Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:831

Utkom från trycket den 21 juni 2006
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 1 kap. 2 § och 6 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168) orden ”livsmedelslagen (1971:511)” skall bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)” och orden ”lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.” skall bytas ut mot ”lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.”.

1)

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:831

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)