Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:251

Utkom från trycket den 23 maj 2007
Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);
utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § skall länsrätten höra lämplig sakkunnig, om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen skall för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 § första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den smittade som behövs för en sakkunnigs uppdrag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:251

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)