Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Denna förordning upphör enligt F (2011:345) att gälla den 1 maj 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:345).

Utfärdad den 6 december 2001.
Utkom från trycket den 14 december 2001.

Allmänna bestämmelser

Denna förordning är meddelad

 1. med stöd av 20 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 3, 4, 6, 9–9 c, 12 och 15 §§,

 2. med stöd av 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 13 § första stycket,

 3. med stöd av 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i fråga om 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 14 §,

 4. med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574) i fråga om 5 §, och

 5. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

SFS 2008:639

Förordningen gäller inte

 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,

 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,

 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.

Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon ska dock uppfylla villkor om utsläppande av avgaser som gäller i fordonets hemland.

SFS 2008:639

I denna förordning avses med

direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon1) , upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG2) ,

1)

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

2)

EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon3) , senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG4) ,

3)

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

4)

EUT L 363, 20.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0096).

direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon5) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG6) ,

5)

EGT L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 31972L0306).

6)

EUT L 61, 8.3.2005, s. 25 (Celex 32005L0021).

direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet7) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/20038) ,

7)

EGT L 46, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31996L0096).

8)

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon9) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/72/EG10) ,

9)

EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

10)

EUT L 227, 19.8.2006, s. 43 (Celex 32006L0072).

direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG11) ,

11)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0069).

direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG12) ,

12)

EGT L 286, 23.10.1998, s. 34 (Celex 31998L0077).

direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen13) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG14) ,

13)

EGT L 203, 10.8.2000, s. 1 (Celex 32003L0026).

14)

EUT L 90, 8.4.2003, s. 37 (Celex 32003L0026).

direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon15) ,

15)

EGT L 35, 6.2.2001, s. 34 (Celex 32001L0001).

direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG16) , senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG17) ,

16)

EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

17)

EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG18) ,

18)

EGT L 252, 20.9.2002, s. 20 (Celex 32002L0051).

direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon19) ,

19)

EGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0080).

direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon20) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/74/EG21) ,

20)

EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

21)

EUT L 192, 19.7.2008, s. 51 (Celex 32008L0074).

direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1060/200822) ,

22)

EUT L 292, 31.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1060).

personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,

originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas eller vara godkänd som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG, artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG eller artikel 10.2 i direktiv 2007/46/EG,

dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG23) ,

23)

EUT L 313, 29.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0078).

ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG, och

ELR-prov: en provcykel bestående av en serie belastningssteg med konstanta motorvarvtal, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 2005/55/EG i dess lydelse enligt direktiv 2005/78/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

SFS 2009:231

Avgasreningskrav

Ett motorfordon skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försett med utsläppsbegränsande anordningar som fungerar.

Motorfordon som för första gången tas i bruk ska uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. För motorfordon som tagits i bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja.

<kgp:refblock>

Ang. bilaga 1 se SFS 2001:1085, 2002:176, 556, 2003:872, 2004:29, 2006:526, 2007:125, 2008:50, 639, 2009:231 – Ang. bilaga 2 se SFS 2001:1085, 2002:556, 2008:50, 2009:231.

</kgp:refblock>

SFS 2008:1199

Vid registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning ska utsläppsbegränsande anordningar uppfylla de krav på avgasrening för fordon i bruk som framgår av bilaga 3.

<kgp:refblock>

Ang. bilaga 3 se SFS 2001:1085, 2003:872, 2004:382, 2006:526, 2008:50.

</kgp:refblock>

SFS 2009:231

Miljöklasser

Bestämmelser om bilars indelning i miljöklasser finns i 4 § och bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Transportstyrelsen beslutar om indelning i miljöklasser i samband med registrering av bilar.

SFS 2008:1199

Typgodkännande, kontroll och åtgärdsplaner

Transportstyrelsen är typgodkännandemyndighet i fråga om avgaser enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Ytterligare bestämmelser om typgodkännande finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2009:211).

SFS 2009:231

I lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen framgår vilken myndighet som får utföra kontroller av hållbarheten hos bilars avgasrening och vilken myndighet som får kräva att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan för att avhjälpa brister eller besluta om återkallande av ett typgodkännande.

