Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:526

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 1 juni 2006.

Regeringen föreskriver1) att 2 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och bilagorna 1 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1, Celex 31970L0156), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/28/EG (EUT L 65, 7.3.2006, s. 27, Celex 32006L0028), rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 190, 20.8.1972, s. 1, Celex 31972L0306), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG (EUT L 61, 8.3.2005, s. 25, Celex 32005L0021), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (EGT L 226, 18.8.1997, s. 1, Celex 31997L0024), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/27/EG (EUT L 66, 8.3.2006, s. 7, Celex 32006L0027), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1, Celex 32002L0024), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG (EUT L 106, 27.4.2005, s. 17, Celex 32005L0030).

2) I denna förordning avses med

2)

Senaste lydelse 2005:425.

direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon3) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/28/EG4) ,

3)

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

4)

EUT L 65, 7.3.2006, s. 27 (Celex 32006L0028).

direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG,

direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon5) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG6) ,

5)

EGT L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 31972L0306).

6)

EUT L 61, 8.3.2005, s. 25 (Celex 32005L0021).

direktiv 88/77/EEG: rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.,

direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,

direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon7) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG8) ,

7)

EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

8)

EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG,

direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG,

direktiv 1999/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13 december 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EEG,

direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG,

direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon,

direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG9) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG10) ,

9)

EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

10)

EUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030).

direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG,

direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon,

personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,

originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG eller artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG,

dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG,

ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bilaga 111)

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

B Mopeder och motorcyklar

1.3 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven i direktiv 97/24/EG.

1.4 Krav på ersättningskatalysator

Typgodkännande får inte meddelas för en ny ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG.

Bilaga 312)

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

Vid den kontroll av fordon i bruk som avses i 5 § skall de utsläppsbegränsande anordningar som fordonet utrustats med vara i funktionsdugligt skick och stämma överens med godkänt utförande. Lätta bilar, motorcyklar och mopeder får dock utrustas med ersättningskatalysator som är godkänd för den aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa anordningar skall kontrollen inkludera en utsläppsmätning med varmkörd motor på följande motorkategorier.

1 Bensinmotordrivna bilar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:526

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)