Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Avfallsförordning (2001:1063)

Denna förordning upphör enligt F (2011:927) att gälla den 9 augusti 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:927).

Utfärdad den 6 december 2001.
Utkom från trycket den 14 december 2001

Denna förordning gäller avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som meddelats med stöd av andra förordningar. Om annat inte är särskilt angivet, gäller de bestämmelserna framför bestämmelserna i denna förordning.

Definitioner

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken.

Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över vilket avfall som hör till varje kategori finns i bilaga 2 till denna förordning.

<kgp:refblock>

Ang. bilagorna 1 och 2 se SFS 2001:1063, 2006:59 (bilaga 2).

</kgp:refblock>

I denna förordning avses med

farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning,

brännbart avfall: sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat,

organiskt avfall: sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall,

insamling av avfall: uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport,

återvinning av avfall: förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning,

bortskaffande av avfall: förfaranden som anges i bilaga 5 till denna förordning,

deponering: bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi, och

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG2) .

1)

EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

2)

EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 (Celex 32008L0112).

<kgp:refblock>

Ang. bilagorna 3–5 se SFS 2001:1063, 2005:628 (bilaga 5).

Ang. begreppet farligt avfall, se C-318/98 Fornasar, p. 45 f och C-194/01 kommissionen/Österrike, p. 72 f.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1213

Med deponi avses i denna förordning upplagsplats för avfall.

Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall

 1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,

 2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller

 3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning

 1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,

 2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, eller

 3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.

Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

Med batteri avses i denna förordning en källa till elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi.

SFS 2008:838

Tillämpningsområde

En central tillsynsmyndighet som anges i 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får inom sitt tillsynsområde meddela föreskrifter om att bestämmelserna om farligt avfall i denna förordning ska tillämpas också på slag av avfall som inte är farligt avfall enligt bilaga 2. Sådana föreskrifter får endast avse krav som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt och endast avse avfall som har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3. Innan föreskrifterna meddelas, ska myndigheten höra övriga berörda tillsynsmyndigheter.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst avfall som omfattas av denna förordning inte ska anses som farligt avfall. En sådan dispens får ges endast om det finns särskilda skäl och innehavaren visar att avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. En kopia av länsstyrelsens beslut om dispens ska sändas till den ansvariga centrala tillsynsmyndigheten.

<kgp:refblock>

Se anm. vid 3 och 4 §§.

</kgp:refblock>

SFS 2011:35

Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

I fråga om radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220) gäller bestämmelser som meddelats med stöd av den lagen framför bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelserna om farligt avfall i 21, 27, 34, 41, 43 och 44 §§ skall inte tillämpas

 1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken,

 2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller

 3. på hantering av kasserad ammunition, kasserade fyrverkeripjäser och andra kasserade sprängämnen (avfallstyper 16 04 01*, 16 04 02* och 16 04 03* i bilaga 2).

I fall som avses i första stycket 1 skall inte heller 42 § tillämpas.

<kgp:refblock>

Se anm. vid 3 §.

</kgp:refblock>

Den kommunala renhållningsordningen

Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vad renhållningsordningens avfallsplan skall innehålla.

I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall.

<kgp:refblock>

Avgöranden från EG-domstolen ang. avfallsplaner, se anm. vid MB 15:11.

</kgp:refblock>

Bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

SFS 2005:357

Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.

SFS 2004:556

Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfallsplanerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

Till sammanställningen skall fogas en analys av kapaciteten för avfallsbehandling inom länet. Analysen skall avse förutsättningarna för att i fråga om det avfall som uppkommer och som inte kan bli föremål för återanvändning behandla avfallet genom materialåtervinning, energiåtervinning, förbränning och deponering med prioritet i denna ordning. Om det behövs för att åtgärda en befintlig eller förutsebar kapacitetsbrist eller för att tydliggöra ett befintligt eller förutsebart kapacitetsöverskott när det gäller en viss behandlingsmetod, skall länsstyrelsen samråda med berörda kommuner, näringsidkare och andra länsstyrelser.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen i övrigt skall utformas.

SFS 2004:556

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

[Upphävd g. F (2006:1183).]

SFS 2006:1183

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

Detta gäller inte i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall meddela föreskrifter om vilka ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.

Bestämmelserna i 15–17 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

Bestämmelserna i 14–17 §§ gäller i den mån inte annat följer av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Hantering av brännbart och organiskt avfall

Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket.

Bestämmelser med förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

<kgp:refblock>

F (2001:512) om deponering av avfall, ändr. g. F:ar 2001:1078, 2005:424, 2008:724, 839.

Ang. möjligheten att tillämpa striktare regler än de som följer av gemenskapsrätten, se C-6/03 Deponiezweckverband Eiterköpfe, p. 58 f. Ang. särskild avgift för deponering av avfall, se C-172/08 Pontina Ambiente, p. 32 ff.

</kgp:refblock>

Hantering av farligt avfall

Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

Om olika slag av farligt avfall har blandats med varandra eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material, skall de olika slagen av avfall separeras från varandra och från andra ämnen och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Trots vad som sägs i första och andra styckena, får olika avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen eller material, om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning eller det annars görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

Varje kommun skall svara för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Första stycket gäller inte om annat föreskrivits med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken.

SFS 2004:556

Kommunen får meddela föreskrifter om hantering och sortering av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall.

SFS 2004:556

Bortskaffande av kvicksilveravfall

Rubriken införd g. SFS2005-0628

Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver och som inte är slutligt deponerat i enlighet med tillstånd meddelat med stöd av miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken ska bortskaffas på det sätt som anges i D 16 i bilaga 5.

Första stycket gäller inte sådant avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver3) .

3)

EUT L 304, 14.11.2008, s. 75 (Celex 32008R1102).

SFS 2009:15

Från och med den 1 januari 2010 får Naturvårdsverket i det enskilda fallet medge dispens från förbudet i 21 c §, om föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som oskäligt. Om avfallet innehåller mer än 1 viktprocent kvicksilver får dispens medges endast om det finns synnerliga skäl eller om det är fråga om så små mängder avfall att föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som uppenbart oskäligt.

SFS 2005:628

Hantering av avfall från fartyg i hamn

Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Detta gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn.

Hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska

 1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt från annat avfall, och

 2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska batteriet vid tillämpningen av första stycket 1 avlägsnas från den andra varan.

Bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

<kgp:refblock>

Förutv. 23 § nu 24 §.

</kgp:refblock>

SFS 2008:838

Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller eller utgörs av batterier ska se till att avfallet inte bränns eller deponeras utan att

 1. vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att hanteras skilt från batteriavfallet i övrigt, och

 2. de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för att nå de mål för särskilt omhändertagande och återvinning som anges i 8 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

SFS 2008:838

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan ske på ett sätt som är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt.

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter som behövs till följd av bilaga II till direktiv 2002/96/EG.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 23 §

Förutv. 24 § nu 25 §.

</kgp:refblock>

SFS 2005:211

Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter får återvinnas, fragmenteras, förbrännas, deponeras eller bortskaffas på annat sätt endast om

 1. produkterna har förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och

 2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/934) och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

  4)

  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

Certifieringen ska avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.

Första stycket gäller inte om förbehandling skett utanför Sverige på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2002/96/EG.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på certifiering.

SFS 2011:821

Tillståndsplikt för transport av avfall

Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

Tillstånd krävs dock inte för transport för återanvändning av avfall som inte är farligt avfall.

Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer, och som inte har tillstånd enligt 26 §, får inte utan särskilt tillstånd själv transportera det farliga avfallet om den mängd som transporteras i fråga om något av följande avfallsslag uppgår till mer än

 1. 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,

 2. 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,

 3. 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,

 4. 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,

 5. 300 kilogram använt köldmedium per transport,

 6. 300 kilogram avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, eller

 7. sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall per år.

Särskilt tillstånd enligt första stycket krävs även för att transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ gäller inte för

 1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 2),

 2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i bilaga 2),

 3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 2),

 4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i bilaga 2),

 5. avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 2).

<kgp:refblock>

Se anm. vid 3 §.

</kgp:refblock>

Tillstånd som avses i 26 eller 27 § får beviljas endast sådana sökande som

 1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt transportera det avfall som avses med ansökan, och

 2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.

Frågor om tillstånd enligt 26 eller 27 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall meddela närmare föreskrifter om sådana villkor.

Ett tillstånd att transportera farligt avfall kan avse ett visst slag av farligt avfall eller farligt avfall i allmänhet. Tillståndet skall meddelas för viss tid, längst fem år.

Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 26 och 27 §§ till den kommunala nämnd som utövar tillsyn över transporten.

Anmälningsplikt för transport av avfall

Den som avser att transportera farligt avfall skall anmäla detta till länsstyrelsen om

 1. avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och avfallet inte skall transporteras av någon som har tillstånd enligt 26 eller 27 §, eller

 2. transporten avser avfall som anges i 28 §.

Anmälan enligt första stycket skall göras vart femte år så länge transporterna utförs.

Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall meddela föreskrifter om att anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 26 §. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

Länsstyrelsen skall underrätta den kommunala nämnden om anmälan enligt 34 och 35 §§.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer återvinning eller bortskaffande av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

En verksamhet som omfattas av tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller 26, 27, 34 eller 35 § i denna förordning behöver dock inte anmälas särskilt enligt första stycket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.

Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd m.m.

Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 eller 37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller har undantagits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet.

Transportdokument

För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om transportdokument i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.5)

5)

EUT L 190, 12.7.2007, s. 1 (Celex 32006R1013).

<kgp:refblock>

Ang. nämnda förordning se EUT L 190, 12.7.2007, s. 1 (Celex 32006R1013).

</kgp:refblock>

SFS 2007:381

För varje transport av farligt avfall inom Sverige skall en avsändare upprätta ett transportdokument. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren.

Kravet på transportdokument enligt första stycket gäller inte för transporter som är undantagna från tillståndsplikt enligt 27 §.

Naturvårdsverket får efter att ha hört övriga berörda tillsynsmyndigheter meddela föreskrifter om utformningen och handläggningen av transportdokument som avses i första stycket.

Uppgifter om avfall och avfallshantering

Den som bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas skall föra anteckningar om

 1. den mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen,

 2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används för olika slag av avfall,

 3. varifrån avfallet kommer, och

 4. var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas.

Anteckningarna i fråga om farligt avfall skall bevaras i minst fem år.

I fråga om hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en verksamhet som avses i 24 eller 42 § att, utöver det som följer av 42 §, föra anteckningar som gör det möjligt att bedöma hur hanteringen bidrar till att nå de mål som anges i bilaga 3 till förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

SFS 2009:1213

Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteckningar om

 1. den mängd avfall som uppkommer årligen,

 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och

 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.

Den som transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om

 1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,

 2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,

 3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och

 4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

Anteckningarna skall bevaras i minst ett år.

Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 42–44 §§ skall efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten.

Dumpning

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbalken. En sådan dispens ska avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om dispens.

SFS 2011:633

Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra Naturvårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sveriges geologiska undersökning.

SFS 2011:633

Föreskrifter för Försvarsmakten m.fl.

Generalläkaren får efter att ha hört Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap. miljöbalken och bestämmelserna i denna förordning i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk får inom sina ansvarsområden meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2011:633

Tillsyn och ansvar

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

SFS 2011:35

Om det vid hantering av farligt avfall uppkommit skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter eller om det finns risk för sådana skador, får den ansvariga tillsynsmyndigheten trots bestämmelserna i denna förordning meddela de beslut om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana skador.

Avgifter

Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.

<kgp:refblock><kgp:law-ref>

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002 då renhållningsförordningen (1998:902) och förordningen (1996:971) om farligt avfall upphör att gälla.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före d. 1 jan. 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med d. 31 dec. 2002 utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast d. 31 dec. 2002 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före d. 1 jan. 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med d. 31 dec. 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast d. 31 dec. 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.

4. Tillstånd, beslut, dispenser, medgivanden, villkor eller registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta att gälla, om de har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i renhållningsförordningen (1998:902), förordningen (1996:971) om farligt avfall eller motsvarande bestämmelser i andra förordningar eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. Besluten skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i avfallsförordningen, om det inte följer något annat av förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Besluten om mellanlagring, bortskaffande eller återvinning, som inte avser ställande av säkerhet, skall anses meddelade med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om inte något annat följer av den förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

</kgp:law-ref>

F (2002:1060) om avfallsförbränning, ändr. g. F:ar 2006:315, 1113, 2008:840Lag (1999:673) om skatt på avfall, ändr. g. Lagar 1999:1321, 2000:1429, 2001:904, 960, 2002:428, 998, 2005:962, 2008:242F (1999:1218) i samma ämne, ändr. g. F 2003:1012.

Ang. beskattning av avfall, som deponerats före ikraftträdandet av lagen om skatt på avfall men omdeponerats därefter R 2002:38 – Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) ej skattepliktig deponering eller förvaring R 2003:42 – Ang. klassificering av pannor i kraftvärmeanläggning (förhandsavgörande av EG-domstolen) H 2009:194.

Ang. begreppen avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning, se C-251/07 Gävle Kraftvärme, C-317/07 Lahti Energia, p. 18 ff, C-209/09 Lahti Energia, p. 17 ff.

</kgp:refblock>

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER

Q 1

 

Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan.

 

Q 2

 

Produkter som inte uppfyller uppställda krav.

 

Q 3

 

Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.

 

Q 4

 

Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.

 

Q 5

 

Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare).

 

Q 6

 

Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer).

 

Q 7

 

Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter).

 

Q 8

 

Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder).

 

Q 9

 

Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter).

 

Q 10

 

Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån).

 

Q 11

 

Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopoljor).

 

Q 12

 

Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB).

 

Q 13

 

Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

 

Q 14

 

Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet).

 

Q 15

 

Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering.

 

Q 16

 

Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

 

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1

INLEDNING

1. De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Följande steg skall följas för att identifiera en viss typ av avfall i förteckningen:

1.1 Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i kapitel 01–12 eller 17–20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa kapitel). En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i olika kapitel. Anm.: Förpackningsavfall som samlats in separat (även blandningar av olika förpackningsmaterial) skall klassificeras i 15 01, inte i 20 01.

1.2 Om ingen lämplig avfallstyp återfinns i kapitel 01–12 eller 17–20 skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 13, 14 eller 15.

1.3 Om ingen av dessa avfallstyper är tillämplig skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.

1.4 Om avfallet inte heller återfinns i kapitel 16 skall kod 99 (annat avfall) användas i den del av förteckningen som motsvarar den verksamhet som identifierats i 1.1.

2. Avfall i förteckningen som betecknas med en asterisk '*' är farligt avfall.

3. I denna förordning avses med farligt ämne: ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och senare ändringar av detta direktiv; tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen.

4. Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3.