En åtgärdsplan enligt 10 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen skall lämnas in till typgodkännandemyndigheten inom 60 dagar efter det att myndigheten krävt att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan. Typgodkännandemyndigheten skall inom 30 dagar meddela om den godkänner eller inte godkänner åtgärdsplanen. Åtgärderna måste vara tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade med samma fel.

Åtgärdsplanen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4.

<kgp:refblock>

Ang. bilaga 4 se SFS 2001:1085.

</kgp:refblock>

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för bilar

Rubriken införd g. F 2008:639. SFS2008-0639

Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte meddelas för en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en typ för vilken typgodkännande meddelats enligt direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2002/80/EG. Även efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering på fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för vilka typgodkännande som separat teknisk enhet har meddelats före den 31 oktober 2002.

SFS 2008:639

En tillverkare av en ny ersättningskatalysator som satts i omlopp inom Europeiska unionen före den 1 november 2002 och som inte uppfyller kraven i direktiv 98/77/EG ska se till att ersättningskatalysatorn åtföljs av

 1. information om katalysatortillverkarens namn eller varumärke,

 2. information om de fordon som ersättningskatalysatorn är godkänd för med uppgift om fordonens tillverkningsår,

 3. en märkning som visar att ersättningskatalysatorn kan monteras på fordon som är utrustade med system för omborddiagnos, om det är fråga om en sådan ersättningskatalysator, och

 4. monteringsanvisningar, om det behövs.

Information, märkning och anvisningar som avses i första stycket kan lämnas antingen på ett lösblad som medföljer ersättningskatalysatorn, på ersättningskatalysatorns förpackning, i en produktkatalog som tillverkaren distribuerar till försäljningsställena eller på annat ändamålsenligt sätt.

SFS 2008:639

Särskilda bestämmelser om ersättningskatalysatorer för motorcyklar

Rubriken införd g. F 2008:639. SFS2008-0639

Typgodkännande får inte meddelas för en ny ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG. Från och med den 1 januari 2009 får inte ersättningskatalysatorer som inte typgodkänts i enlighet med direktiv 97/24/EG saluföras eller monteras i fordon som typgodkänts enligt det direktivet.

SFS 2008:639

Avgifter och bemyndiganden

En avgift för kontroll av hållbarhetskraven ska tas ut av tillverkaren för varje nyregistrerad personbil och varje nyregistrerat lastfordon.

SFS 2010:1602

Avgiften enligt 10 § skall betalas efter beslut av Transportstyrelsen. Betalningen tas emot och redovisas av Transportstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen besluta att avgiften skall sättas ned eller efterskänkas.

SFS 2008:1199

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorfordon ska uppfylla de krav som följer av denna förordning.

SFS 2008:1199

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Föreskrifter eller beslut om undantag i enskilda fall som gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får dock meddelas eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

<kgp:refblock>

Äldre rätt:R 1994:28, 2001:42.

</kgp:refblock>

SFS 2010:1602

Transportstyrelsen får bestämma att beslut om betalning av avgift enligt 10 eller 13 § skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

SFS 2008:1199

Transportstyrelsen får meddela

 1. ytterligare föreskrifter för prövning i samband med indelning i miljöklasser, och

 2. föreskrifter om avgifter för kontroll av hållbarhetskrav och annan tillsyn, prövning i samband med typgodkännande och miljöklassindelning samt prövning av undantag enligt 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

SFS 2010:1602

Tillsyn m.m.

Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall utövas av

 1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk, och

 2. Transportstyrelsen i fråga om övrig tillsyn.

SFS 2008:1199

Bestämmelser om överklagande av förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bilaga 1

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

I denna bilaga avses med steg den kravnivå som vid aktuell tidpunkt gäller för angiven fordonskategori. För t.ex. personbilar i avsnitt 1.1.1 skall det som i tabellen för tidpunkter anges för steg 3 läsas tillsammans med det som i tabellen för gränsvärden anges för steg 3.

A Bilar

1 Föroreningar i avgaserna och utsläpp av bränsleångor

1.1 Tidpunkter och gränsvärden vid bensin- och dieselmotordrift m.m.

För att kraven i 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall anses uppfyllda krävs det att bilen vid typgodkännande, registrering, försäljning eller ibruktagande från nedan angivna tidpunkter uppfyller angivna kravnivåer enligt de inom Europeiska gemenskaperna beslutade direktiven.

