Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1433

Utkom från trycket den 22 december 2006
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);
utfärdad den 14 december 2006.

Regeringen föreskriver att 5 § och bilaga 1 till smittskyddsförordningen (2004:255) skall ha följande lydelse.

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om

 • anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168),

 • uppgifter som avses i 2 kap. 6 § 5 smittskyddslagen,

 • undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om viss sjukdom,

 • undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om till vem anmälan skall göras,

 • undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om kravet på att anmälan skall ske utan dröjsmål, samt

 • undantag för uppgift i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen vid viss sjukdom.

Bilaga 1

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar

 • infektion med atypiska mykobakterier

 • botulism

 • brucellos

 • infektion med cryptosporidium

 • denguefeber

 • echinokockinfektion

 • infektion med entamöba histolytica

 • infektion med enterobacteriacae som producerar ESBL (extended spectrum betalactamase)

 • gula febern

 • invasiv infektion ß-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)

 • invasiv infektion med haemophilus influenzae

 • harpest (tularemi)

 • kikhosta

 • legionellainfektion

 • leptospirainfektion

 • listeriainfektion

 • malaria

 • invasiv meningokockinfektion

 • mässling

 • papegojsjuka

 • invasiv pneumokockinfektion

 • påssjuka

 • röda hund

 • sorkfeber (nephropathia epidemica)

 • stelkramp

 • trikinos

 • Q-feber

 • infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

 • vibrioinfektion exkl. kolera

 • viral meningoencefalit

 • yersiniainfektion

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1433

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)