Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:828

Utkom från trycket den 21 juni 2006
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 9 kap. 15 § miljöbalken (1998:808)2) skall ordet ”livsmedelslagen (1971:511)” bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)” och orden ”lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.” skall bytas ut mot ”lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.”.

1)

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2)

Senaste lydelse 2004:169.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:828

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)