1.1.1 Lätta bilar

Tidpunkter

Vid nya typgodkännanden från och med den 1 juli 2003 tillämpas bestämmelserna i direktiv 2002/80/EG. Bestämmelserna om ibruktagande i direktiv 2002/80/EG tillämpas från och med den 1 januari 2006 för personbilar och lätta lastfordon med en referensvikt om högst 1 305 kilogram samt från och med den 1 januari 2007 för personbilar med en totalvikt över 2 500 kilogram och för lastfordon med en referensvikt över 1 305 kilogram. Vid äldre typgodkännanden och ibruktaganden tillämpas bestämmelserna i direktiv 98/69/EG med de tidpunkter som anges i nedanstående tabell.

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Steg

Direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv

Godkännandeförbud24)

24)

Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Ibruktagandeförbud25)

25)

Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening. Från och med den 1 oktober 1999 gäller ett generellt ibruktagandeförbud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av sådana fordon som drivs med motorgas eller naturgas eller har en utrustning för alternativ drift med bensin och motorgas eller bensin och naturgas, om fordonet inte uppfyller de kravnivåer som anges i direktiv 70/220/EEG.

Personbilar

 

Alla26)

26)

För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger 2 000 kg och som är inrättade för fler än sex passagerare inklusive föraren ska omfattas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

 

steg 2

 

98/69/EG

 

2000-01-0127)

27)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2001-01-01

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2005-01-0128)

28)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2006-01-01

 

Lätta lastfordon

 

RV≤1 305

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2001-01-0129)

29)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2002-01-01

 

steg 4

 

98/69/EG

 

2006-01-0130)

30)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2007-01-01

 

1 305<RV ≤1 760

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2001-01-0131)

31)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2002-01-01

 

steg 4

 

98/69/EG

 

2006-01-0132)

32)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2007-01-01

 

RV >1 760

 

steg 3

 

98/69/EG

 

2001-01-0133)

33)

Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2002-01-01

 

steg 4

 

98/69/EG

 

2006-01-0134)

34)

Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

 

2007-01-01

 

Gränsvärden

Fordonskategori

Referensvikt

RV (kg)

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

Partiklar (g/km)

B35)

35)

Bensin

D36)

36)

Diesel

B37)

37)

Bensin

D38)

38)

Diesel

B39)

39)

Bensin

D40)

40)

Diesel

B41)

41)

Bensin

D42)

42)

Diesel

D43)

43)

Diesel

Personbilar

 

Alla44)

44)

För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger 2 000 kg skall omfattas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

 

steg 2

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0.05

 

steg 3

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

Lätta lastfordon

 

RV≤ 1 305

 

steg 3

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 

steg 4

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

1 305< RV≤ 1 760

 

steg 3

 

4,17

 

0,80

 

0,25

 

 

0,18

 

0,65

 

 

0,72

 

0,07

 

steg 4

 

1,81

 

0,63

 

0,13

 

 

0,10

 

0,33

 

 

0,39

 

0,04

 

RV> 1 760

 

steg 3

 

5,22

 

0,95

 

0,29

 

 

0,21

 

0,78

 

 

0,86

 

0,10

 

steg 4

 

2,27

 

0,74

 

0,16

 

 

0,11

 

0,39

 

 

0,46

 

0,06

 

1.1.2 Tunga bilar

Tidpunkter

Motorspecifikation

Godkännandeförbud45)

45)

Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.

Ibruktagandeförbud46)

46)

Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Dieselmotor och gasmotor47)

47)

Kraven för gasmotor gäller för bensinmotordrift med metangas och motorgas (LPG). De kan frivilligt också användas för annan bensinmotordrift.

 

Alla

 

Steg 3

 

2005/55/EG, kravnivå A48)

48)

Avser kravnivåer i båda tabellerna i bilaga 1, avsnitt 6.2.1, i direktiv 2005/55/EG.

 

2000-10-01

 

2001-10-01

 

Steg 4

 

2005/55/EG, kravnivå B.1 49)

49)

Avser kravnivåer i båda tabellerna i bilaga 1, avsnitt 6.2.1, i direktiv 2005/55/EG.

 

2005-10-01

 

2006-10-01

 

Steg 5

 

2005/55/EG, kravnivå B.250)

50)

Avser kravnivåer i båda tabellerna i bilaga 1, avsnitt 6.2.1, i direktiv 2005/55/EG.

