Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:39

Utkom från trycket den 20 februari 2007
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 4 och 12 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall ha följande lydelse.

1) Motorfordon som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. För bilar som tagits i bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.

1)

Senaste lydelse 2004:681.

Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja.

2) Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.

2)

Senaste lydelse 2006:321.

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att bilar skall uppfylla de krav som följer av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:39

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)