5. Definitionen av farligt avfall gäller inte rena legeringar som inte är förorenade med farliga ämnen. För avfall som redan är upptaget i denna förteckning skall den nuvarande klassificeringen bibehållas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel

 
 

01

 

Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral

 

02

 

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

 

03

 

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

 

04

 

Avfall från läder-, päls- och textilindustri

 

05

 

Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

 

06

 

Avfall från oorganisk-kemiska processer

 

07

 

Avfall från organisk-kemiska processer

 

08

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

 

09

 

Avfall från fotografisk industri

 

10

 

Avfall från termiska processer

 

11

 

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

 

12

 

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

 

13

 

Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor, 05 och 12)

 

14

 

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

 

15

 

Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

 

16

 

Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

 

17

 

Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

 

18

 

Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

 

19

 

Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

 

20

 

Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), även separat insamlade fraktioner

 

01

 

AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

 

01 01

 

Avfall från mineralbrytning

 

01 01 01

 

Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

 

01 01 02

 

Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

 

01 03

 

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

 

01 03 04*

 

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

 

01 03 05*

 

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

 

01 03 06

 

Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

 

01 03 07*

 

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

 

01 03 08

 

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

 

01 03 09

 

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07

 

01 03 99

 

Annat avfall

 

01 04

 

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

 

01 04 07*

 

Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

 

01 04 08

 

Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

 

01 04 09

 

Kasserad sand och lera

 

01 04 10

 

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

 

01 04 11

 

Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

 

01 04 12

 

Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

 

01 04 13

 

Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

 

01 04 99

 

Annat avfall

 

01 05

 

Borrslam och annat borravfall

 

01 05 04

 

Slam och avfall från borrning efter sötvatten

 

01 05 05*

 

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

 

01 05 06*

 

Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

 

01 05 07

 

Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

 

01 05 08

 

Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

 

01 05 99

 

Annat avfall

 

02

 

AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

 

02 01

 

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske

 

02 01 01

 

Slam från tvättning och rengöring

 

02 01 02

 

Vävnadsdelar från djur

 

02 01 03

 

Växtdelar

 

02 01 04

 

Plastavfall (utom förpackningar)

 

02 01 06

 

Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

 

02 01 07

 

Skogsbruksavfall

 

02 01 08*

 

Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

 

02 01 09

 

Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

 

02 01 10

 

Metallavfall

 

02 01 99

 

Annat avfall

 

02 02

 

Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung

 

02 02 01

 

Slam från tvättning och rengöring

 

02 02 02

 

Vävnadsdelar från djur

 

02 02 03

 

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

02 02 04

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

02 02 99

 

Annat avfall

 

02 03

 

Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

 

02 03 01

 

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

 

02 03 02

 

Konserveringsmedelsavfall

 

02 03 03

 

Avfall från vätskeextraktion

 

02 03 04

 

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

02 03 05

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

02 03 99

 

Annat avfall

 

02 04

 

Avfall från sockertillverkning

 

02 04 01

 

Jord från rengöring och tvättning av betor

 

02 04 02

 

Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

 

02 04 03

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

02 04 99

 

Annat avfall

 

02 05

 

Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

 

02 05 01

 

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

02 05 02

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

02 05 99

 

Annat avfall

 

02 06

 

Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

 

02 06 01

 

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

02 06 02

 

Konserveringsmedelsavfall

 

02 06 03

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

02 06 99

 

Annat avfall

 

02 07

 

Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

 

02 07 01

 

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

 

02 07 02

 

Avfall från spritdestillation

 

02 07 03

 

Avfall från kemisk behandling

 

02 07 04

 

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

02 07 05

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

02 07 99

 

Annat avfall

 

03

 

AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

 

03 01

 

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

 

03 01 01

 

Bark- och korkavfall

 

03 01 04*

 

Spån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller farliga ämnen

 

03 01 05

 

Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

 

03 01 99

 

Annat avfall

 

03 02

 

Avfall från träskyddsbehandling

 

03 02 01*

 

Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

 

03 02 02*

 

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

 

03 02 03*

 

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

 

03 02 04*

 

Oorganiska träskyddsmedel

 

03 02 05*

 

Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

 

03 02 99

 

Andra träskyddsmedel

 

03 03

 

Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp

 

03 03 01

 

Bark- och träavfall

 

03 03 02

 

Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

 

03 03 05

 

Slam från avsvärtning av returpapper

 

03 03 07

 

Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

 

03 03 08

 

Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

 

03 03 09

 

Kalkslamsavfall

 

03 03 10

 

Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning

 

03 03 11

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10

 

03 03 99

 

Annat avfall

 

04

 

AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

 

04 01

 

Avfall från läder- och pälsindustri

 

04 01 01

 

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

 

04 01 02

 

Avfall från kalkbehandling

 

04 01 03*

 

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

 

04 01 04

 

Kromhaltiga garvmedel

 

04 01 05

 

Kromfria garvmedel

 

04 01 06

 

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

 

04 01 07

 

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

 

04 01 08

 

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

 

04 01 09

 

Avfall från beredning och färdigbearbetning

 

04 01 99

 

Annat avfall

 

04 02

 

Avfall från textilindustri

 

04 02 09

 

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

 

04 02 10

 

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

 

04 02 14*

 

Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

 

04 02 15

 

Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

 

04 02 16*

 

Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

 

04 02 17

 

Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

 

04 02 19*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

04 02 20

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19

 

04 02 21

 

Oförädlade textilfibrer

 

04 02 22

 

Förädlade textilfibrer

 

04 02 99

 

Annat avfall

 

05

 

AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS

 

05 01

 

Avfall från raffinering av petroleum

 

05 01 02*

 

Slam från avsaltning

 

05 01 03*

 

Bottenslam från tankar

 

05 01 04*

 

Surt alkylslam

 

05 01 05*

 

Oljespill

 

05 01 06*

 

Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

 

05 01 07*

 

Sur tjära

 

05 01 08*

 

Andra former av tjära

 

05 01 09*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

05 01 10

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09

 

05 01 11*

 

Avfall från rening av bränslen med baser

 

05 01 12*

 

Oljehaltiga syror

 

05 01 13

 

Slam från matarvatten

 

05 01 14

 

Avfall från kyltorn

 

05 01 15*

 

Förbrukad filterlera

 

05 01 16

 

Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

 

05 01 17

 

Bitumen

 

05 01 99

 

Annat avfall

 

05 06

 

Avfall från kolpyrolys

 

05 06 01*

 

Sur tjära

 

05 06 03*

 

Andra former av tjära

 

05 06 04

 

Avfall från kyltorn

 

05 06 99

 

Annat avfall

 

05 07

 

Avfall från rening och transport av naturgas

 

05 07 01*

 

Kvicksilverhaltigt avfall

 

05 07 02

 

Svavelhaltigt avfall

 

05 07 99

 

Annat avfall

 

06

 

AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

 

06 01

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror

 

06 01 01*

 

Svavelsyra och svavelsyrlighet

 

06 01 02*

 

Saltsyra

 

06 01 03*

 

Fluorvätesyra

 

06 01 04*

 

Fosforsyra och fosforsyrlighet

 

06 01 05*

 

Salpetersyra och salpetersyrlighet

 

06 01 06*

 

Andra syror

 

06 01 99

 

Annat avfall

 

06 02

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser

 

06 02 01*

 

Kalciumhydroxid

 

06 02 03*

 

Ammoniumhydroxid

 

06 02 04*

 

Natrium- och kaliumhydroxid

 

06 02 05*

 

Andra baser

 

06 02 99

 

Annat avfall

 

06 03

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider

 

06 03 11*

 

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

 

06 03 13*

 

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

 

06 03 14

 

Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13

 

06 03 15*

 

Metalloxider som innehåller tungmetaller

 

