Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:674

Utkom från trycket den 17 juli 2007
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 28 och 38 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde eller i grundvatten enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.

Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt 10 kap. 15 § miljöbalken.

Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20–25 §§.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

  1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,

  2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller

  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. Om generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten skall anmälan göras till generalläkaren.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Bilaga1)

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 § denna förordning.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan skall göras till den kommunala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett EG-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siffror och ett snedstreck anger den eller de EG-rättsakter som har relevans för tillstånds- eller anmälningsplikten. Sifferkoderna har följande innebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor2) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG3) ,

2)

EGT L 194, 27.7.1975, s. 23 (Celex 31975L0439).

3)

EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

85/337-1: bilaga 1 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt4) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG5) ,

4)

EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

5)

EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

85/337-2: bilaga 2 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt6) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG7) ,

6)

EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

7)

EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

91/157: rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen8) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/101/EG9) ,

8)

EGT L 78, 26.3.1991, s. 38 (Celex 31991L0157).

9)

EGT L 1, 5.1.1999, s. 1 (Celex 31998L0101).

91/271: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse10) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/200311) ,

10)

EGT L 135, 30.5.1991, s. 40 (Celex 31991L0271).

11)

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

91/689: rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall12) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/200613) ,

12)

EGT L 377, 31.12.1991, s. 20 (Celex 31991L0689).

13)

EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

96/59: rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)14) ,

14)

EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).

96/61: rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar15) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/200616) ,

15)

EGT L 257, 10.10.1996, s. 26 (Celex 31996L0061).

16)

EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

99/13: rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar17) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG18) ,

17)

EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).

18)

EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).

99/31: rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall19) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/200320) ,

19)

EGT L 182, 16.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0031).

20)

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

00/53: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon21) , senast ändrat genom rådets beslut 2005/ 673/EG22) ,

21)

EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

22)

EUT L 254, 30.9.2005, s. 69 (Celex 32005D0673).

00/76: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall23) ,

23)

EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

01/80: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar24) , senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG25) ,

24)

EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

25)

EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

02/96: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)26) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG27) , och

26)

EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

27)

EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).

06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall28) .

28)

EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).

Varje verksamhetsbeskrivning börjar med en sifferkod som syftar till att underlätta identifieringen av de olika verksamhetsbeskrivningarna.

AVDELNING 1

VERKSAMHETER

 
 
 

JORDBRUK M.M.

 
 
 
 

Djurhållning m.m.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

 

1.10 Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,

2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),

3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

1.11 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad.

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad.

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),

5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,

8. etthundra kaniner,

9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

11. tvåhundra slaktkycklingar,

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. renskötsel, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

1.30 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

 
 
 
 

FISKODLING M.M.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

5.10 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

5.20 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.

 
 
 
 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.

 
 
 
 

Berg, naturgrus, torv och andra jordarter

 

B

 

e

 

85/337-1

 

10.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

 

B

 

e

 

85/337-1

 

10.11 Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

10.20 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

 

C

 
 
 

10.30 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

 

C

 

e

 

85/337-2

 

10.40 Täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller

3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.

 

C

 
 
 

10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

 

C

 
 
 

10.60 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

 
 
 
 

Råpetroleum, naturgas och kol

 

A

 

e

 

85/337-1

 

11.10 Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

 

B

 

e

 

85/337-1

 

11.20 Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

 
 
 
 

Malm och mineral

 

A

 

e

 

85/337-1

 

13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10–10.40.

 

A

 

e

 

85/337-2

96/61

 

13.20 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

13.30 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.

 

A

 

e

 

85/337-2

 

13.40 Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.50.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

13.50 Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

 

13.60 Anläggning för utvinning och produktion av asbest.

 
 
 
 

Annan utvinningsindustri

 

C

 

e

 

85/337-2

 

13.70 Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.

 
 
 
 

LIVSMEDEL OCH FODER M.M.

 
 
 
 

Animaliska råvaror

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

96/61

 

15.10 Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

 

15.20 Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.30 Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

96/61

 

15.40 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning.

 

B

 
 
 

15.41 Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.50 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

 

15.60 Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på

1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.70 Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.80 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.

 
 
 
 

Vegetabiliska råvaror

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

15.90 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton produkter per dygn som kvartalsmedelvärde.