 

2008-10-01

 

2009-10-01

 

Gränsvärden

 

Provcykel

Kolmonoxid (g/kWh)

Kolväten (g/kWh)

Icke metankolväten (g/kWh)

Metan51) (g/kWH)

51)

Gränsvärdet gäller enbart för gasmotorer som drivs med naturgas eller annan metangas.

Kväveoxider (g/kWh)

Partiklar52) (g/kWH)

52)

Gränsvärdet gäller inte för gasmotorer.

Röktäthet ELR-prov (m-1

Steg 3

 

ESC

 

2,1

 

0,66

 

 

 

5,0

 

0,10/ 0,1353)

53)

Dessa högre gränsvärden gäller endast för dieselmotorer med en slagvolym som understiger 0,75 dm3/cylinder och ett maximivarvtal större än 3 000 var per minut

 

0,8

 

ETC

 

5,45

 

 

0,78

 

1,6

 

5,0

 

0,16/ 02154)

54)

Dessa högre gränsvärden gäller endast för dieselmotorer med en slagvolym som understiger 0,75 dm3/cylinder och ett maximivarvtal större än 3 000 var per minut

 
 

Steg 4

 

ESC

 

1,5

 

0,46

 

 

 

3,5

 

0,02

 

0,5

 

ETC

 

4,0

 

 

0,55

 

1,1

 

3,5

 

0,03

 
 

Steg 5

 

ESC

 

1,5

 

0,46

 

 

 

2,0

 

0,02

 

0,5

 

ETC

 

4,0

 

 

0,55

 

1,1

 

2,0

 

0,03

 
 

1.2 Provmetod

Proven skall överensstämma med de provförfaranden för typgodkännandet som fastställts av Europeiska gemenskaperna. För godkännande av tunga bilar enligt steg 3 gäller att utsläppen skall mätas vid ESC- och/eller ELR-prov med konventionella dieselmotorer, inbegripet sådana som är utrustade med elektronisk bränsleinsprutning, avgasåtercirkulation (EGR) och/eller oxidationskatalysatorrening. Dieselmotorer utrustade med avancerade system för avgasefterbehandling, däribland de-NOx-katalysatorer och/eller partikelfilter, skall dessutom genomgå ETC-prov. För godkännande enligt steg 4 eller steg 5 skall utsläppen uppmätas i ESC-, ELR- och ETC-prov. Gasmotorer provas enbart i ETC-prov.

1.3 Hållbarhetskrav

Fordonen skall uppfylla hållbarhetskrav som stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som anges i 1.2.

1.4 Felsökningssystem

Fordonen skall vara utrustade med ett elektroniskt felsökningssystem – system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av avgasutsläpp för fordon i drift – som stämmer överens med de krav och den tidtabell som fastställs i direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2003/76/EG, respektive direktiv 2005/55/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2006/51/EG.

1.5 Utsläpp vid låg temperatur

Fordonens utsläpp vid låg temperatur skall stämma överens med de krav och den tidtabell som fastställts i direktiv 70/220/EEG 6 , i dess lydelse enligt direktiv 2001/100/EG55) .

55)

EGT L 16, 18.1.2002, s. 33 (Celex 32001L0100).

Fordonskategori

Referensvikt RV (kg)

Kolmonoxid (g/km) vid bensinmotordrift

Kolväten (g/km) vid bensinmotordrift

Personbilar56)

56)

Med undantag för personbilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och personbilar med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

 

Alla

 

15

 

1,8

 

Lätta lastfordon57)

57)

Med undantag för personbilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och personbilar med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

 

RV≤1 305

 

15

 

1,8

 

Lätta lastfordon 58)

58)

Inklusive personbilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och personbilar med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

 

1 305 < RV ≤ 1 760

 

24

 

2,7

 

Lätta lastfordon 59)

59)

Inklusive personbilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och personbilar med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

 

RV > 1 760

 

30

 

3,2

 

2 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven enligt direktiv 72/306/EEG.

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori

Ålder och körsträcka

Fordon med typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG

 

5 år/100 000 km60)

60)

För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG, som meddelats före den 1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/80 000 km.