06 03 16

 

Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

 

06 03 99

 

Annat avfall

 

06 04

 

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03

 

06 04 03*

 

Arsenikhaltigt avfall

 

06 04 04*

 

Kvicksilverhaltigt avfall

 

06 04 05*

 

Avfall som innehåller andra tungmetaller

 

06 04 99

 

Annat avfall

 

06 05

 

Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället

 

06 05 02*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

06 05 03

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 06 05 02

 

06 06

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser

 

06 06 02*

 

Avfall som innehåller farliga sulfider

 

06 06 03

 

Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

 

06 06 99

 

Annat avfall

 

06 07

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår

 

06 07 01*

 

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

 

06 07 02*

 

Aktivt kol från klorproduktion

 

06 07 03*

 

Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

 

06 07 04*

 

Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen

 

06 07 99

 

Annat avfall

 

06 08

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat

 

06 08 02*

 

Avfall som innehåller farliga klorsilaner

 

06 08 99

 

Annat avfall

 

06 09

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår

 

06 09 02

 

Fosforslagg

 

06 09 03*

 

Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen

 

06 09 04

 

Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03

 

06 09 99

 

Annat avfall

 

06 10

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel

 

06 10 02*

 

Avfall som innehåller farliga ämnen

 

06 10 99

 

Annat avfall

 

06 11

 

Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel

 

06 11 01

 

Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid

 

06 11 99

 

Annat avfall

 

06 13

 

Annat avfall från oorganiska kemiska processer

 

06 13 01*

 

Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider

 

06 13 02*

 

Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

 

06 13 03

 

Kimrök

 

06 13 04*

 

Avfall från asbestbearbetning

 

06 13 05*

 

Sot

 

06 13 99

 

Annat avfall

 

07

 

AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

 

07 01

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier

 

07 01 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 01 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 01 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 01 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 01 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 01 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 01 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 01 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 01 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11

 

07 01 99

 

Annat avfall

 

07 02

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

 

07 02 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 02 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 02 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 02 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 02 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 02 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 02 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 02 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 02 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11

 

07 02 13

 

Plastavfall

 

07 02 14*

 

Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

 

07 02 15

 

Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14

 

07 02 16*

 

Avfall som innehåller farliga silikoner

 

07 02 17

 

Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16

 

07 02 99

 

Annat avfall

 

07 03

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)

 

07 03 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 03 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 03 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 03 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 03 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 03 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 03 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 03 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 03 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11

 

07 03 99

 

Annat avfall

 

07 04

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider

 

07 04 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 04 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 04 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 04 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 04 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 04 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 04 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 04 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 04 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11

 

07 04 13*

 

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

 

07 04 99

 

Annat avfall

 

07 05

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter

 

07 05 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 05 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 05 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 05 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 05 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 05 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 05 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 05 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 05 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11

 

07 05 13*

 

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

 

07 05 14

 

Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13

 

07 05 99

 

Annat avfall

 

07 06

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

 

07 06 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 06 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 06 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 06 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 06 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 06 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 06 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 06 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 06 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11

 

07 06 99

 

Annat avfall

 

07 07

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats

 

07 07 01*

 

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

07 07 03*

 

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 07 04*

 

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

07 07 07*

 

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

07 07 08*

 

Andra destillations- och reaktionsrester

 

07 07 09*

 

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 07 10*

 

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

07 07 11*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

07 07 12

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11

 

07 07 99

 

Annat avfall

 

08

 

AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

 

08 01

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack

 

08 01 11*

 

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 01 12

 

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

 

08 01 13*

 

Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 01 14

 

Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13

 

08 01 15*

 

Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 01 16

 

Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15

 

08 01 17*

 

Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 01 18

 

Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17

 

08 01 19*

 

Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 01 20

 

Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

 

08 01 21*

 

Avfall från färg- och lackborttagningsmedel

 

08 01 99

 

Annat avfall

 

08 02

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)

 

08 02 01

 

Pulverlackavfall

 

08 02 02

 

Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

 

08 02 03

 

Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

 

08 02 99

 

Annat avfall

 

08 03

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg

 

08 03 07

 

Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

 

08 03 08

 

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

 

08 03 12*

 

Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen

 

08 03 13

 

Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

 

08 03 14*

 

Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen

 

08 03 15

 

Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14

 

08 03 16*

 

Etsbad

 

08 03 17*

 

Toneravfall som innehåller farliga ämnen

 

08 03 18

 

Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17

 

08 03 19*

 

Dispergerad olja

 

08 03 99

 

Annat avfall

 

08 04

 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

 

08 04 09*

 

Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 04 10

 

Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

 

08 04 11*

 

Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 04 12

 

Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

 

08 04 13*

 

Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 04 14

 

Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13

 

08 04 15*

 

Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

08 04 16

 

Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15

 

08 04 17*

 

Hartsolja

 

08 04 99

 

Annat avfall

 

08 05

 

Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08

 

08 05 01*

 

Avfall som utgörs av isocyanater

 

09

 

AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI

 

09 01

 

Avfall från fotografisk industri

 

09 01 01*

 

Vattenbaserad framkallare och aktivator

 

09 01 02*

 

Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

 

09 01 03*

 

Lösningsmedelsbaserad framkallare

 

09 01 04*

 

Fixerbad

 

09 01 05*

 

Blekbad och blek-fixerbad

 

09 01 06*

 

Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället

 

09 01 07

 

Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar

 

09 01 08

 

Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar

 

09 01 10

 

Engångskameror utan batterier

 

09 01 11*

 

Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

 

09 01 12

 

Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11

 

09 01 13*

 

Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06

 

09 01 99

 

Annat avfall

 

10

 

AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

 

10 01

 

Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)

 

10 01 01

 

Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)

 

10 01 02

 

Flygaska från kolförbränning

 

10 01 03

 

Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

 

10 01 04*

 

Flygaska och pannaska från oljeförbränning

 

10 01 05

 

Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling

 

10 01 07

 

Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling

 

10 01 09*

 

Svavelsyra

 

10 01 13*

 

Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle

 

10 01 14*

 

Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

 

10 01 15

 

Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14

 

10 01 16*

 

Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

 

10 01 17

 

Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16

 

10 01 18*

 

Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

10 01 19

 

Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18

 

10 01 20*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

10 01 21

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20

 

10 01 22*

 

Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen

 

10 01 23

 

Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22

 

10 01 24

 

Sand från fluidiserade bäddar

 

10 01 25

 

Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk

 

10 01 26

 

Avfall från kylvattenbehandling

 

10 01 99

 

Annat avfall

 

10 02

 

Avfall från järn- och stålindustri

 

10 02 01

 

Avfall från slaggbehandling

 

10 02 02

 

Obehandlad slagg

 

10 02 07*

 

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 02 08

 

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07

 

10 02 10

 

Glödskal

 

10 02 11*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 02 12

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11

 

10 02 13*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 02 14

 

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13

 

10 02 15

 

Annat slam och andra filterkakor

 

10 02 99

 

Annat avfall

 

10 03

 

Avfall från aluminiumsmältverk

 

10 03 02

 

Anodrester

 

10 03 04*

 

Slagg från primär smältning

 

10 03 05

 

Aluminiumoxidavfall

 

10 03 08*

 

Saltslagg från sekundär smältning

 

10 03 09*

 

Svart slagg från sekundär smältning

 

10 03 15*

 

Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

 

10 03 16

 

Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15

 

10 03 17*

 

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

 

10 03 18

 

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17

 

10 03 19*

 

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

10 03 20

 

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19

 

10 03 21*

 

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

 

10 03 22

 

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21

 

10 03 23*

 

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 03 24

 

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23

 

10 03 25*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 03 26

 

