Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:958

Utkom från trycket den 30 juni 2006
Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring;
utfärdad den 14 juni 2006.

Regeringen föreskriver att 2 och 9 §§ förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring skall ha följande lydelse.

1) Varje myndighet som har ett ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap skall planlägga undanförsel av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde.

1)

Senaste lydelse 2002:500.

Försvarsmakten skall planlägga undanförseln av materiel till motorreparationstjänsten.

Följande myndigheter skall planlägga undanförseln av arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål var och en inom sitt ansvarsområde: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Statens musiksamlingar, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens sjöhistoriska museer samt Arkitekturmuseet. Myndigheterna skall vid planläggningen samråda med Krisberedskapsmyndigheten.

Krisberedskapsmyndigheten skall samordna planläggningen av undanförsel.

2) Varje myndighet som har ett ansvar enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap skall planlägga förstöring av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde. Försvarsmakten skall dock efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

2)

Senaste lydelse 2002:500.

Krisberedskapsmyndigheten skall samordna planläggningen utom såvitt avser sådan egendom för vilken Försvarsmakten har planläggningsansvaret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:958

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)