 

Motor med typgodkännande enligt direktiv 2005/55/EG som skall monteras i fordonskategori

 
 

N1 och M2

 

5 år/100 000 km

 

N2 , N3 med en totalvikt som inte överstiger 16 ton, M3 klass61) I, II och A och M3 klass62) B med en totalvikt som inte överstiger 7,5 ton

61)

Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

62)

Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

 

6 år/200 000 km

 

N3 med en totalvikt överstigande 16 ton, M3 klass63) III och M3 klass64) B med en totalvikt överstigande 7,5 ton

63)

Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

64)

Klass enligt direktiv 70/156/EEG bilaga 2.

 

7 år/500 000 km

 

B Mopeder och motorcyklar

1 Föroreningar i avgaserna

1.1 Tidpunkter och gränsvärden

För att kraven i 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall anses uppfyllda krävs det att fordonet vid typgodkännade, registrering, försäljning eller ibruktagande från angivna tidpunkter uppfyller de krav som följer av direktiv 97/24/EG.

1.1.1 Mopeder

Tidpunkter

Fordonskategori

Steg

Direktiv

Godkännandeförbud65)

65)

Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

Ibruktagandeförbud66)

66)

Registrering, försäljning och ibruktagande får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda.

2-hjuliga mopeder

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 
 

2002/51/EG

 
 

2004-07-01

 

2

 

97/24/EG

 

2002-06-17

 
 

2002/51/EG

 

2004-07-01

 

2004-07-01

 

Övriga mopeder

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 
 

2002/51/EG

 
 

2004-07-01

 

2

 

97/24/EG

 

2002-06-17

 
 

2002/51/EG

 
 

2004-07-01

 

Gränsvärden

Fordonskategori

Steg

Kolmonoxid (g/km)

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

2-hjuliga mopeder

 

1

 

6

 

3

 
 

2

 

1

 

1,2

 

Övriga mopeder

 

1

 

12

 

6

 
 

2

 

3,5

 

2,4

 

1.1.2 Motorcyklar

Tidpunkter

Fordonskategori

Steg

Direktiv 97/24/EG i dess lydelse enligt direktiv

Godkännandeförbud67)

67)

Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

Ibruktagandeförbud68)

68)

Registrering, försäljning och ibruktagande får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda.

Alla motorcyklar

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 

1999-06-17

 

Motorcyklar69)

69)

Motorcyklar exklusive trialmotorcyklar och enduromotorcyklar.

 

2

 

2002/51/EG

 

2003-04-01

 

2004-07-01

 

3

 

2002/51/EG

 

2006-01-01

 

2007-01-0170) 71)

70)

Registrering, försäljning och ibruktagande får endast ske om fordonet åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2002/24/EG.

71)

För fordonstyper av vilka det inte säljs mer än 5 000 enheter årligen i Europeiska unionen är det tillämpliga datumet den 1 januari 2008.

 

Trialmotorcyklar och enduromotorcyklar

 

2

 

2002/51/EG

 

2004-01-01

 

2005-07-01

 

3

 

2002/51/EG

 

2006-01-01

 

2007-01-0172) 73)

72)

Registrering, försäljning och ibruktagande får endast ske om fordonet åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2002/24/EG.

73)

För fordonstyper av vilka det inte säljs mer än 5 000 enheter årligen i Europeiska unionen är det tillämpliga datumet den 1 januari 2008.

 

Gränsvärden för steg 1

Fordonskategori

Steg

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

2-hjuliga motorcyklar

 

2-takt

 

1

 

8

 

4

 

0,1

 

4-takt

 

1

 

13

 

3

 

0,3

 

Övriga motorcyklar

 

2-takt

 

1

 

12

 

6

 

0,15

 

4-takt

 

1

 

19,5

 

4,5

 

0,45

 

Gränsvärden för steg 2 och 3

Fordonskategori

Steg

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

2-hjuliga motorcyklar

 

I74)

74)

Motor med en cylindervolym som är < 150 cm3.

 

2

 

5,5

 

1,2

 

0,3

 
 

II75)

75)

Motor med en cylindervolym som är ≥ 150 cm3.