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25

 

10 03 27*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 03 28

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27

 

10 03 29*

 

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen

 

10 03 30

 

Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29

 

10 03 99

 

Annat avfall

 

10 04

 

Avfall från blysmältverk

 

10 04 01*

 

Slagg från primär och sekundär smältning

 

10 04 02*

 

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

 

10 04 03*

 

Kalciumarsenat

 

10 04 04*

 

Stoft från rökgasrening

 

10 04 05*

 

Annat partikelformigt material och stoft

 

10 04 06*

 

Fast avfall från rökgasbehandling

 

10 04 07*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

10 04 09*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 04 10

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09

 

10 04 99

 

Annat avfall

 

10 05

 

Avfall från zinksmältverk

 

10 05 01

 

Slagg från primär och sekundär smältning

 

10 05 03*

 

Stoft från rökgasrening

 

10 05 04

 

Annat partikelformigt material och stoft

 

10 05 05*

 

Fast avfall från rökgasbehandling

 

10 05 06*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

10 05 08*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 05 09

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08

 

10 05 10*

 

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

 

10 05 11

 

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10

 

10 05 99

 

Annat avfall

 

10 06

 

Avfall från kopparsmältverk

 

10 06 01

 

Slagg från primär och sekundär smältning

 

10 06 02

 

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

 

10 06 03*

 

Stoft från rökgasrening

 

10 06 04

 

Annat partikelformigt material och stoft

 

10 06 06*

 

Fast avfall från rökgasbehandling

 

10 06 07*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

10 06 09*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 06 10

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09

 

10 06 99

 

Annat avfall

 

10 07

 

Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk

 

10 07 01

 

Slagg från primär och sekundär smältning

 

10 07 02

 

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

 

10 07 03

 

Fast avfall från rökgasbehandling

 

10 07 04

 

Annat partikelformigt material och stoft

 

10 07 05

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

10 07 07*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 07 08

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07

 

10 07 99

 

Annat avfall

 

10 08

 

Avfall från andra icke-järnsmältverk

 

10 08 04

 

Partikelformigt material och stoft

 

10 08 08*

 

Saltslagg från primär och sekundär smältning

 

10 08 09

 

Annan slagg

 

10 08 10*

 

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

 

10 08 11

 

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10

 

10 08 12*

 

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

 

10 08 13

 

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12

 

10 08 14

 

Anodrester

 

10 08 15*

 

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

10 08 16

 

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15

 

10 08 17*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 08 18

 

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17

 

10 08 19*

 

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

10 08 20

 

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19

 

10 08 99

 

Annat avfall

 

10 09

 

Avfall från järngjuterier

 

10 09 03

 

Ugnsslagg

 

10 09 05*

 

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

 

10 09 06

 

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05

 

10 09 07*

 

Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

 

10 09 08

 

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07

 

10 09 09*

 

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

10 09 10

 

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09

 

10 09 11*

 

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

 

10 09 12

 

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11

 

10 09 13*

 

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

 

10 09 14

 

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13

 

10 09 15*

 

Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen

 

10 09 16

 

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15

 

10 09 99

 

Annat avfall

 

10 10

 

Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier

 

10 10 03

 

Ugnsslagg

 

10 10 05*

 

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

 

10 10 06

 

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05

 

10 10 07*

 

Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

 

10 10 08

 

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07

 

10 10 09*

 

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

10 10 10

 

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

 

10 10 11*

 

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

 

10 10 12

 

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

 

10 10 13*

 

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

 

10 10 14

 

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

 

10 10 15*

 

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

 

10 10 16

 

Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges i 10 10 15

 

10 10 99

 

Annat avfall

 

10 11

 

Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter

 

10 11 03

 

Glasfiberavfall

 

10 11 05

 

Partikelformigt material och stoft

 

10 11 09*

 

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen

 

10 11 10

 

Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09

 

10 11 11*

 

Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

 

10 11 12

 

Annat glasavfall än det som anges i 10 10 11

 

10 11 13*

 

Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen

 

10 11 14

 

Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

 

10 11 15*

 

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 11 16

 

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15

 

10 11 17*

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 11 18

 

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 11 17

 

10 11 19*

 

Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

10 11 20

 

Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19

 

10 11 99

 

Annat avfall

 

10 12

 

Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial

 

10 12 01

 

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

 

10 12 03

 

Partikelformigt material och stoft

 

10 12 05

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

10 12 06

 

Kasserade formar

 

10 12 08

 

Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling)

 

10 12 09*

 

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 12 10

 

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09

 

10 12 11*

 

Avfall från glasering som innehåller tungmetaller

 

10 12 12

 

Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11

 

10 12 13

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

10 12 99

 

Annat avfall

 

10 13

 

Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

 

10 13 01

 

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

 

10 13 04

 

Avfall från bränning och släckning av kalk

 

10 13 06

 

Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)

 

10 13 07

 

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

10 13 09*

 

Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

 

10 13 10

 

Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09

 

10 13 11

 

Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10

 

10 13 12*

 

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

10 13 13

 

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12

 

10 13 14

 

Betongavfall och betongslam

 

10 13 99

 

Annat avfall

 

10 14

 

Avfall från krematorier

 

10 14 01*

 

Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

 

11

 

AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER

 

11 01

 

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering)

 

11 01 05*

 

Betningssyror

 

11 01 06*

 

Syror som inte anges på annan plats

 

11 01 07*

 

Betningsbaser

 

11 01 08*

 

Slam från fosfatering

 

11 01 09*

 

Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

 

11 01 10

 

Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09

 

11 01 11*

 

Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen

 

11 01 12

 

Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

 

11 01 13*

 

Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

 

11 01 14

 

Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

 

11 01 15*

 

Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen

 

11 01 16*

 

Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

 

11 01 98*

 

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

 

11 01 99

 

Annat avfall

 

11 02

 

Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår

 

11 02 02*

 

Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)

 

11 02 03

 

Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

 

11 02 05*

 

Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

 

11 02 06

 

Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05

 

11 02 07*

 

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

 

11 02 99

 

Annat avfall

 

11 03

 

Slam och fast avfall från härdning

 

11 03 01*

 

Cyanidhaltigt avfall

 

11 03 02*

 

Annat avfall

 

11 05

 

Avfall från varmförzinkning

 

11 05 01

 

Hård zink

 

11 05 02

 

Zinkaska

 

11 05 03*

 

Fast avfall från rökgasrening

 

11 05 04*

 

Förbrukat flussmedel

 

11 05 99

 

Annat avfall

 

12

 

AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER

 

12 01

 

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

 

12 01 01

 

Fil- och svarvspån av järnmetall

 

12 01 02

 

Stoft och partiklar av järnmetall

 

12 01 03

 

Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

 

12 01 04

 

Stoft och partiklar av andra metaller än järn

 

12 01 05

 

Fil- och svarvspån av plast

 

12 01 06*

 

Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

 

12 01 07*

 

Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)

 

12 01 08*

 

Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

 

12 01 09*

 

Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

 

12 01 10*

 

Syntetiska bearbetningsoljor

 

12 01 12*

 

Använda vaxer och fetter

 

12 01 13

 

Svetsavfall

 

12 01 14*

 

Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

 

12 01 15

 

Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14

 

12 01 16*

 

Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen

 

12 01 17

 

Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16

 

12 01 18*

 

Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

 

12 01 19*

 

Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

 

12 01 20*

 

Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen

 

12 01 21

 

Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20

 

12 01 99

 

Annat avfall

 

12 03

 

Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

 

12 03 01*

 

Vattenbaserad tvättvätska

 

12 03 02*

 

Avfall från ångavfettning

 

13

 

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

 

13 01

 

Hydrauloljeavfall

 

13 01 01*

 

Hydrauloljor som innehåller PCB16)

6)

I denna avfallsförteckning definieras PCB på samma sätt som i direktiv 96/59/EG.

