Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Smittskyddsförordning (2004:255)

Smittskyddsförordningen

Utkom från trycket den 11 maj 2004
Utfärdad den 29 april 2004.

Inledande bestämmelse

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till smittskyddslagen (2004:168). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Anmälningspliktiga sjukdomar

De smittsamma sjukdomar, utöver allmänfarliga sjukdomar, som skall vara anmälningspliktiga och som därmed skall anmälas enligt föreskrifterna i 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) anges i bilaga 1 till denna förordning.

Allmän anmärkning:

Bilaga 1 inf. efter denna F.

Anmälan

En anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) skall göras skriftligen senast dagen efter den dag då den som är skyldig att göra anmälan

 • misstänkt eller konstaterat fall av smittsam sjukdom, eller

 • misstänkt eller funnit smittämne av sådan sjukdom vid analys i ett laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik.

Om den som är skyldig att göra anmälan misstänker att flera patienter har smittats av samma anmälningspliktiga sjukdom skall denne, genom telefonsamtal eller på annat liknande sätt, omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om detta.

Om en anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) gäller en sjukdom som anges i bilaga 2 till denna förordning skall sådan uppgift som avses i 2 kap. 6 § 1 och 2 smittskyddslagen inte lämnas i anmälan. Anmälan skall då i stället, utöver vad som anges i 2 kap. 6 § 3–5 smittskyddslagen, innehålla uppgifter om de två första och de fyra sista siffrorna i den smittades eller misstänkt smittades personnummer eller samordningsnummer och om hans eller hennes hemortslän. Om den smittade eller misstänkt smittade tillhör en grupp som är eller kan tänkas vara riskutsatt skall detta anges i anmälan. Några andra uppgifter om den smittades identitet får inte lämnas i anmälan.

Allmän anmärkning:

Bilaga 2 inf. efter denna F.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168),

 2. uppgifter som avses i 2 kap. 6 § 5 smittskyddslagen,

 3. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om viss sjukdom,

 4. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om till vem anmälan ska göras,

 5. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om kravet på att anmälan ska ske utan dröjsmål, och

 6. undantag för uppgift i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen vid viss sjukdom.

SFS 2015:159

Sammanställning och redogörelse av anmälningar

Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande sammanställa och utvärdera anmälningar till myndigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) och på begäran från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg eller andra myndigheter inom smittskyddet tillhandahålla sådan information. Folkhälsomyndigheten ska också med lämpliga mellanrum sända ut redogörelser med sådan information till berörda myndigheter, läkare och veterinärer.

SFS 2013:900

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar, utöver de allmänfarliga sjukdomarna, som anges i bilaga 1 till denna förordning som ska vara smittspårningspliktiga och som därmed ska bli föremål för smittspårning enligt föreskrifterna i 3 kap. 4 § första stycket smittskyddslagen (2004:168).

Allmän anmärkning:

Bilaga 1 inf. efter denna F.

SFS 2015:159

Nationella vaccinationsprogram

Rubriken införd g. SFS2012-0622

Nationella vaccinationsprogram ska omfatta de smittsamma sjukdomar som anges i bilaga 3.

Allmän anmärkning:

Bilaga 3 inf. efter denna F.

SFS 2012:622

Folkhälsomyndigheten ska följa utvecklingen inom vaccinområdet och årligen den 1 maj till regeringen lämna en lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilken planering som myndigheten har i fråga om att bedöma vacciner enligt 7 c och 7 d §§.

SFS 2022:56

Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande följa och göra en bedömning av att de nationella vaccinationsprogrammen uppfyller kraven i 2 kap. 3 d och 3 e §§ smittskyddslagen (2004:168).

Om Folkhälsomyndigheten finner att de nationella vaccinationsprogrammen behöver ändras, ska myndigheten till regeringen senast den 1 oktober lämna förslag om de ändringar av programmen som Folkhälsomyndigheten anser vara nödvändiga.

SFS 2015:159

Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av

 1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer,

 2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi,

 3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,

 4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,

 5. vaccinets säkerhet,

 6. vaccinationens påverkan på verksamhet i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare,

 7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella vaccinationsprogrammen,

 8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt,

 9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram,

 10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och intäkter i staten, kommunerna och regionerna,

 11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden som anges i 1–10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning,

 12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare och kostnaden för dessa insatser, och

 13. medicinetiska och humanitära överväganden.

Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.

SFS 2019:1049

Innan Folkhälsomyndigheten lämnar förslag till regeringen, ska Folkhälsomyndigheten höra Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och regioner samt de andra myndigheter och organisationer som Folkhälsomyndigheten bestämmer.