 

2

 

5,5

 

1,0

 

0,3

 
 

III76)

76)

Motor med en cylindervolym som är < 150 cm3 och testcykel: ECE R40 (med utsläppsmätning under alla sex driftsformer – provningen påbörjas vid T=0)

 

3

 

2,0

 

0,8

 

0,15

 
 

IV77)

77)

Motor med en cylindervolym som är ≥ 150 cm3 och testcykel: ECE R40 + EUDC (utsläppsmätning under alla driftsformer – provningen påbörjas vid T=0) med en högsta hastighet om 120 km/tim.

 

3

 

2,0

 

0,3

 

0,15

 

3- och 4-hjuliga motorcyklar (gnisttändning)

 

2

 

7,0

 

1,5

 

0,4

 

3- och 4-hjuliga motorcyklar (kompressionständning)

 

2

 

2,0

 

1,0

 

0,65

 

1.1.3 Provmetod

Provmetoden skall stämma överens med de provförfaranden som fastställts av Europeiska gemenskapernas för typgodkännandet.

1.2 Avgaser vid tomgång

Avgasutsläppen vid tomgång skall uppfylla kraven i direktiv 97/24/EG78) (Typ II-test).

78)

EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

1.3 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven i direktiv 97/24/EG79)

79)

EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

SFS 2009:231

Bilaga 2

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

Motorfordon ska anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna förordning om de tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och uppfyller de för fordonsmodellen relevanta avgaskraven enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

Hållbarhetskontroll ska för bilar med godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet.

För äldre bilar som inte omfattas av kraven ovan eller kraven i bilaga 1 gäller följande:

1 Lätta bilar

1.1 Definitioner

Äldre personbil: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt av högst 690 kg, om bilen är av 1989 eller senare års modell.

Äldre lätt lastfordon: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en större skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt än 690 kg, om bilen är av 1992 eller senare års modell.

Övriga äldre lätta bilar: bensinmotordrivna bilar som inte kategoriseras enligt ovan och som har en totalvikt av högst 2 500 kg och en cylindervolym på minst 0,8 liter eller, om cylindervolymen inte kan bestämmas, en effekt på minst 22 kilowatt.

Vid beräkning av skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt skall beträffande bilar med särskild utrustning, såsom ambulanser och husbilar, den särskilda utrustningens vikt inte beaktas.

1.2 Gränsvärden

Förorening

Äldre personbil (g/km)

Äldre lätt lastfordon (g/km)

Övriga äldre lätta bilar80) g/km

80)

Avser årsmodell 1976 och senare. För årsmodell 1975 och tidigare gäller att halten kolmonoxid i avgaserna vid tomgång inte skall överstiga 4,5 volymprocent, eller om driftstörningar hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta värde däröver vid vilket sådana störningar inte får förekomma

Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet.

Kolmonoxid

 

2,1

 

6,2

 

24,2

 

Kolväten

 

0,25

 

0,5

 

2.1

 

Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid

 

0,62

 

1,1

 

1,9

 

Partiklar

 

0,124

 

0,162

 

 

Avdunstningsförlust för kolväten (per prov)

 

2,0 g

 

2,0 g

 

 

1.3 Provmetod

Proven skall i huvudsak stämma överens med de provförfaranden som anges i det följande.

Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1987 och senare års modell, respektive 1990 och senare års modell.

Övriga äldre lätta bilar: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1973 års modell.

1.4 Hållbarhetskrav

Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: bilen skall uppfylla hållbarhetskrav som i huvudsak stämmer överens med det krav som fastställts i den ordning som anges i 1.3.

1.5 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet får inte överstiga 3,5 enheter vid mätning med instrument enligt filtersvärtningsmetoden och 45 enheter vid mätning med opacimeter. Som alternativ gäller att kraven skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/491/EEG.

1.6 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg, intyg om överensstämmelse eller intyg om enskilt godkännande, eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori

Ålder och körsträcka

Äldre personbilar

 

5 år/80 000 km

 

Äldre lätt lastfordon

 

11 år/200 000 km

 

– godkänt enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

 

5 år/80 000 km

 

Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser ska anses uppfylla kraven för det godkännandet.

2 Tunga bilar

2.1 Äldre tunga lastfordon

Angivna krav gäller för tunga lastfordon som inte omfattas av kraven i bilaga 1 och som är konstruerade för en hastighet av över 30 km i timmen och som har en totalvikt över 3 500 kg, om bilen är av 1993 eller senare års modell.