 

C

 
 
 

15.100 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

 

15.110 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.120 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.

 

C

 
 
 

15.130 Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

 

C

 
 
 

15.140 Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

15.150 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av

1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller

2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.160 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150.

 
 
 
 

Mjölk, oljor och fetter m.m.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

96/61

 

15.170 Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.180 Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

 

15.190 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.200 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 15.190.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

 

15.210 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.220 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.

 
 
 
 

Drycker m.m.

 

B

 

e

 

91/271

 

15.230 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

 

C

 
 
 

15.240 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/271

 

15.250 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av

1. malt,

2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller

3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.260 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

 
 
 
 

Annan livsmedelstillverkning

 

B

 

e

 

85/337-2

 

15.270 Anläggning för tillverkning av

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller

2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.280 Anläggning för

1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,

2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller

3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

 

B

 
 
 

15.290 Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10–15.280, och

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

 

C

 
 
 

15.300 Anläggning för framställning av

1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller

2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

15.310 Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10–15.300.

 
 
 
 

Foder

 

B

 

e

 

96/61

 

15.320 Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel29) , om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.

29)

EGT L 273, 10.10.2002, s. 1-95 (Celex 32002R1774).

 

B

 

e

 

91/271

 

15.330 Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av

1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller

2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.

Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tilllämpningen av första stycket.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 90.250 eller 90.260.

 

C

 
 
 

15.340 Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av

1. mer än 5 000 ton spannmålsfoder, eller

2. mer än 500 ton annat foder.

Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.

 
 
 
 

TEXTILVAROR

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

17.10 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton fibrer eller textilier per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

17.20 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller

2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

17.30 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.

 
 
 
 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

18.10 Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

18.20 Anläggning för

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller

2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

18.30 Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.

 
 
 
 

TRÄVAROR

 

C

 
 
 

20.10 Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

 

B

 
 
 

20.20 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

 

C

 
 
 

20.30 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20.

 

C

 
 
 

20.40 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.

 

B

 
 
 

20.50 Anläggning för tillverkning av träfiberskivor.

 

C

 
 
 

20.60 Anläggning för tillverkning av

1. fanér eller plywood, eller

2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.

 

B

 
 
 

20.70 Anläggning för lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.

 

C

 
 
 

20.80 Anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.

 

C

 
 
 

20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

 
 
 
 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

 

21.10 Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

 

21.20 Anläggning för framställning av mer än 1 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.

 

A

 

e

 

96/61

 

21.30 Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.

 

B

 
 
 

21.40 Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30.

 

C

 
 
 

21.50 Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

 
 
 
 

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION

 

C

 
 
 

22.10 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

 

C

 
 
 

22.20 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

 

B

 
 
 

22.30 Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

 

C

 
 
 

22.40 Anläggning

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.

 
 
 
 

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

 

A

 

e

 

85/337-1

85/337-2

96/61

 

23.10 Anläggning för

1. tillverkning av koks,

2. överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller vätskeform, eller

3. grafittillverkning som inte är tillståndspliktig enligt 31.40.

 

B

 
 

85/337-2

 

23.20 Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

 

23.30 Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.

 

A

 

e

 

85/337-1

 

23.40 Anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,

2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller

3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

 

A

 
 
 

23.50 Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

 
 
 
 

KEMISKA PRODUKTER

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

99/13

 

24.10 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka

1. organiska ämnen,

2. kloralkali, eller

3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack samt bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

99/13

 

24.20 Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka läkemedelssubstanser.

 

C

 

e

 

85/337-2

99/13

 

24.30 Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

 

24.40 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka

1. ytaktiva ämnen (tensider),

2. bindemedel för färg och lack, eller

3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

24.50 Anläggning för tillverkning i industriell skala

1. genom biosyntetiska reaktioner av

a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,

b) organiska syror, eller

c) bipolymerer, eller

2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

 

24.60 Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad,

2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.70 Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

24.80 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt", "starkt frätande", "frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk".

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.81 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.90 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt", "starkt frätande", "frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk".