 

13 01 04*

 

Klorerade emulsioner

 

13 01 05*

 

Icke-klorerade emulsioner

 

13 01 09*

 

Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

 

13 01 10*

 

Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

 

13 01 11*

 

Syntetiska hydrauloljor

 

13 01 12*

 

Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

 

13 01 13*

 

Andra hydrauloljor

 

13 02

 

Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

 

13 02 04*

 

Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

 

13 02 05*

 

Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

 

13 02 06*

 

Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

 

13 02 07*

 

Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor

 

13 02 08*

 

Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

 

13 03

 

Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor

 

13 03 01*

 

Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller PCB

 

13 03 06*

 

Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

 

13 03 07*

 

Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor

 

13 03 08*

 

Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

 

13 03 09*

 

Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor

 

13 03 10*

 

Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

 

13 04

 

Maskinrumsolja

 

13 04 01*

 

Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

 

13 04 02*

 

Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

 

13 04 03*

 

Maskinrumsolja från annan sjöfart

 

13 05

 

Material från oljeavskiljare

 

13 05 01*

 

Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

 

13 05 02*

 

Slam från oljeavskiljare

 

13 05 03*

 

Slam från slamavskiljare

 

13 05 06*

 

Olja från oljeavskiljare

 

13 05 07*

 

Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

 

13 05 08*

 

Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

 

13 07

 

Avfall av flytande bränslen och drivmedel

 

13 07 01*

 

Eldningsolja och diesel

 

13 07 02*

 

Bensin

 

13 07 03*

 

Andra bränslen (även blandningar)

 

13 08

 

Annat oljeavfall

 

13 08 01*

 

Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

 

13 08 02*

 

Andra emulsioner

 

13 08 99*

 

Annat avfall

 

14

 

AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08)

 

14 06

 

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler

 

14 06 01*

 

Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

 

14 06 02*

 

Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

 

14 06 03*

 

Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

 

14 06 04*

 

Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

 

14 06 05*

 

Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

 

15

 

FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS

 

15 01

 

Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)

 

15 01 01

 

Pappers- och pappförpackningar

 

15 01 02

 

Plastförpackningar

 

15 01 03

 

Träförpackningar

 

15 01 04

 

Metallförpackningar

 

15 01 05

 

Förpackningar av kompositmaterial

 

15 01 06

 

Blandade förpackningar

 

15 01 07

 

Glasförpackningar

 

15 01 09

 

Textilförpackningar

 

15 01 10*

 

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

 

15 01 11*

 

Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

 

15 02

 

Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

 

15 02 02*

 

Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

 

15 02 03

 

Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

 

16

 

AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

 

16 01

 

Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

 

16 01 03

 

Uttjänta däck

 

16 01 04*

 

Uttjänta fordon

 

16 01 06

 

Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

 

16 01 07*

 

Oljefilter

 

16 01 08*

 

Komponenter som innehåller kvicksilver

 

16 01 09*

 

Komponenter som innehåller PCB

 

16 01 10*

 

Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

 

16 01 11*

 

Bromsbelägg som innehåller asbest

 

16 01 12

 

Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

 

16 01 13*

 

Bromsvätskor

 

16 01 14*

 

Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

 

16 01 15

 

Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14

 

16 01 16

 

Gasoltankar

 

16 01 17

 

Järnmetall

 

16 01 18

 

Icke-järnmetaller

 

16 01 19

 

Plast

 

16 01 20

 

Glas

 

16 01 21*

 

Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

 

16 01 22

 

Andra komponenter

 

16 01 99

 

Annat avfall

 

16 02

 

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

 

16 02 09*

 

Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

 

16 02 10*

 

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB

 

16 02 11*

 

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC

 

16 02 12*

 

Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

 

16 02 13*

 

Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter7) än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

7)

Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

 

16 02 14

 

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13

 

16 02 15*

 

Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

 

16 02 16

 

Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning

 

16 03

 

Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter

 

16 03 03*

 

Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

 

16 03 04

 

Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03

 

16 03 05*

 

Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

 

16 03 06

 

Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05

 

16 04

 

Kasserade sprängämnen

 

16 04 01*

 

Kasserad ammunition

 

16 04 02*

 

Kasserade fyrverkeripjäser

 

16 04 03*

 

Andra kasserade sprängämnen

 

16 05

 

Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier

 

16 05 04*

 

Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

 

16 05 05

 

Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

 

16 05 06*

 

Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier

 

16 05 07*

 

Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

16 05 08*

 

Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

16 05 09

 

Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

 

16 06

 

Batterier och ackumulatorer

 

16 06 01*

 

Blybatterier

 

16 06 02*

 

Nickel-kadmiumbatterier

 

16 06 03*

 

Kvicksilverhaltiga batterier

 

16 06 04

 

Alkaliska batterier (utom 16 06 03)

 

16 06 05

 

Andra batterier och ackumulatorer

 

16 06 06*

 

Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer

 

16 07

 

Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)

 

16 07 08*

 

Oljehaltigt avfall

 

16 07 09*

 

Avfall som innehåller andra farliga ämnen

 

16 07 99

 

Annat avfall

 

16 08

 

Förbrukade katalysatorer

 

16 08 01

 

Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)

 

16 08 02*

 

Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller8) eller farliga föreningar av övergångsmetaller

8)

Övergångsmetaller är skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal. Dessa metaller och deras föreningar är farliga om de är klassificerade som farliga ämnen. Klassificeringen av farliga ämnen skall avgöra vilka av dessa övergångsmetaller och föreningar av övergångsmetaller som är farliga.

 

16 08 03

 

Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats

 

16 08 04

 

Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)

 

16 08 05*

 

Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

 

16 08 06*

 

Förbrukade vätskor använda som katalysatorer

 

16 08 07*

 

Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen

 

16 09

 

Oxidationsmedel

 

16 09 01*

 

Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat

 

16 09 02*

 

Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

 

16 09 03*

 

Peroxider, t.ex. väteperoxid

 

16 09 04*

 

Andra oxidationsmedel

 

16 10

 

Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället

 

16 10 01*

 

Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen

 

16 10 02

 

Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

 

16 10 03*

 

Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen

 

16 10 04

 

Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03

 

16 11

 

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

 

16 11 01*

 

Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

 

16 11 02

 

Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01

 

16 11 03*

 

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

 

16 11 04

 

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03

 

16 11 05*

 

Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

 

16 11 06

 

Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05

 

17

 

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)

 

17 01

 

Betong, tegel, klinker och keramik

 

17 01 01

 

Betong

 

17 01 02

 

Tegel

 

17 01 03

 

Klinker och keramik

 

17 01 06*

 

Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

 

17 01 07

 

Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06

 

17 02

 

Trä, glas och plast

 

17 02 01

 

Trä

 

17 02 02

 

Glas

 

17 02 03

 

Plast

 

17 02 04*

 

Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen

 

17 03

 

Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter

 

17 03 01*

 

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

 

17 03 02

 

Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

 

17 03 03*

 

Stenkolstjära och tjärprodukter

 

17 04

 

Metaller (även legeringar av dessa)

 

17 04 01

 

Koppar, brons, mässing

 

17 04 02

 

Aluminium

 

17 04 03

 

Bly

 

17 04 04

 

Zink

 

17 04 05

 

Järn och stål

 

17 04 06

 

Tenn

 

17 04 07

 

Blandade metaller

 

17 04 09*

 

Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

 

17 04 10*

 

Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen

 

17 04 11

 

Andra kablar än de som anges i 17 04 10

 

17 05

 

Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor

 

17 05 03*

 

Jord och sten som innehåller farliga ämnen

 

17 05 04

 

Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

 

17 05 05*

 

Muddermassor som innehåller farliga ämnen

 

17 05 06

 

Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05

 

17 05 07*

 

Spårballast som innehåller farliga ämnen

 

17 05 08

 

Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

 

17 06

 

Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest

 

17 06 01*

 

Isolermaterial som innehåller asbest

 

17 06 03*

 

Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

17 06 04

 

Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03

 

17 06 05*

 

Byggmaterial som innehåller asbest9)

9)

Denna post skall inte tillämpas förrän lämpliga åtgärder för behandling och bortskaffande av avfall från byggmaterial som innehåller asbest har trätt i kraft, vilka åtgärder skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (EGT L 182 den 16.7.1999, s. 1).

