Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

Rubriken har denna lydelse enl. F 2018:1013.

Utkom från trycket den 21 juni 2006
utfärdad den 8 juni 2006.

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll av livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som importeras från ett tredjeland. Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Denna förordning kompletterar även bestämmelserna om införsel från tredjeländer och territorier av produkter av animaliskt ursprung i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).

SFS 2021:652

Villkor för importen

Av artikel 47 i förordning (EU) 2017/625 framgår vilka livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation.

SFS 2021:652

Livsmedelsverket får i fråga om livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 och artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1013 av den 16 april 2019 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen.

SFS 2021:652

Kontrollmyndigheter

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen gäller livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enligt artikel 47 i förordning (EU) 2017/625 ska kontrolleras vid en gränskontrollstation.

Andra livsmedel än de som avses i första stycket kontrolleras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den ort där livsmedlet deklareras för fri omsättning.

SFS 2021:652

Livsmedelsverket ska fatta beslut om att tillåta införsel om förutsättningarna är uppfyllda enligt artikel 5.1 och 5.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 av den 4 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel.

SFS 2021:180

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 237 i förordning (EU) 2016/429 när det gäller produkter av animaliskt ursprung.

Livsmedelsverket ska även utföra de uppgifter som en behörig myndighet har när det gäller produkter av animaliskt ursprung som återsänds till unionen i enlighet med artiklarna 180–182 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung.

SFS 2021:258

SFS 2019:703

När det gäller livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som endast får införas över en ort där det finns en gränskontrollstation, ska Tullverket och ett järnvägsföretag eller postföretag som utövar tullkontroll över varor övervaka att varorna inte importeras via någon annan ort.

SFS 2021:652

Transport av livsmedel till frizon eller tullager ska göras under tullkontroll.

SFS 2016:300

Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll ska utföra de kontrolluppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 b i Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

SFS 2019:703

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0180

SFS 2019:703

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Verket får även meddela sådana föreskrifter i övrigt som behövs som komplettering av de EU-bestämmelser som denna förordning kompletterar.

SFS 2021:180

Kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vid import

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-0180

En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter.

SFS 2021:180

Avgifter ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i förordning (EU) 2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig kontroll av sådan import av livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

SFS 2021:652

Kontrollmyndigheten får, i det fall som anges i artikel 79.4 i förordning (EU) 2017/625, besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften.

SFS 2021:180

Kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i samband med import, transitering och återinförsel ska, även utöver vad som följer av artiklarna 66, 67 och 69 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, betalas av den aktör som ansvarar för sändningen.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om betalningen av avgifter till verket.

SFS 2021:180

Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett visst varuslag, ska kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören ska betala avgiften till Tullverket. Det som föreskrivs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253) om indrivning av tull ska gälla i fråga om avgiften. För en sändning som avvisas tas inte någon avgift ut.

SFS 2016:300

För livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som provtas lämnas inte någon ersättning. Kostnaden för uppföljning av prov som har lett till anmärkning ska betalas av den aktör som ansvarar för sändningen.

SFS 2021:652

Straff

I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om ansvar för import av livsmedel i strid mot denna förordning, mot de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, eller mot de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar, och försök till sådan import.

Om en vara har förklarats förverkad, ska Tullverket anmäla detta till Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas med varan.

SFS 2021:180

Överklagande m.m.

Beslut av en kommunal nämnd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning eller enligt EU-bestämmelser som denna förordning kompletterar får överklagas till länsstyrelsen.

I 3232 a §§ livsmedelslagen (2006:804) och 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2021:180

Beslut enligt denna förordning, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen och enligt de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar ska gälla omedelbart, om inte något annat bestäms.

SFS 2021:180

Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:812

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

SFS 2016:300

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2018:1013

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:703

Denna förordning träder i kraft d. 14 dec. 2019.

SFS 2021:180

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2021.

SFS 2021:258

Denna förordning träder i kraft d. 21 april 2021.

SFS 2021:652

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2021.