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.100 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

24.110 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,

3. sprängämnen,

4. pyrotekniska artiklar, eller

5. ammunition.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk",

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, eller

4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.120 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, eller

4. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.130 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

1. sprängämnen,

2. pyrotekniska artiklar,

3. ammunition, eller

4. andra kemiska produkter.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.140 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. apotek och sjukhus, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

24.150 Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10–24.140.

 
 
 
 

GUMMI- OCH PLASTVAROR

 

B

 

e

 

85/337-2

 

25.10 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

25.11 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

25.20 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

25.30 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

25.40 Anläggning för flamlaminering med plast.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

25.50 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.

 
 
 
 

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

 
 
 
 

Glas, glasvaror och keramiska produkter

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

26.10 Anläggning för

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller

2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

26.20 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

26.30 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

26.40 Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.10.

 

B

 

e

 

96/61

 

26.50 Anläggning för att genom bränning

1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller

2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

26.51 Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

26.60 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.

 
 
 
 

Cement, betong, kalk, krita och gips

 

A

 

e

 

85/337-2

96/61

 

26.70 Anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller

2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

26.80 Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70.

 

B

 

e

 

96/61

 

26.90 Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.

 

C

 
 
 

26.100 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90.

 

C

 
 
 

26.110 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller

2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

 

C

 
 
 

26.120 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

 
 
 
 

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

96/61

 

26.130 Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

 

26.140 Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.

 

C

 
 
 

26.150 Asfaltverk eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

 

C

 
 
 

26.160 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 90.110.

 
 
 
 

STÅL OCH METALL

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

 

27.10 Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

 

A

 

e

 

85/337-1

85/337-2

 

27.20 Anläggning för

1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller

2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.

 

A

 

e

 

85/337-2

96/61

 

27.30 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom

1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,

2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller

3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.

 

A

 
 
 

27.31 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

 

B

 
 
 

27.32 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

27.40 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

27.50 Anläggning för gjutning för en produktion av

1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller

2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

27.60 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 27.101.

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

 

27.70 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

 

B

 

e

 

85/337-1

96/61

 

27.80 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.

 

A

 

e

 

85/337-2

 

27.90 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70 eller 27.80.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

27.91 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70–27.90.

 

A

 

e

 

85/337-2

96/61

 

27.100 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

27.101 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

27.110 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

27.120 Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70–27.110.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

 

B

 
 
 

27.130 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

 

C

 
 
 

27.140 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 27.130.

 
 
 
 

YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.

 
 
 
 

Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

 

28.10 Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

28.20 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. betning med betpasta,

2. järnfosfatering, eller

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

 

B

 
 
 

28.30 Anläggning för

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.

 

C

 
 
 

28.40 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

 

B

 
 
 

28.50 Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

28.60 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. betning med betpasta, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

28.70 Anläggning för

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10,

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10–39.50,

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,

5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller

7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

 

C

 
 
 

28.71 Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.

 

B

 
 
 

28.80 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.

 

C

 
 
 

28.90 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.

 
 
 
 

ELEKTRISKA ARTIKLAR

 

A

 
 
 

31.10 Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

 

B

 
 
 

31.20 Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

 

C

 
 
 

31.30 Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.

 

A

 

e

 

96/61

 

31.40 Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.

 

A

 
 
 

31.50 Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.

 

C

 
 
 

31.60 Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

 
 
 
 

METALLBEARBETNING M.M.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

34.10 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

34.20 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

34.30 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

34.40 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

34.50 Anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,

2. tillverkning av flygplan, eller

3. reparation av flygplan.

 

A

 

e

 

85/337-2

 

34.60 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

34.70 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60.

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

 

C

 
 
 

34.80 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10–34.70, 35.10 eller 35.20.

Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.

 

A

 
 
 

35.10 Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

35.20 Skeppsvarv.

 
 
 
 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

 

B

 

e

 

96/61

99/13

 

39.10 Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.

Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.