Föroreningarna i avgaserna skall inte överstiga angivna gränsvärden vid prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställs av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) för sådana prov.

Förorening

Utsläpp (g/kWh)

Kolmonoxid

 

4,9

 

Kolväten

 

1,2

 

Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid

 

9

 

Partiklar

 

0,4

 

Fordon som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet. Fordon omfattas av hållbarhetskrav i den omfattning som följer av bestämmelserna i punkten 3 i bilaga 1.

2.1.1 Röktäthetskrav

Avgasernas röktäthet vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden får inte överstiga

 1. för motorer med turboöverladdning 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal till 60 % av högsta varvtal samt 1,5 enheter vid drift med 60 % av högsta varvtal t.o.m. högsta varvtal,

 2. för övriga motorer 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal t.o.m. högsta varvtal.

2.2 Krav för övriga tunga bilar

Avgasernas röktäthet skall för dieselmotordrivna fordon som inte omfattas av kraven i 2.1 eller bilaga 1 inte överstiga

 1. vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden: 2,5 enheter i fråga om bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30, och 3,5 enheter för övriga fordon,

 2. vid mätning med opacimeter: 30 enheter i fråga om sådana bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30 och 45 enheter i fråga om övriga fordon.

Som alternativ till bestämmelserna under 1 och 2 gäller att fordon skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/481/EEG.

SFS 2009:231

Bilaga 3

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

Vid den kontroll av fordon i bruk som avses i 5 § skall de utsläppsbegränsande anordningar som fordonet utrustats med vara i funktionsdugligt skick och stämma överens med godkänt utförande. Lätta bilar, motorcyklar och mopeder får dock utrustas med ersättningskatalysator som är godkänd för den aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa anordningar skall kontrollen inkludera en utsläppsmätning med varmkörd motor på följande motorkategorier.

1 Bensinmotordrivna bilar

1.1 Tomgång

Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång ska högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv 70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt ska OBD-systemets funktion kontrolleras.

Fordonskategori/årsmodell

Kolmonoxid (volymprocent)

Kolväten – uppmätta som hexan (miljondelar per volymenhet)

Personbilar

 

0,3

 

100

 

Lätta lastfordon

 

0,3

 

200

 

Bilar enligt bilaga 2

 

– äldre personbil

 

0,5

 

100

 

– äldre lätt lastfordon

 

1,0

 

200

 

– äldre lätt bil, 1985 och senare års modell

 

3,5

 

 

äldre lätt bil, 1984 och tidigare års modell

 

4,5

 

 

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, ska inte överstiga nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG och direktiv 2000/30/EG.

Fordonskategori

Kolmonoxid (volymprocent)

Lambdavärde

Personbilar/lätta lastfordon

 

0,2

 

1,00+/–0,0381)

81)

Eller värde angivet av tillverkaren.

 

Bilar enligt bilaga 2

 

– äldre personbil/ äldre lätt lastfordon

 

0,3

 

1,00+/–0,0382)

82)

Eller värde angivet av tillverkaren.

 

2 Dieselmotordrivna bilar

2.1 Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration

Avgasernas röktäthet avseende opacitet (ljusabsorptionskoefficient) skall vid mätning under fri acceleration inte överstiga det värde för korrigerad absorptionskoefficient som fastställts vid typgodkännandet av motortypen enligt direktiv 72/306/EEG och som finns angivet på motorskylt. För äldre bilar enligt bilaga 2, gäller att om uppgiften saknas skall den uppmätta absorptionskoefficienten vid fri acceleration inte överstiga i tabellen angivet värde. Bilar som registrerades eller togs i bruk för första gången före den 1 januari 1980 är dock befriade från dessa krav.

Motorkategori

Absorptionskoefficient (m-1)

Sugmotor

 

2,5

 

Turboladdade motorer

 

3,0

 

Motorer som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass 2008 och miljöklass EEV83)

83)

Jfr bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

 

1,5

 

2.1.1 Provmetod

Provet ska stämma överens med det provförfarande för fri acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG.

3 Bensinmotordrivna motorcyklar

3.1 Tomgång

Halten kolmonoxid i avgaserna skall högst uppgå till 4,5 volymprocent för motorcyklar som omfattas av kraven i bilaga 1.

