Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

Utkom från trycket den 29 maj 2007
utfärdad den 10 maj 2007.

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller odling av genetiskt modifierade grödor om

 1. odlingen sker på jordbruksmark och utan specifika inneslutningsåtgärder enligt 13 kap. 5 § miljöbalken, och

 2. produkter från odlingen avses släppas ut på marknaden eller användas i den egna verksamheten.

Förordningen gäller även sådan transport, lagerhållning eller annan hantering av genetiskt modifierade produkter som sker i samband med odlingen.

Förordningen gäller inte odling av grödor som är avsedda att användas för privat bruk inom odlarens eget hushåll.

Genetiskt modifierade organismer har samma betydelse som i 13 kap. 4 § miljöbalken.

Anmälan

Bestämmelser om anmälan om odling av genetiskt modifierade grödor finns i 4 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Information

Den som avser att odla genetiskt modifierade grödor skall lämna skriftlig information till den näringsidkare som brukar jordbruksmark på det avstånd från odlingen och vid den tidpunkt som Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 9 §. I denna information skall anges

 1. att genetiskt modifierade grödor kommer att odlas där,

 2. vilken gröda som avses odlas, och

 3. platsen för odlingen.

Den som har odlat genetiskt modifierade grödor på jordbruksmark som därefter avses brukas av någon annan skall, i de fall som Jordbruksverket föreskriver med stöd av 9 §, lämna skriftlig information till den som avser att fortsättningsvis bruka marken, eller om denne inte är känd, markägaren. I denna information skall anges

 1. vilken odlingssäsong som genetiskt modifierade grödor odlades,

 2. vilken gröda som odlades, och

 3. platsen för odlingen.

Odling

Vid odling av genetiskt modifierade grödor skall åtgärder vidtas så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Transport

Vid transport av produkter från genetiskt modifierade grödor skall åtgärder vidtas så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Rengöring

Fordon, maskiner, sorteringsutrustning, redskap eller liknande skall rengöras innan de används till grödor och produkter som inte är genetiskt modifierade så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans jordbruksmark eller blandas med någon annans jordbruksprodukter och orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Bemyndiganden

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om

 1. information, odling, transport och rengöring enligt 4–8 §§,

 2. utbildning,

 3. avstånd, barriärer och liknande mellan odling av genetiskt modifierade grödor och andra odlingar, samt

 4. annan åtgärd som odlare av genetiskt modifierade grödor skall vidta och som behövs med hänsyn till risken för att genetiskt modifierade organismer sprids till någon annans jordbruksmark eller blandas med någon annans jordbruksprodukter och orsakar ekonomisk skada till följd av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Tillsyn

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 18 §§ miljötillsynsförordningen.

SFS 2020:644

Avgifter

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Straff och förverkande

Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:273

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2011:47

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2020:644

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.