 

B

 

e

 

99/13

 

39.20 Anläggning där mer än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i

1. rulloffset med heatsetfärg,

2. djuptryck av publikationer,

3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,

4. ytrengöring,

5. fordonslackering,

6. bandlackering,

7. beläggning av lindningstråd,

8. beläggning av träytor,

9. träimpregnering,

10. läderbeläggning,

11. skotillverkning,

12. laminering av trä eller plast,

13. limbeläggning,

14. annan beläggning,

15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat,

16. omvandling av gummi,

17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, eller

18. tillverkning av farmaceutiska produkter.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 

C

 

e

 

99/13

 

39.30 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,

2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,

6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,

7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,

8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,

9. mer än 10 ton i läderbeläggning,

10. mer än 5 ton i skotillverkning,

11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,

12. mer än 5 ton i limbeläggning,

13. mer än 5 ton i annan beläggning,

14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller

15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

 

B

 
 
 

39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

 

C

 
 
 

39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

 
 
 
 

LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

 

39.60 Anläggning för lagring eller hantering av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, eller

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 ton per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

39.70 Anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, eller

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om

a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande", och

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

39.80 Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

39.90 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

 
 
 
 

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

 
 
 
 

Gasformiga bränslen

 

B

 
 
 

40.10 Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.

 

C

 
 
 

40.20 Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.

 
 
 
 

Kärnkraft

 

A

 

e

 

85/337-1

 

40.30 Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.

 
 
 
 

Förbränning

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

01/80

 

40.40 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

01/80

 

40.50 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

40.51 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

40.70 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

 
 
 
 

Vindkraft

 

A

 

e

 

85/337-2

 

40.80 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda uteffekten är minst 1 megawatt.

 

B

 

e

 

85/337-2

 

40.90 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 25 megawatt.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

40.100 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

 
 
 
 

Värmepumpar och kylanläggningar m.m.

 

C

 
 
 

40.110 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

 

C

 
 
 

40.120 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

 
 
 
 

RIVNING M.M.

 

A

 

e

 

85/337-1

 

45.10 Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

 
 
 
 

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

 

C

 
 
 

50.10 Anläggning för tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

 

C

 
 
 

50.20 Anläggning där det per kalenderår hanteras

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

 
 
 
 

INFRASTRUKTUR

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

 

63.10 Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. hamn för Försvarsmakten, eller

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

63.20 Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.

 

A

 

e

 

85/337-1

85/337-2

 

63.30 Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 63.40.

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

 

63.40 Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

63.50 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

 
 
 
 

LABORATORIER

 

C

 
 
 

73.10 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som

1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga,

2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § denna förordning.

 
 
 
 

TANKRENGÖRING

 

B

 
 
 

74.10 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".

 

C

 
 
 

74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.

 
 
 
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

C

 
 
 

85.10 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

 

C

 
 
 

85.20 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.

 
 
 
 

RENING AV AVLOPPSVATTEN

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

91/271

 

90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

90.20 Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.

 
 
 
 

AVFALL

 
 
 
 

Mellanlagring

 

B

 

e

 

06/12

 

90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av

1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

 

C

 

e

 

06/12

 

90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.

 

B

 

e

 

75/439

91/157

02/96

06/12

 

90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till

1. mer än 5 ton oljeavfall,

2. mer än 30 ton blybatterier,

3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller

5. mer än 1 ton annat farligt avfall.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller

2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

 

C

 

e

 

75/439

91/157

02/96

06/12

 

90.60 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till

1. mer än 5 ton oljeavfall,

2. mer än 30 ton blybatterier,

3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller

5. mer än 1 ton annat farligt avfall.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

 
 
 
 

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.

 

B

 

e

 

06/12

 

90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

 

C

 

e

 

06/12

 

90.80 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.

 

C

 

e

 

02/96

06/12

 

90.90 Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

 

B

 

e

 

06/12

 

90.100 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

 

C

 

e

 

06/12

 

90.110 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.

 

B

 

e

 

06/12

 

90.119 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

 

C

 

e

 

00/53

06/12

 

90.120 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

 
 
 
 

Användning för anläggningsändamål

 

B

 

e

 

99/31

06/12

 

90.130 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.

 

C

 

e

 

99/31

06/12

 

90.140 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.

 
 
 
 

Biologisk behandling

 

A

 

e

 

85/337-2

06/12

 

90.150 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. park- och trädgårdsavfall, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

 

B

 

e

 

85/337-2

06/12

 

90.160 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. park- och trädgårdsavfall, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.

 

C

 

e

 

85/337-2

06/12

 

90.170 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om

1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller

2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

 
 
 
 

Förbränning

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

00/76

06/12

 

90.180 Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-1

00/76

06/12

 

90.190 Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.