SFS 2008:50

Bilaga 4

Krav i fråga om innehållet i en åtgärdsplan enligt 9 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

En åtgärdsplan skall innehålla:

 1. ett unikt namn eller nummer för identifiering,

 2. en beskrivning av varje fordonstyp,

 3. en beskrivning av särskilda modifikationer, förändringar, reparationer, korrigeringar, justeringar och övriga ändringar som skall utföras för att fordonen skall stämma överens med kraven, inbegripet en kort sammanfattning av de uppgifter och tekniska undersökningar som stöder tillverkarens beslut om de särskilda åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa icke-överensstämmelsen,

 4. en beskrivning av hur tillverkaren tänker informera fordonens ägare,

 5. i förekommande fall en beskrivning av det korrekta underhåll eller den korrekta användning som tillverkaren fastställer som villkor för berättigande till reparationer enligt åtgärdsplanen och en förklaring av tillverkarens skäl för att ställa sådana villkor. Inga villkor som gäller underhåll och användning får ställas om de inte bevisligen har samband med icke-överensstämmelsen och åtgärderna,

 6. en beskrivning av det förfarande fordonens ägare skall följa för att få icke-överensstämmelsen korrigerad. Denna beskrivning skall innehålla ett datum efter vilket åtgärderna får vidtas, den tid verkstaden beräknas behöva för att utföra reparationerna samt var de kan utföras. Reparationerna skall utföras på ett ändamålsenligt sätt och inom rimlig tid efter det att fordonet lämnats in,

 7. en kopia av den information som sänts till fordonets ägare,

 8. en kort beskrivning av det system tillverkaren kommer att använda för att garantera tillgången på delar eller system för att utföra åtgärderna. Det skall finnas en uppgift om när tillgången på delar eller system kommer att vara tillräcklig för att åtgärderna skall kunna inledas,

 9. en kopia av alla instruktioner skall sändas till de personer som skall utföra reparationerna,

 10. en beskrivning av hur de föreslagna åtgärderna påverkar utsläppen, bränsleekonomin, kördugligheten och säkerheten för varje fordonstyp som omfattas av åtgärdsplanen med uppgifter, tekniska undersökningar etc, som stöder dessa slutsatser,

 11. annan information, rapporter eller uppgifter som typgodkännandemyndigheten rimligtvis kan anse sig behöva för att utvärdera åtgärdsplanen,

 12. när åtgärdsplanen innefattar återkallande skall en beskrivning av metoden för att registrera reparationen lämnas in till typgodkännandemyndigheten. Om en etikett används skall ett provexemplar lämnas in.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1085

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. Genom förordningen upphävs bilavgasförordningen (1991:1481).

2. Avgasreningskrav enligt äldre bestämmelser skall gälla för motorfordon och motorer som typgodkänts före förordningens ikraftträdande.

3. Äldre bestämmelser om miljöklassindelning skall gälla för de bilar som delats in i en miljöklass före förordningens ikraftträdande.

SFS 2002:176

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002. Den skall tillämpas vid nya typgodkännanden från och med d.1 jan. 2003. I fråga om typgodkännanden som meddelas före d. 1 jan. 2003 gäller äldre bestämmelser.

SFS 2002:556

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:947

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:29

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2004.

SFS 2004:382

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:681

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2004.

2. Ärenden om undantag i enskilda fall enligt 13 § och ärenden som till följd av 7 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före d. 1 sept. 2004 skall fr.o.m. d. 1 sept. 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.

3. I fråga om avgift för kontroll av hållbarhetskraven skall äldre lydelse av 11 och 14 §§ tillämpas t.o.m. d. 31 dec. 2004. Ärenden som avser avgift hänförlig till år 2004 eller tidigare och som inte har avgjorts före d. 1 jan. 2005 skall även efter d. 31 dec. 2004 handläggas av Naturvårdsverket enligt bestämmelsernas äldre lydelser.

SFS 2005:425

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:321

Denna förordning träder i kraft d. 30 okt. 2006.

SFS 2006:526

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:39

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2007:125

Denna förordning träder i kraft d 1 maj 2007.

SFS 2008:50

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2008:639

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2008.

SFS 2008:1199

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:231

Denna förordning träder i kraft d. 29 april 2009.

SFS 2010:1602

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.