Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:266

Utkom från trycket den 20 april 2006
Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor;
utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170.

4 §

Lagen tillämpas inte på

  1. faror som har samband med joniserande strålning,

  2. sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

  3. transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som omfattas av denna lag, eller

  4. militär verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:266

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)