 

A

 

e

 

85/337-1

96/61

00/76

06/12

 

90.200 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

96/61

00/76

06/12

 

90.210 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.

 

B

 

e

 

85/337-2

00/76

06/12

 

90.220 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.

 

C

 

e

 

85/337-2

00/76

06/12

 

90.230 Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

 
 
 
 

Animaliska biprodukter m.m.

 

B

 

e

 

85/337-2

91/689

96/61

06/12

 

90.240 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.

 

C

 

e

 

85/337-2

91/689

06/12

 

90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.

 

C

 

e

 

85/337-2

91/689

06/12

 

90.260 Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.

 
 
 
 

Uppläggning

 

B

 

e

 

99/31

06/12

 

90.270 Uppläggning av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller

2. i större mängd än 1 000 ton.

 

C

 

e

 

99/31

06/12

 

90.280 Uppläggning av

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

 
 
 
 

Deponering

 

A

 

e

 

85/337-2

96/61

99/31

06/12

 

90.290 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-2

96/61

99/31

06/12

 

90.300 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

 

B

 

e

 

99/31

06/12

 

90.310 Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

 

A

 

e

 

85/337-1

91/689

96/61

99/31

06/12

 

90.320 Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.

 

B

 

e

 

85/337-1

91/689

96/61

99/31

06/12

 

90.330 Anläggning för deponering av farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.

 

B

 

e

 

85/337-1

91/689

99/31

06/12

 

90.340 Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330.

 
 
 
 

Annan återvinning eller bortskaffande

 

A

 

e

 

85/337-1

91/689

96/59

00/76

06/12

 

90.350 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370.

 

B

 

e

 

85/337-1

85/337-2

91/689

96/59

00/76

06/12

 

90.360 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320–90.340, 90.350 eller 90.370.

 

C

 

e

 

85/337-1

85/337-2

91/689

96/59

06/12

 

90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om

1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300–90.340.

 

C

 

e

 

91/689

06/12

 

90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.

 

B

 

e

 

91/689

06/12

 

90.380 Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.

 

C

 

e

 

91/689

06/12

 

90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall, om

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning.

 

B

 

e

 

85/337-1

91/689

00/76

06/12

 

90.400 Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

 

A

 

e

 

06/12

 

90.410 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370 eller 90.375.

 

B

 

e

 

06/12

 

90.420 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410.

 

C

 

e

 

06/12

 

90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.

 

A

 

e

 

85/337-1

91/689

96/59

00/76

06/12

 

90.440 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220, 90.240–90.280 eller 90.320–90.400.

 

B

 

e

 

85/337-1

91/689

96/59

00/76

06/12

 

90.450 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

1. förorenade uppgrävda massor, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220, 90.240–90.280, 90.320–90.400 eller 90.440.

 
 
 
 

Långtidslagring, djupförvar

 

A

 

e

 

85/337-1

91/689

96/61

99/31

06/12

 

90.455 Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.

 
 
 
 

Radioaktivt avfall

 

A

 

e

 

85/337-1

 

90.460 Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.

 

A

 
 
 

90.470 Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.460.

 
 
 
 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.

 

B

 
 
 

92.10 Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

 

C

 
 
 

92.20 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

 

C

 

e

 

85/337-2

 

92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

 
 
 
 

TEXTILTVÄTTERIER

 

C

 
 
 

93.10 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller

2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

 
 
 
 

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

 

B

 
 
 

93.20 Krematorium.

 

AVDELNING 4

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Denna del av bilagan består av Avsnitt 1 som innehåller en förteckning över farliga ämnen och Avsnitt 2 som innehåller en förteckning över särskilda kategorier av farliga ämnen.

Avsnitt 1 - Farliga ämnen

Farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär att verksamheten skall tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

Farliga ämnen

 

Mängd i ton

 

Propylenoxid

 

50

 

Metanol

 

200

 

4,4'-metylenbis(2-kloranilin) eller dess salter, i pulverform

 

0,01

 

Metylisocyanat

 

0,15

 

Syre

 

200

 

Toluendiisocyanat

 

100

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:674

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 i fråga om 28 § och den 1 januari 2008 i övrigt.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.

4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

5. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)