Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1503

Utkom från trycket den 28 december 2006
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 14 december 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

dels att 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 36 a §, samt närmast före 36 a § en ny rubrik av följande lydelse.

I denna förordning avses med

mikroorganism: varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke- cellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroider samt cellkulturer av djur och växter,

genetiskt modifierad mikroorganism: en mikroorganism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination,

skyddsåtgärd: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön,

tillsynsmyndighet: en myndighet som i bilagan, punkterna F och G, till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken anges som ansvarig för något av tillsynsområdena för innesluten användning,

F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön,

L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön,

R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikoorganismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön,

ny användning: en innesluten användning av genetiskt modifierade organismer i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda verksamheten på ett inte obetydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka genetiskt modifierade organismer som används eller i fråga om metoderna för framställningen eller användningen av organismerna.

Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer

Naturvårdsverket skall samordna det nationella arbetet med Sveriges deltagande i det internationella informationsförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer1) .

1)

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003L1946).

Tillsynsmyndigheterna skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket i enlighet med artikel 15.1 samma förordning. Tillsynsmyndigheterna skall samråda med Naturvårdsverket om hur uppgifterna skall lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1503

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads- departementet)