Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:194

Utkom från trycket den 4 april 2006
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 23 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168)

1)

Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178.

dels att 2 kap. 7 § och 6 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 7 a §, av följande lydelse.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter

 • om anmälan enligt 5 §,

 • om uppgifter som avses i 6 § 5,

 • om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om viss sjukdom,

 • om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om till vem anmälan skall göras,

 • om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om kravet på att anmälan skall ske utan dröjsmål, samt

 • om undantag för uppgift i anmälan enligt 6 § vid viss sjukdom.

I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att

 1. se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar,

 2. ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt utsatta för smittrisk,

 3. se till att förebyggande åtgärder vidtas,

 4. stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om lämpliga åtgärder,

 5. följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan ha smittats,

 6. bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken,

 7. följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning, samt

 8. fortlöpande följa smittskyddsläget i området.

Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta vårdgivare om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga smittspridning inom det verksamhetsområde som vårdgivaren ansvarar för.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:194

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)