Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1571

Utkom från trycket den 9 januari 2007
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i smittskyddslagen (2004:168) skall införas en ny paragraf, 3 kap. 12 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3, rskr. 2006/07:61.

Den som på grund av en samhällsfarlig sjukdom

  1. har isolerats enligt 5 kap. 1 §,

  2. har isolerats tillfälligt enligt 5 kap. 3 §,

  3. skall hållas i karantän enligt 9 §, eller

  4. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om avspärrning enligt 10 §

    får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra personen från att lämna landet.

I andra fall än de som avses i första stycket får den som bär på en samhällsfarlig sjukdom inte vägras att lämna landet. Han eller hon skall dock i god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet om tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren skall underrätta berörd hälsomyndighet på ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra smittspridning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1571

1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

2. Beslut som har meddelats enligt 14 § i den upphävda karantänslagen (1989:290) gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)