 

17 08

 

Gipsbaserade byggmaterial

 

17 08 01*

 

Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen

 

17 08 02

 

Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

 

17 09

 

Annat bygg- och rivningsavfall

 

17 09 01*

 

Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

 

17 09 02*

 

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)

 

17 09 03*

 

Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

 

17 09 04

 

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

 

18

 

AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

 

18 01

 

Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

 

18 01 01

 

Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

 

18 01 02

 

Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03)

 

18 01 03*

 

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

 

18 01 04

 

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

 

18 01 06*

 

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

18 01 07

 

Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

 

18 01 08*

 

Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

 

18 01 09

 

Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

 

18 01 10*

 

Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

 

18 02

 

Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar

 

18 02 01

 

Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

 

18 02 02*

 

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

 

18 02 03

 

Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

 

18 02 05*

 

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

18 02 06

 

Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

 

18 02 07*

 

Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

 

18 02 08

 

Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

 

19

 

AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

 

19 01

 

Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

 

19 01 02

 

Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

 

19 01 05*

 

Filterkaka från rökgasrening

 

19 01 06*

 

Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall

 

19 01 07*

 

Fast avfall från rökgasrening

 

19 01 10*

 

Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

 

19 01 11*

 

Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

 

19 01 12

 

Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11

 

19 01 13*

 

Flygaska som innehåller farliga ämnen

 

19 01 14

 

Annan flygaska än den som anges i 19 01 13

 

19 01 15*

 

Pannaska som innehåller farliga ämnen

 

19 01 16

 

Annan pannaska än den som anges i 19 01 15

 

19 01 17*

 

Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen

 

19 01 18

 

Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17

 

19 01 19

 

Sand från fluidiserade bäddar

 

19 01 99

 

Annat avfall

 

19 02

 

Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)

 

19 02 03

 

Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall

 

19 02 04*

 

Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall

 

19 02 05*

 

Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen

 

19 02 06

 

Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05

 

19 02 07*

 

Olja och koncentrat från avskiljning

 

19 02 08*

 

Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

 

19 02 09*

 

Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

 

19 02 10

 

Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09

 

19 02 11*

 

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

 

19 02 99

 

Annat avfall

 

19 03

 

Stabiliserat eller solidifierat avfall10)

10)

Stabilisering innebär att avfallsbeståndsdelarnas farlighet ändras, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall. Vid solidifiering är det endast avfallets aggregationstillstånd som ändras (t.ex. från flytande till fast form) genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas.

 

19 03 04*

 

Avfall, klassificerat som farligt, som delvis11) stabiliserats

11)

Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlas till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.

 

19 03 05

 

Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04

 

19 03 06*

 

Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats

 

19 03 07

 

Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06

 

19 04

 

Förglasat avfall och avfall från förglasning

 

19 04 01

 

Förglasat avfall

 

19 04 02*

 

Flygaska och annat avfall från rökgasrening

 

19 04 03*

 

Icke-förglasad fast fas

 

19 04 04

 

Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall

 

19 05

 

Avfall från aerob behandling av fast avfall

 

19 05 01

 

Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall

 

19 05 02

 

Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall

 

19 05 03

 

Kompost som inte uppfyller uppställda krav

 

19 05 99

 

Annat avfall

 

19 06

 

Avfall från anaerob behandling av avfall

 

19 06 03

 

Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall

 

19 06 04

 

Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall

 

19 06 05

 

Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

 

19 06 06

 

Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

 

19 06 99

 

Annat avfall

 

19 07

 

Lakvatten från avfallsupplag

 

19 07 02*

 

Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen

 

19 07 03

 

Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02

 

19 08

 

Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen

 

19 08 01

 

Rens

 

19 08 02

 

Avfall från sandfång

 

19 08 05

 

Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

 

19 08 06*

 

Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

 

19 08 07*

 

Lösningar och slam från regenerering av jonbytare

 

19 08 08*

 

Tungmetallhaltigt avfall från membransystem

 

19 08 09

 

Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter

 

19 08 10*

 

Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09

 

19 08 11*

 

Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten

 

19 08 12

 

Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11

 

19 08 13*

 

Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten

 

19 08 14

 

Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13

 

19 08 99

 

Annat avfall

 

19 09

 

Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

 

19 09 01

 

Fast avfall från primär filtrering eller rensning

 

19 09 02

 

Slam från klarning av dricksvatten

 

19 09 03

 

Slam från avkalkning

 

19 09 04

 

Förbrukat aktivt kol

 

19 09 05

 

Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

 

19 09 06

 

Lösningar och slam från regenerering av jonbytare

 

19 09 99

 

Annat avfall

 

19 10

 

Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall

 

19 10 01

 

Järn- och stålavfall

 

19 10 02

 

Avfall av andra metaller än järn

 

19 10 03*

 

”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen

 

19 10 04

 

Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03

 

19 10 05*

 

Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen

 

19 10 06

 

Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

 

19 11

 

Avfall från oljeregenerering

 

19 11 01*

 

Förbrukad filterlera

 

19 11 02*

 

Sur tjära

 

19 11 03*

 

Vattenhaltigt flytande avfall

 

19 11 04*

 

Avfall från rengöring av bränslen med baser

 

19 11 05*

 

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

19 11 06

 

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05

 

19 11 07*

 

Avfall från rökgasrening

 

19 11 99

 

Annat avfall

 

19 12

 

Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)

 

19 12 01

 

Papper och papp

 

19 12 02

 

Järnmetall

 

19 12 03

 

Icke-järnmetaller

 

19 12 04

 

Plast och gummi

 

19 12 05

 

Glas

 

19 12 06*

 

Trä som innehåller farliga ämnen

 

19 12 07

 

Annat trä än det som anges i 19 12 06

 

19 12 08

 

Textilier

 

19 12 09

 

Mineraler (t.ex. sand, sten)

 

19 12 10

 

Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF)

 

19 12 11*

 

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen

 

19 12 12

 

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall än det som [anges]12) 19 12 11

12)

torde vara anges i

 

19 13

 

Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten

 

19 13 01*

 

Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

 

19 13 02

 

Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01

 

19 13 03*

 

Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

 

19 13 04

 

Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03

 

19 13 05*

 

Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

 

19 13 06

 

Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05

 

19 13 07*

 

Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

 

19 13 08

 

Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07

 

20

 

KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

 

20 01

 

Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)

 

20 01 01

 

Papper och papp

 

20 01 02

 

Glas

 

20 01 08

 

Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

 

20 01 10

 

Kläder

 

20 01 11

 

Textilier

 

20 01 13*

 

Lösningsmedel

 

20 01 14*

 

Syror

 

20 01 15*

 

Basiskt avfall

 

20 01 17*

 

Fotokemikalier

 

20 01 19*

 

Bekämpningsmedel

 

20 01 21*

 

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

 

20 01 23*

 

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

 

20 01 25

 