SFS 2019:1049

[Upphävd g. F (2015:159).]

SFS 2015:159

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. till vilka åldersgrupper vaccinationer enligt 2 kap. 3 c–3 e §§ smittskyddslagen (2004:168) ska erbjudas,

 2. antalet doser som ska ges av varje vaccin,

 3. med vilka intervall vaccinet ska ges, och

 4. de ytterligare villkor som ska gälla för nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 c3 e §§ smittskyddslagen.

SFS 2015:159

Underrättelser

Om en behandlande läkare har anledning att anta att en person har smittats av en allmänfarlig sjukdom, skall läkaren på ett lämpligt sätt underrätta personen om hans eller hennes skyldighet att söka läkare för undersökning. Om den underrättade personen låter sig undersökas av någon annan läkare än den som har underrättat honom eller henne, skall personen snarast visa för den underrättande läkaren att han eller hon har blivit undersökt och meddela denne resultatet av undersökningen.

Om den behandlande läkaren inte omgående kan nå personen med en underrättelse skall läkaren omedelbart underrätta smittskyddsläkaren enligt 3 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168).

Om en smittskyddsläkare i ett ärende har underrättat socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården enligt 6 kap. 11 § smittskyddslagen (2004:168), ska smittskyddsläkaren om han eller hon har lämnat över ärendet till en annan smittskyddsläkare meddela berörd myndighet till vilken smittskyddsläkare ärendet har lämnats.

SFS 2014:1295

Läkemedel

Rubriken införd g. SFS2016-0856

När ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) förskrivs ska receptet förses med en kod som identifierar den arbetsplats som förskrivaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).

SFS 2018:1242

Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) har rätt att få ersättning av den region som avses i 7 kap. 4 § samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset.

Ersättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om.

SFS 2019:1049

[Upphävd g. F (2017:795).]

SFS 2017:795

Förordnande av särskilda sakkunniga

Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med 8 kap. 7 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § smittskyddslagen.

SFS 2015:159

Ytterligare föreskrifter

Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för enskilda.

SFS 2015:159

Bilaga 1

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar

– infektion med atypiska mykobakterier

– botulism

– brucellos

– covid-19

– infektion med cryptosporidium

– denguefeber

– echinokockinfektion

– infektion med entamöba histolytica

– infektion med enterobacteriacae som producerar ESBL (extended spectrum betalactamase)

– gula febern

– invasiv infektion ß-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)

– invasiv infektion med haemophilus influenzae

– harpest (tularemi)

– influensa

– kikhosta

– legionellainfektion

– leptospirainfektion

– listeriainfektion

– malaria

– invasiv meningokockinfektion

– mers-virusinfektion

– mässling

– papegojsjuka

– invasiv pneumokockinfektion

– påssjuka

– rotavirusinfektion

– röda hund

– sorkfeber (nephropathia epidemica)

– stelkramp

– trikinos

– Q-feber

– infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

– vibrioinfektion exkl. kolera

– viral meningoencefalit

– yersiniainfektion

SFS 2022:579

Bilaga 2

Anmälningspliktiga sjukdomar med huvudsakligen sexuell smittväg

 • gonorré

 • hivinfektion

 • klamydiainfektion

 • syfilis

Bilaga 3

Nationella vaccinationsprogram

Allmänt vaccinationsprogram för barn

– difteri

– haemophilus influenzae typ b (Hib)-infektion

– humant papillomvirus (HPV)-infektion

– kikhosta

– mässling

– pneumokockinfektion

– polio

– påssjuka

– rotavirus

– röda hund

– stelkramp

Särskilt vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper

– pneumokockinfektion

SFS 2022:56

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004, då smittskyddsförordningen (1989:301) skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2005:1031

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1433

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2010:335

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2010.

SFS 2012:622

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:186

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:900

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:1295

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:159

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:457

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2015:587

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2015.

SFS 2016:856

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2016.

SFS 2017:795

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2018:1242

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2018.

SFS 2019:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2019:1049

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:56

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2022.

SFS 2022:221

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2022.

SFS 2022:579

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

Refererad författning:

Enl. Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomarfår regeringen, för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om anmälan av andra misstänkta eller konstaterade allvarliga sjukdomar än sådana som skall anmälas enligt smittskyddslagen (2004:168). – Regeringen får överlåta åt myndighet att meddela föreskrifter om anmälan. Föreskrifterna får inte innebära skyldighet att lämna ut uppgifter.

Refererad författning:

Enl. bestämmelser i F (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar skall anmälan ske betr. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati.