Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Denna förordning upphör enligt F (2018:506) att gälla den 1 juni 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:506).

Utkom från trycket den 2 maj 2007
utfärdad den 19 april 2007.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 12 och 13 §§ miljöbalken. Syftet med förordningen är att producenter ska se till att produkter som innehåller radioaktiva ämnen och herrelösa strålkällor som blir radioaktivt avfall tas om hand och hanteras.

SFS 2016:804

Definitioner

2 §

Med radioaktiva produkter avses i denna förordning produkter som innehåller radioaktiva ämnen och som inte

 1. omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, eller

 2. omfattas av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

SFS 2015:25

3 §

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige för in radioaktiva produkter.

4 §

Med herrelös strålkällaavses i denna förordning en strålkälla vars aktivitetsnivå vid den tidpunkt då den upptäcks överstiger en nivå för vilken undantag från strålskyddslagen (1988:220) medges enligt 2 § första stycket 1 strålskyddsförordningen (1988:293) och som inte omfattas av tillsynsmyndighetens kontroll därför att den aldrig har omfattats av kontrollen eller därför att den har övergivits, förlorats, flyttats från känd plats, stulits eller överlåtits till en ny innehavare utan föreskriven anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten eller utan att mottagaren har underrättats.

SFS 2008:460

5 §

Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma betydelse som i miljöbalken, strålskyddslagen (1988:220) och avfallsförordningen (2011:927).

SFS 2011:1004

Uppgifter om produkter som säljs

6 §

En producent som säljer radioaktiva produkter ska lämna uppgifter om produkterna till Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppgifterna ska avse

 1. vilka produkter och vilka kvantiteter av produkterna som säljs i Sverige,

 2. vilka kategorier av radioaktivt avfall som produkterna kan förväntas ge upphov till,

 3. på vilket sätt producenten har för avsikt att fullgöra sitt ansvar för avfallet enligt strålskyddslagen (1988:220) och denna förordning, och

 4. hur skyldigheten att säkerställa finansiering av omhändertagandet enligt 13 § har fullgjorts.

SFS 2008:460

Märkning

7 §

En producent som efter den 31 augusti 2007 säljer radioaktiva produkter i Sverige skall se till att produkterna är märkta med

 1. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige producenten, och

 2. information om kostnadsfritt omhändertagande av det radioaktiva avfall som produkten kan ge upphov till.

Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion får märkningen i stället finnas i skriftlig information som följer med produkten.

Skyldighet att ta hand om avfall

8 §

En producent skall ta hand om radioaktiva produkter som är radioaktivt avfall, om producenten efter den 31 augusti 2007 har sålt de produkter som ger upphov till avfallet i Sverige.

9 §

En producent ska ta del i omhändertagandet av radioaktivt avfall som är

 1. radioaktiva produkter som har släppts ut på marknaden före den 1 september 2007, eller

 2. herrelösa strålkällor som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar till producenten.

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att producenten för varje tidsperiod som Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar föreskrifter om med stöd av 16 § svarar för en lika stor andel av det i Sverige uppkomna avfallet som motsvarar producentens marknadsandel av sålda radioaktiva produkter. Andelarna får avse viss produktkategori eller produktmarknad eller annan lämplig indelning.

SFS 2008:460

10 §

Producenten skall utan ersättning ta hand om

 1. avfall som avses i 8 §, och

 2. avfall som avses i 9 § första stycket 1, om det lämnas till producenten eller till insamlingssystem som producenten anvisar i samband med att producenten säljer motsvarande mängd nya radioaktiva produkter.

11 §

För det avfall som kan förväntas uppkomma i Sverige skall en producent fullgöra sin skyldighet enligt 8 och 9 §§ genom att se till

 1. att det finns lämpliga insamlingssystem för avfallet, och

 2. att det avfall som samlas in hanteras i enlighet med strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter meddelade med stöd av lagen samt i övrigt på ett från miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt.

12 §

Ett insamlingssystem som avses i 11 § skall anses lämpligt om det

 1. ger god service åt inlämnare i alla delar av landet,

 2. är anpassat till olika kategorier av radioaktivt avfall vad gäller insamlingsmetod och geografisk spridning, och

 3. innebär att avfallet kan lämnas till, eller hämtas av företrädare för, systemet även om producentens skyldighet enligt 8-10 §§–10 §§ är begränsad till vissa produkter eller viss andel av det uppkomna avfallet.

Skyldighet att säkerställa finansiering

13 §

En producent som säljer radioaktiva produkter i Sverige skall genom finansieringssystem, försäkringslösningar, spärrade konton eller på annat lämpligt sätt säkerställa att det finns finansiering för fullgörandet av producentens skyldighet att ta hand om det radioaktiva avfallet enligt 8 § jämförd med 11 § även om producenten upphör med sin verksamhet eller av annan orsak brister i fullgörandet.

Säkerställandet skall anses lämpligt om det med hänsyn till de sålda produkternas förväntade användning och livslängd samt övriga omständigheter är sannolikt att skyldigheten kommer att fullgöras eller att den som fullgör producentens skyldighet kan få ersättning för de kostnader som fullgörandet medför.

Uppgifter om avfallet och dess hantering

14 §

En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten lämna uppgifter om vilka kvantiteter och kategorier av radioaktivt avfall som har samlats in i insamlingssystem enligt 11 § eller lämnats direkt till producenten.

En producent ska till Strålsäkerhetsmyndigheten redovisa på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

SFS 2008:460

Marknadsandelar

15 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med stöd av de uppgifter som lämnas enligt 6 och 14 §§ fastställa producenternas andelar enligt 9 § och underrätta producenterna om den fördelningen.

SFS 2008:460

Bemyndigande

16 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 6, 7, 9 och 11-14 §§.

SFS 2008:460

Dispens

17 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i denna förordning om det kan ske utan att syftet med förordningen åsidosätts.

SFS 2008:460

Straff

18 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter att

 1. se till att radioaktiva produkter är märkta enligt vad som följer av 7 §,

 2. ta hand om radioaktivt avfall och herrelösa strålkällor enligt vad som följer av 8, 9 och 11 §§, eller

 3. säkerställa finansiering enligt vad som följer av 13 §.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 29 kap. miljöbalken eller strålskyddslagen (1988:220).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:193

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:460

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2011:1004

Denna förordning träder i kraft d. 18 okt. 2011.

SFS 2015:25

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2016:804

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2016.