Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Utkom från trycket den 24 april 2007
utfärdad den 12 april 2007.

Inledande bestämmelser

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Polio skall alltid anses utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

Folkhälsomyndigheten ska efter samråd med berörda kommuner och regioner besluta vilka hamnar och flygplatser som ska vara karantänshamnar respektive karantänsflygplatser.

SFS 2019:1057

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning som karantänshamnar och karantänsflygplatser ska ha.

SFS 2015:162

Underrättelseskyldighet

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. vilka misstänkta eller konstaterade fall av sjukdomar som ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten enligt 10 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, och

  2. vilka uppgifter en underrättelse som avses i 10 § första stycket lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska innehålla.

SFS 2015:162

Åtgärder vid ankomst till Sverige

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för människors hälsa som ansvariga myndigheter och kommuner får vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg.

SFS 2015:162

Sådant informationslämnande som avses i 16 § första stycket lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska fullgöras med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window).

SFS 2015:243

Hälsointyg och andra intyg

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

  1. vem som får utfärda intyg,

  2. skyldighet att visa upp intyg och om undantag från sådan skyldighet, och

  3. andra behövliga föreskrifter om intyg enligt lagen 2006:1570 om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

SFS 2015:162

Avgifter

Kommuner får ta ut avgifter av ägaren till fartyget för undersökning och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Avgiften skall motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.

Ytterligare föreskrifter

Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda som behövs för att hindra att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder.

SFS 2015:162

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:156

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2007.

SFS 2015:162

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:243

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2015.

SFS 2019:1057

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.