Ätlig olja och ätligt fett

 

20 01 26*

 

Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

 

20 01 27*

 

Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

 

20 01 28

 

Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

 

20 01 29*

 

Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

 

20 01 30

 

Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

 

20 01 31*

 

Cytotoxiska läkemedel och cytostatika

 

20 01 32

 

Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31

 

20 01 33*

 

Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier

 

20 01 34

 

Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33

 

20 01 35*

 

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter13)

13)

Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

 

20 01 36

 

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

 

20 01 37*

 

Trä som innehåller farliga ämnen

 

20 01 38

 

Annat trä än det som anges i 20 01 37

 

20 01 39

 

Plaster

 

20 01 40

 

Metaller

 

20 01 41

 

Avfall från sotning av skorstenar

 

20 01 99

 

Andra fraktioner

 

20 02

 

Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser)

 

20 02 01

 

Biologiskt nedbrytbart avfall

 

20 02 02

 

Jord och sten

 

20 02 03

 

Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall

 

20 03

 

Annat kommunalt avfall

 

20 03 01

 

Blandat kommunalt avfall

 

20 03 02

 

Avfall från torghandel

 

20 03 03

 

Avfall från gaturenhållning

 

20 03 04

 

Slam från septiska tankar

 

20 03 06

 

Avfall från rengöring av avlopp

 

20 03 07

 

Skrymmande avfall

 

20 03 99

 

Annat kommunalt avfall

 

SFS 2006:59

Bilaga 3

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT

H 1

 

Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än dinitrobensen.

 

H 2

 

Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara ämnen.

 

H 3-A

 

Mycket brandfarligt:

 • flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 21 C (inklusive synnerligen brandfarliga vätskor),

 • ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,

 • fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld efter kort kontakt med något som brinner och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,

 • gasformiga ämnen eller preparat som är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller

 • ämnen eller preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig luft, utvecklar mycket brandfarliga gaser i farlig mängd.

 

H 3-B

 

Brandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en flampunkt lika med eller högre än 21 C och mindre än eller lika med 55 C.

 

H 4

 

Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.

 

H 5

 

Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller upptag genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.

 

H 6

 

Giftigt: ämnen och preparat (inklusive mycket giftiga ämnen och preparat) som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsorisker eller till och med död.

 

H 7

 

Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst.

 

H 8

 

Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra levande vävnad.

 

H 9

 

Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.

 

H 10

 

Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.

 

H 11

 

Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller förtärs eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska skador eller öka deras förekomst.

 

H 12

 

Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.

 

H 13

 

Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne t.ex. lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats.

 

H 14

 

Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer.

 

ANMÄRKNINGAR

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egenskaperna enligt ovan, och vad beträffar H 3-H 8, H 10 (14) ) och H 11, en eller flera av följande egenskaper:

14)

Termen ”skadlig för fortplantningen” infördes genom direktiv 92/32/EEG om ändring för sjunde gången i rådets direktiv 67/548/EEG. Termen ”fosterskadande” ersattes därigenom med den motsvarande termen ”skadlig för fortplantningen”, som anses överensstämma med egenskap H10 enligt ovan.

 • flampunkt ≤55 C,

 • ett eller flera ämnen som klassificeras (15) ) som mycket giftiga vid en total koncentration ≥ 0,1 %,

  15)

  Såväl klassificeringen som R-numren är de som används i direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1) och i senare ändringar av detta direktiv. Koncentrationsgränserna är de som fastställs i direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (EGT L 187, 16.7.1988, s. 14) och i senare ändringar av detta direktiv.

 • ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en total koncentration ≥ 3 %,

 • ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga vid en total koncentration ≥ 25 %,

 • ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35 vid en total koncentration ≥ 1 %,

 • ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34 vid en total koncentration ≥ 5 %,

 • ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R41 vid en total koncentration ≥ 10 %,

 • ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R36, R37 eller R38 vid en total koncentration ≥ 20 %,

 • ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 1 eller 2) vid en koncentration ≥ 0,1 %,

 • ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 3) vid en koncentration ≥ 1 %,

 • ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1 eller 2) och som klassificeras som R60 eller R61 vid en koncentration ≥ 0,5 %,

 • ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3) och som klassificeras som R62 eller R63 vid en koncentration ≥ 5 %,

 • ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras som R46 vid en koncentration ≥ 0,1 %,

 • ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R40 vid en koncentration ≥ 1 %.

TESTMETODER

Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga en specifik betydelse.

De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 84/449/EEG, eller enligt kommissionens senare direktiv om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska framsteg. Dessa metoder är baserade på undersökningar och rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt OECD.

Bilaga 4

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN

R 1

 

Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi.

 

R 2

 

Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.

 

R 3

 

Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling).

 

R 4

 

Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar.

 

R 5

 

Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material.

 

R 6

 

Regenerering av syror eller baser.

 

R 7

 

Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar.

 

R 8

 

Återvinning av katalysatorkomponenter.

 

R 9

 

Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.

 

R 10

 

Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring.

 

R 11

 

Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1–R 10.

 

R 12

 

Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1–R 11.

 

R 13

 

Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1–R 12 (utom tillfällig lagring före insamling på den plats där det produceras).

 

Bilaga 5

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1

 

Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag).

 

D 2

 

Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord).

 

D 3

 

Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum).

 

D 4

 

Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner).

 

D 5

 

Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön).

 

D 6

 

Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och oceaner.

 

D 7

 

Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under havsbotten.

 

D 8

 

Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga.

 

D 9

 

Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering).

 

D 10

 

Förbränning på land.

 

D 11

 

Förbränning till havs.

 

D 12

 

Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva).

 

D 13

 

Sammansmältning eller blandning före behandling med ett förfarande som avses i denna bilaga.

 

D 14

 

Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i denna bilaga.

 

D 15

 

Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på den plats där avfallet har uppkommit.

 

D 16

 

Underjordsförvar (anläggning för permanent lagring av avfall i djupt bergförvar).

 

SFS 2005:628

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1063

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002 då renhållningsförordningen (1998:902) och förordningen (1996:971) om farligt avfall upphör att gälla.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före d. 1 jan. 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med d. 31 dec. 2002 utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast d. 31 dec. 2002 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före d. 1 jan. 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med d. 31 dec. 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast d. 31 dec. 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.

4. Tillstånd, beslut, dispenser, medgivanden, villkor eller registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta att gälla, om de har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i renhållningsförordningen (1998:902), förordningen (1996:971) om farligt avfall eller motsvarande bestämmelser i andra förordningar eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. Besluten skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i avfallsförordningen, om det inte följer något annat av förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Besluten om mellanlagring, bortskaffande eller återvinning, som inte avser ställande av säkerhet, skall anses meddelade med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om inte något annat följer av den förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

SFS 2002:613

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2002.

SFS 2004:556

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:211

Denna förordning träder i kraft d. 13 aug. 2005.

SFS 2005:281

(Utkom d. 24 maj 2005.)

SFS 2005:357

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:628

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2005.

SFS 2006:59

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:1183

Regeringen föreskriver att 15§ avfallsförordningen (2001:1063) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

SFS 2007:381

Denna förordning träder i kraft d. 12 juli 2007.

SFS 2008:838

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:15

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2009.

2. Bestämmelserna i 21 c § ska tillämpas första gången på bortskaffande som sker efter d. 31 dec. 2014. För tiden dessförinnan får bortskaffande inte ske på sådant sätt att ett bortskaffande på det sätt som anges i D 16 bilaga 5 inte blir möjligt.

SFS 2009:1213

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2011:35

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2011:633

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:821

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.