Mellan Göta älv och Bäveån

 

1 februari 2022

 

Upperudsälven

 

Upperudsälven 1

 

1 februari 2032

 

Upperudsälven

 

Upperudsälven 2

 

1 september 2032

 

Upperudsälven

 

Upperudsälven 3

 

1 september 2032

 

Upperudsälven

 

Upperudsälven 4

 

1 september 2032

 

Byälven

 

Byälven 2

 

1 september 2036

 

Byälven

 

Byälven 3

 

1 februari 2037

 

Byälven

 

Byälven 4

 

1 september 2037

 

Byälven

 

Byälven 1

 

1 februari 2036

 

Norsälven

 

Norsälven nedströms Övre Fryken

 

1 februari 2035

 

Norsälven

 

Norsälven uppströms Övre Fryken

 

1 september 2035

 

Klarälven

 

Kvarntorpsån

 

1 februari 2028

 

Klarälven

 

Årosälven

 

1 september 2028

 

Klarälven

 

Tjärnsälven

 

1 februari 2028

 

Klarälven

 

Klarälven

 

1 september 2027

 

Gullspångsälven

 

Svartälven biflöden

 

1 september 2026

 

Gullspångsälven

 

Storforsälven

 

1 februari 2027

 

Gullspångsälven

 

Lungälven och Bjurbäcksälven

 

1 september 2024

 

Gullspångsälven

 

Svartälven övre

 

1 februari 2025

 

Gullspångsälven

 

Sikforsån

 

1 september 2025

 

Gullspångsälven

 

Gullspångsälven nedre

 

1 februari 2024

 

Tidan

 

Ösan uppströms Östen

 

1 februari 2030

 

Tidan

 

Tidan uppströms Östen

 

1 februari 2030

 

Tidan

 

Tidan biflöden till Stråken

 

1 februari 2030

 

Tidan

 

Tidan nedströms Östen

 

1 februari 2030

 

Lidan

 

Lidan

 

1 september 2033

 

Säveån

 

Säveån

 

1 september 2029

 

Göta älv nedströms Vänern

 

Göta älvs huvudfåra

 

1 februari 2033

 

Bäveån

 

Bäveån

 

1 februari 2024

 

Örekilsälven

 

Örekilsälven

 

1 februari 2022

 

Enningdalsälven

 

Enningdalsälven

 

1 februari 2022

 

Nea

 

Nea

 

1 februari 2026

 

Kustavrinningsområde 5

 

Gotland nordost

 

1 februari 2022

 

Fjällavrinningsområde 3

 

Avrinning till Norge inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

 

1 februari 2024

 

Kustavrinningsområde 17

 

Avrinning till Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

 

1 februari 2025

 

Fjällavrinningsområde 2

 

Avrinning till Norge inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

 

1 februari 2028

 

Kustavrinningsområde 4

 

Avrinning till Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

 

1 februari 2024

 

Fjällavrinningsområde 1

 

Avrinning till Norge inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

 

1 februari 2027

 

Kustavrinningsområde 7

 

Avrinning till Östersjön inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

 

1 februari 2022

 

Kustavrinningsområde 12

 

Avrinning till Västerhavet inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

 

1 februari 2022

 

Kustavrinningsområde 3

 

Avrinning till Östersjön och Västerhavet inom domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

 

1 februari 2024

 

SFS 2023:4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1388

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999, då vattenrättsförordningen (1983:788) och vattenboksförordningen (1983:789) skall upphöra att gälla.

SFS 2000:332

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2003:433

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2003.

SFS 2005:1158

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:168

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet.

SFS 2010:961

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2011:30

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2011:630

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:1173

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2014.

SFS 2016:725

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2016.

SFS 2017:975

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2018:253

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:2102

Denna förordning träder i kraft d. 11 jan. 2019.

SFS 2020:641

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.

SFS 2020:664

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2020.

SFS 2023:4

Denna förordning träder i kraft d. 30 jan. 2023.

Anmärkt författning:

Lag (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.